Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Türkiye/ Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama...

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-06-18 22:15:28
Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama...

Türkiye’nin güneyinde oldukça hareketli ve hararetli geliþmeler söz konusu. Türk-Amerikan iliþkilerinde Suriye’nin kuzeyinde yaþanan PYD/YPG temelli kriz ile birlikte, Irak’ta kendisini gösteren ve Barzani yönetimi ile birlikte Irak Türkmenlerini bir kez daha hedef tahtasýna oturtan hadiseler Ankara’yý eski defterleri karýþtýrmaya itmiþ görünüyor.

Hiç de hoþ olmayan bu “eski defterleri açma” hadisesi, ne yazýk ki içinde bulunduðumuz durumu çok net özetliyor.

Nitekim, bahsedilen söz konusu bu geliþmelerin yaþandýðý bir dönemde Ankara-Moskova hattýnda yaþanan son geliþmeler dikkatlerden kaçmýyor. Bunun gerekçeleri ile ilgili olarak iç siyasetten dýþ politikaya kadar çok þey söylenebilir. Fakat burada inatlaþmanýn hiç bir tarafa fayda saðlamayacaðý, sürecin her iki ülkeye zarar vereceði artýk saðýr sultanýn bile duyduðu bir sýr. Nitekim, bu arayýþlarýn tek taraflý olmadýðýnýn da yeri gelmiþken altýný çizmek gerekiyor.

Diðer taraftan, Türk-Rus iliþkilerinde güven sorununun zirve yaptýðý bir dönemde 24 Kasým öncesi iliþkilere dönülmesi ve kaldýðý yerden devam etmesi de bu arayýþlara raðmen mevcut þartlar altýnda pek mümkün görünmüyor. Taraflarýn özellikle üslup noktasýnda ortaya koyduðu çýkýþlar fazlasýyla baðlayýcý görünüyor.

Bunun tek çýkýþ yolu devlet aklýnýn ön plana çýkartýlmasýndan ve buna uygun olarak liderlerin her iki tarafýn karþý karþýya kaldýklarý beka temelli tehdit algýsý karþýsýnda mevcut krizi dondurmalarýndan geçiyor.

Yani, iliþkilerde “geçici bir hafýza kaybý” kaçýnýlmaz. Aksi takdirde, daha önceki yazýlarýmýzda da ortaya koyduðumuz sürece, “sen de evlat, bende kuyruk acýsý” durumundan çýkýlamaz ve bu durumda her iki ülke de birbirinin boþluðunu telafi edici arayýþlara devam eder. Bu ise, toplamda elde edecekleri kazançlarý bir tarafa býrakýn, kendileri açýsýndan farklý baðýmlýlýk iliþkilerini gündeme getirecektir. Bu ise, kayýp ile eþdeðer olacaktýr.

Burada yeni sürecin birinin kazandýðý, diðerinin kaybettiði bir kriz üzerine inþa edilmemesi oldukça önemli. Dolayýsýyla taraflarýn “kazan-kazan” anlayýþýna dayalý bir ortak formül üzerinden hareket etmeleri gerekiyor. Üzerinde çalýþýlan ve krize raðmen etkilenmeyen bazý projelerin hayata geçirilmesine yönelik bir takým seremoniler “iyi bir baþlangýç” için gerekçe/zemin oluþturabilir.

Süreçte Ýran’ýn oynayacaðý “kolaylaþtýrýcý rolü” de hiç kuþkusuz göz ardý etmemek gerekiyor. Nitekim Ýran, bununla ilgili mesajlarý uzun zamandýr Türkiye’ye veriyor. Fakat tüm mesele bir kez daha Türkiye’nin Suriye krizinde izlediði politikasýný deðiþtirmekten geçiyor. Rusya kadar, Ýran da bunu Ankara’dan bir kez daha isteyecektir.

Dolayýsýyla Türkiye zor bir tercih ile karþý karþýya. Ya Rusya-Ýran ikilisi ile yeni bir süreci baþlatacak ya da ABD’nin oldubittilerine dayalý bir iliþkiye “evet” diyecek. ABD’ye “hayýr” derken, bir çok sürprize de hazýr olduðu mesajýný çok açýk bir þekilde belirtecek.

Açýkçasý Ankara açýsýndan oldukça zor bir durum söz konusu. Özellikle de rahmetli Menderes’ten bu yana yaþanan bir takým tercihlerin maliyetleri göz önünde bulundurulduðunda...

Dolayýsýyla geriye tek bir çözüm kalýyor. O olasýlýðý da açýkçasý göz ardý etmemek gerekiyor. Eðer mevcut arayýþlar istenildiði gibi bir netice vermez ise, bu üçüncü yolun devreye sokulmasý kaçýnýlmaz gibi görünüyor. Yapýlan bir takým açýklamalara bir de bu perspektiften bakmakta fayda var. O zaman siz de bunu göreceksiniz...

 Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

USGAM Baþkaný

 
  BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 Sayýlý Kararlarýnýn Hukuken Geçersizliði   2012-03-01
     2012-03-19
  "Küreselleþmenin Fenomeni: Uluslararasý Kuruluþlar"   2012-03-23
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Kýbrýs Rum Devlet Baþkaný Hýristofyas’ýn Kýbrýs Maskesi"   2012-04-05
  “Yeni Yalta Süreci”ne Doðru…   01.01.2012
  Amerikasýz Bir Ortadoðu'ya Doðru "Yeni Türkiye"...   2012-01-12
  Truman Doktrini'nden "Obama'nýn Favori Müttefikliðine"...   2012-01-14
  Köprü "out" Model "in"   2012-01-16
  "The Operation" Kýlcal Damarlar...   2012-01-24
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU