Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Avrupa/ Ve Kraliçe ‘Kral Çýplak’ Dedi...

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-06-27 00:04:27
Ve Kraliçe ‘Kral Çýplak’ Dedi...

Ýngiltere AB’den Ýstese de Ayrýlamaz!” baþlýklý yazýmý, “Umarým yanýlýrýz” diye bitirmiþtim. Öyle de oldu. Ýngiltere zorlu bir sürecin sonunda girdiði Avrupa Birliði (AB)’nden arkasýnda toz duman ve hatta büyük bir enkaz býrakarak tam 43 yýl sonra “buraya kadar” dedi. Yani, yine yaptý yapacaðýný. Sað gösterdi, sol vurdu. Dolayýsýyla, baþta þahsým olmak üzere birçoðumuz “yanýldýk”, “yanýltýldýk”.

Ýyi ki yanýldým, iyi ki de yanýltýldýk. Neden mi Çünkü bu “yanýltma”, büyük bir “yamulma” anlamýna geliyor da ondan! Aysbergin görünmeyen yüzü artýk bu jeopolitik deprem ile birlikte görünür bir hal kazandý. Genç AB, artýk “Yaþlý Kýta” olmaya doðru koþar adým gidiyor.

Karþýmýzda artýk tek bir Avrupa ve Batý yok. Ýki Avrupa ve üç Batý ile karþý karþýyayýz. Doðu kendi içerisinde saflarý sýkýlaþtýrýrken, Batý saflarý sýklaþtýrma adýna adeta derin bir bölünmeye gidiyor. Burada ABD-Ýngiltere ikilisinin oyun kurma gücü ile Almanya’nýn oyun bozma kapasitesi büyük ölçüde belirleyici olacaða benziyor.

Tarihte de hep böyle olmadý mý Bismarck sonrasý Almanya’yý ve akabinde yaþanan felaketleri unutmayalým. Almanya, gerçek manada bir oyun kurucu olamadýðý ve sistemde yerini alamadýðý sürece dünyanýn baþýna neler geleceðini hepimiz biliyoruz. Dolayýsýyla, oyun daha yeni baþlýyor!

Sandýktan Tek Bir Sonuç Çýkmadý!

Ýngiliz halký adeta “kral çýplak dedi”. Artýk hiç bir þey eskisi gibi olmayacaða benziyor. Peki, bundan sonra neler olabilir Bu sorunun cevabýný vermeden önce bu kararýn ne anlama geldiðinin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü birçok cevap orada saklý. Öncelikle, bundan sonraki süreç her ne kadar büyük belirsizlikler içerse de, Batý dünyasýnýn içinde bulunduðu durumu ortaya koymasý itibarýyla tam bir dönüm noktasý. Bu baðlamda yüzde 52’lik sonuç, her þeyden önce AB sürecinde artýk “kara göründü” diyor. Yani, söz konusu birlik artýk sürdürülebilir deðil. Daha somut bir ifadeyle Ýngiltere AB’deki daðýlma sürecini tetiklemiþ durumda. Apar topar yapýlan “27 üye ile devam edeceðiz” açýklamasý bu paniði en iyi resmeden ifadelerden biri.

Dolayýsýyla, bu oylama ile birlikte AB’nin aslýnda doðal bir sürecin sonucunda ortaya çýkan bir “Birlik” olmadýðý, bir Soðuk Savaþ dönemi “projesi” olduðu ve raf ömrünü doldurduðu görüldü. Onu kuran irade, artýk “oyun bitti”, birbirinizi-birbirimizi kandýrmaktan vazgeçelim diyor ve ekliyor: Sizden birlik, mirlik olmaz.

Herkesin birbirine ve ortak denilen pek çok þeye karþý olduðu bir ortamda bir birlikten nasýl bahsedilebilir Býrakýn Almanya-Ýngiltere arasýndaki rekabeti ya da mýzýkçý Fransa’yý; yerlilerin göçmenlere, yaþlýlarýn gençlere, köylülerin þehirlilere, kuzeydekilerin güneylilere, özerk yönetimlerin devletlere, siyasilerin bürokratlara karþý olduðunun netlik kazandýðý bir Avrupa’dan artýk bir “Birlik” olarak bahsetmek daha da zorlaþacak!

Ve yine görüldü ki, AB artýk bir “deðerler projesi” deðil. Dolayýsýyla, AB bundan sonra hiç kimseye “deðerler”, “demokrasi”, “ifade özgürlüðü”, “insan haklarý”, “çok kültürlülük” vb. hususlarda ders veremez. Çünkü Avrupa kendi tarihsel, genetik kodlarýna dönüyor. Bunun böyle olduðunu Ýngiliz halký sandýkta tescilledi. Dolayýsýyla, sandýktan tek bir sonuç ortaya çýkmadý. Tek sonuç adý altýnda, Avrupa’nýn karþý karþýya kaldýðý ya da kalacaðý tüm sorunlar birer birer ifþa edilmiþ oldu.

AB demek, artýk “Batý” ya da “Batýlýlaþma” demek deðil! Aksi takdirde, AB’den ayrýlan Ýngiltere’yi hangi konumda, pozisyonda deðerlendireceðiz Ýngiltere bir Batýlý devlet deðil midir diyeceðiz Eksen kaymasý mý yaþadý deyip, onu linç edeceðiz Dolayýsýyla, artýk bize hiç kimse Batý’nýn ya da batýlýlaþmanýn yolunun AB’den geçtiðini söyleyemez. Bunu içimizdeki “AB beyinlilerin” de bir an önce anlamasý, görmesi lazým!

Siyasi küreselleþme sürecinin önemli bir sacayaðý ve enstrümaný olan entegrasyon hareketlerinin aslýnda koskoca bir hikaye olduðu da tescillenmiþ oldu. Ulus-devlet anlayýþý bir kez daha kazandý. Bundan sonra hiç kimse, “milli, baðýmsýz, güçlü Türkiye” dediðimizde bize küreselleþme, þu bu demesin. Yaptýklarý ezberleri unutmaya ve “yerlilik-millilik” üzerine çalýþmaya baþlasýnlar. Çünkü ders aldýklarý Batý’da artýk bunlar konuþuluyor.

Bundan sonra ýrkçýlýk Avrupa’da bir kez daha iç ve dýþ siyasetin temel belirleyicisi olacak. “Ilýmlý” ya da “merkez” siyasi partilerin bu dalganýn önünde daha fazla direnebilmesi mümkün deðil. Ultra milliyetçi-radikal ýrkçý partilere gün doðmuþ vaziyette. Yeni Hitlere ve Mussolinilere hazýr olalým!

Türkiye’nin de bu süreçten etkilenmesi kaçýnýlmaz. Türk iç siyasetinde yaþanan geliþmeleri bir de bu perspektiften deðerlendirmekte fayda var. O zaman nasýl bir proje ile karþý karþýya kaldýðýmýzý siz de göreceksiniz.

Pek tabi ki AB’ye son dönemde meydan okumanýn da ne anlama geldiðini göreceksiniz. Ýngiltere girdiði AB’ye çýkarak meydan okurken, Türkiye “girmeyeceðim” diyerek meydan okuyor. Bilmem, anlatabildim mi

Prof. Dr.Mehmet Seyfettin Erol

USGAM Baþkaný

 
  "Avrupa Treni Dönüyor Mu?"   2012-03-20
  "SCHENGEN'E ÝTALYAN AYARI"   2012-03-20
  "Avrupa Günü'nü Kutlasak Mý kutlamasak Mý?"   2012-03-20
  "ÇATIRDAYAN AVRUPA"   2012-03-20
  "Cem Özdemir'e "Yeþil" Iýþýk (Mý?)"   2012-03-20
  "Göçmen Arayan Göçmen Ülkesi"   2012-03-20
  "Hür Demokratlarda Bir Vietnamlý"   2012-03-20
  "AB'nin Son Gözdesi: Hýrvatistan"   2012-03-20
  "Son Çare Polonya..."   2012-03-20
  "Rüzgar Gibi Geçti"   2012-03-20
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU