Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Avrupa/ Ýngiltere AB’den Ýstese de Ayrýlamaz!

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-06-23 13:14:51
Ýngiltere AB’den Ýstese de Ayrýlamaz!

Ýngiliz halkýnýn iradesine karþý küresel irade baþta Ýngiltere hükümeti olmak üzere tüm unsurlarýyla tam bir ittifak içerisinde hareket ediyor. Hedef, Ýngiltere’yi Avrupa Birliði’nde tutmak. Daha yerinde bir tabirle ABD adýna, onun dünya çapýndaki hegemonyasýnýn iki önemli sacayaðýndan biri olan  Avrupa’da üstlendiði “Truva Atý” rolünün devamýný saðlamak. 

Dolayýsýyla Ýngiliz halký istediði kadar “ben bu birlikten çýkmak istiyorum” desin. Bu istek, mevcut þartlar altýnda pek mümkün görünmüyor. Özellikle de 16 Haziran ve sonrasý itibarýyla yaþanan geliþmeler süreci, daha doðrusu “sonucu” büyük ölçüde etkilemiþe benziyor. 

Sonuç þimdiden belli oldu desek, herhalde yanýlmýþ olmayýz. Nasýl mý? Adým adým gidelim...

Öncelikle Ýngiliz halký, daha moda bir tabirle “milli irade”nin önemli bir kesimi “niçin AB’den ayrýlmak istiyor” sorusuna cevap vermek gerekiyor. 

Bunun cevabý olarak karþýmýza dört ana neden çýkýyor. Bunlardan birincisi “egemenlik”. AB’yi terk etme kampanyasý yürüten gruplar bu hususta Ýngiltere’nin kendi yasalarý ve düzenlemeleri üstünde daha fazla kontrole sahip olmasý gerektiðini savunuyor ve AB üst egemenliðini reddediyor. 

Ýkinci önemli neden, AB’nin komþuluk politikasýnýn iflas etmesi sonucu ortaya çýkan ve AB kalesinin aslýnda kâðýttan ve sýnýrlarýnýn yolgeçen hanýndan farksýz olduðunu ispatlayan göç dalgalarý. Ýngiliz halkýnýn önemli bir kýsmý kontrolsüz göç dalgasýnýn ülkeye çok boyutlu maliyetlerinin olduðunu, yeni göçmenlerin devlete yük olacaðýný, dolayýsýyla Ýngiltere’nin kendi sýnýrlarýný daha fazla kontrol ve ülkeye kimin gireceðini kontrol edebilmesi için AB’den ayrýlmasý gerektiðine inanýyor.

Üçüncü önemli gerekçe ise, para. 2008’den bu yana krizin etkisinde bulunan ve bunu tam manasýyla atlatamamýþ bulunan Batý dünyasýnda halk, baþkalarý için kendi refahýndan daha fazla pay ödenmesine karþý. Bunu çok daha önceleri Alman kamuoyunun ortaya koyduðu tepkilerde görebiliyorduk. Ýngiliz halkýnýn önemli bir kýsmý da Ýngiltere’nin AB’ye her yýl yaptýðý 19 milyar sterlinlik ödemesini durdurmasýný istiyor.

Son gerekçe ise, AB’nin geniþleme politikasý ve bunun orta-uzun vadede Ýngiltere açýsýndan özellikle iç göç boyutunda yol açacaðý yeni maliyetler. Burada, özellikle Türkiye’nin tam üyelik müzakere süreci ciddi bir endiþe kaynaðý olarak kullanýlýyor. Nitekim Baþbakan Cameron’un Türkiye için, “Bugünkü ilerleme hýzýyla AB’ye girmeleri, 3000 yýlý civarýnda olur muhtemelen” açýklamasýnýn altýnda da bu argümaný etkisizleþtirme ve böylece Ýngiliz kamuoyunu rahatlatma çabasý yatýyor.

Peki, AB yanlýlarý neyi savunuyor? Temel argümanlarý neler? Bu hususta AB yanlýlarý haliyle tam karþýt tezleri savunuyorlar. Örneðin, göçmenlerin ekonomi için faydalý olduðunu, ülkeye yararlandýklarý kamu hizmetlerinden dolayý vergi vererek katký saðladýklarýný belirtiyorlar. AB’nin saðladýðý ekonomik faydalarýn, maliyetinin çok üzerinde olduðunu savunan bu kesim, “Ýhracatýn toplam ekonomik büyüklükteki payý düþünülürse Ýngiltere’nin AB’ye baðýmlýlýðý, AB’nin Ýngiltere’ye baðýmlýlýðýndan fazla” diyorlar.

Bunun dýþýnda, AB içindeki diðer üye ülkelerin kiþi baþýna Ýngiltere’ye kýyasla daha fazla katký saðladýðýnýn altýný çizen bu kesim, “AB’den çýksak bile ortak pazarda kalmak için AB bütçesine katký koymamýz istenecek” hatýrlatmasýnda bulunuyorlar.

Fakat daha önemli argümanlarý Ýngiltere’nin güvenliði ve küresel bazdaki etkisinin devamýyla ilgili. Buna göre, “Ýngiltere ancak AB’de kalýrsa küresel çapta hayati kararlarda söz sahibi olabilir, aksi takdirde Ýngiltere’nin küresel etkisi azalýr. Yine, ortak tehditlere ortak çözümler geliþtirmenin, güvenliði güçlendirmenin yolu AB’de kalmaktan geçiyor” tezi ön plana çýkýyor.

Bu tartýþmalar içinde son ana kadar AB’den ayrýlma taraftarlarý önde gider iken, ne hikmetse ibre tersine dönmeye baþlamýþ durumda. Örneðin, Þubat ve Mayýs aylarýnda (hatta 31 Mayýs’ta DW’de yer alan “Ýngiltere’de AB karþýtlarý önde” baþlýklý haberde de görüleceði üzere), basýnda yer alan haberlerde AB karþýtlarýnýn önde olduðu dikkatleri çekerken, son bir kaç gündür yapýlan anketlerde baþa baþ duruma vurgu yapýlýyor.

Peki, 31 Mayýs’tan bu yana ne oldu? Üç önemli açýklama-geliþme burada etkili olmuþa benziyor. Birincisi 16 Haziran tarihli suikast. AB yanlýsý Ýngiltere Ýþçi Partisi Milletvekili Jo Cox’a düzenlenen suikast burada tek kelimeyle bir dönüm noktasý. Ýkincisi, “Downing Caddesi 10 Numara”dan yapýlan “panik açýklamalarý”. Sonuncusu ise, ABD’li milyarder yatýrýmcý George Soros’un Guardian gazetesinde Ýngiltere’nin AB’den çýkarýlmasýnýn doðuracaðý sonuçlarý ele aldýðý yazý.

Bu üç geliþmeye bakýldýðýnda küresel derin irade, ya da üst aklýn “milli iradeler” üzerindeki etkisini ve aralarýndaki iliþkiyi siz de göreceksiniz. Dolayýsýyla, referandumun sonucu þimdiden belli. Umarým yanýlýrýz.

 

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol

USGAM Baþkaný

 
  "Avrupa Treni Dönüyor Mu?"   2012-03-20
  "SCHENGEN'E ÝTALYAN AYARI"   2012-03-20
  "Avrupa Günü'nü Kutlasak Mý kutlamasak Mý?"   2012-03-20
  "ÇATIRDAYAN AVRUPA"   2012-03-20
  "Cem Özdemir'e "Yeþil" Iýþýk (Mý?)"   2012-03-20
  "Göçmen Arayan Göçmen Ülkesi"   2012-03-20
  "Hür Demokratlarda Bir Vietnamlý"   2012-03-20
  "AB'nin Son Gözdesi: Hýrvatistan"   2012-03-20
  "Son Çare Polonya..."   2012-03-20
  "Rüzgar Gibi Geçti"   2012-03-20
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU