Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Türkiye/ Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþýrken Doðu Akdeniz’de Yaþananlar

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2015-03-23 10:50:25
Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþýrken Doðu Akdeniz’de Yaþananlar

Kýbrýs Rumlarýnýn Akrites Planý ve Kanlý Noel eylemleri ile 1963’te baþlayan Kýbrýs sorunu, Kýbrýs Türküne karþý uygulanan soykýrýmlar[1] ile dayanýlmaz bir hal almýþtýr. Yaþanan bu olaylar üzerine Türkiye’nin 1974 Kýbrýs Barýþ Harekâtý ile Ada’ya barýþ hâkim olmuþtur. Fakat Harekât ile fiilen ikiye bölünen Ada’da kalýcý bir antlaþma saðlanamamýþ olsa da müzakereler günümüze kadar devam edegelmiþtir. Ve bir süre daha devam edecek gibi görülmektedir.

Kýbrýs Sorunu henüz çözülememiþken 2011’de Ada’nýn güneyinde zengin doðalgaz yataklarýnýn keþfi ile yeni bir geliþme yaþanmýþtýr. Bu geliþme Doðu Akdeniz ülkelerinin siyasetini kýsa sürede etkilerken, üretime geçirilmesi halinde ise dünya siyasetini daha da derinden etkilemesi kaçýnýlmaz olacaktýr.[2]

Yapýlan sondaj çalýþmalarý ile 1,5 trilyon dolarý bulacaðý tahmin edilen hidrokarbon yataklarýnýn yaný sýra petrol rezervlerine de rastlanmýþ olmasý, bölgenin en önemli enerji koridoru olacaðýna iþaret etmektedir. Jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde büyük güçlerin ilgisini çeken Doðu Akdeniz bölgesi, bir ticaret ve ulaþým kavþaðý olarak dünyanýn en önemli ve en stratejik bölgesini teþkil ederken[3], bulunan bu yeraltý kaynaklarý ile önümüzdeki süreçte önemi katbekat artacaktýr.

Bu kadar büyük yeraltý kaynaklarý üzerinde Türkiye, Mýsýr, Ýsrail, Suriye, Lübnan ve Rumlar da hak talep etmektedirler.[4] Bu durum stratejik dengeler açýsýndan yeni ittifaklarýn yaþanmasýný kaçýnýlmaz hale getirmiþtir.

Kýbrýs Rum Yönetimi hidrokarbon aramalarýný baþlatýrken, bir taraftan da bölge ülkeleri ile iliþkilerini geliþtirme çabasýna giriþmiþtir. Bu baðlamda diplomatik ve hukuki ataklar sonucu Mýsýr, Lübnan ve Ýsrail ile ekonomik anlaþmalar imzalarken[5]diðer taraftan 26 Þubat 2015 tarihinde Rum limanlarýnýn Rus gemilerine açýlmasý anlaþmasýný imzalayarak yeni bir hamle daha yapmýþtýr.[6] Bu anlaþmanýn devamý niteliðinde bir hava üssünün Ruslara açýlmasý hususunun da görüþülmekte olduðu Rum lider Anastasiadis tarafýndan açýklanmýþtýr.[7]

Rumlarýn doðalgaz arama hamleleri ile eþ zamanlý olarak Türkiye, 21 Eylül 2011 tarihinde KKTC ile Kýta Sahanlýðýný Sýnýrlandýrma Anlaþmasý’ný imzalamýþ, hemen akabinde Koca Piri Reis gemisini bölgeye göndermiþ ve sismik aramalara baþlamýþtýr.[8] Türkiye’nin bu bölgede doðalgaz çýkartmayý baþarmasý ve KKTC’nin de dâhil olduðu bir antlaþmayý yürürlüðe koyabilmesi halinde geleceðin büyük ekonomik ve siyasý gücü olmasý pekâlâ mümkündür.[9]

Doðu Akdeniz’de yaþanan bu süreç devam ederken, KKTC 19 Nisan 2015’te yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine, Türkiye ise 7 Haziran 2015’te yapýlacak genel seçimlere hazýrlanýyor. Yani Türk tarafý seçimlere odaklanýrken, Rumlar yeni müttefikler ve stratejik ortaklýklar arayýþýna ara vermeden devam edecektir.

Hem KKTC’de hem de Türkiye’de peþ peþe yapýlacak olan seçim heyecaný yaþanýrken Doðu Akdeniz ve Kýbrýs politikasý ihmale gelmemelidir.

Bu arada 24 Nisan 2015’te yapýlacak olan Çanakkale Zaferi’nin 100. Yýlý Anma Etkinlikleri Türkiye için bir fýrsat olabilir. Çünkü bu törenlere yabancý devlet baþkanlarý, baþbakanlarý ve misyon þeflerinin davet edildiði ulusal ve uluslararasý basýnda yer almýþtýr. Bu konuklara Çanakkale Kahramanlýklarý ile ilgili olarak yapýlacak sunumlara, iyi hesaplanmýþ planlar ile “Sözde Ermeni Soykýrýmý Yalanlarý” ile “Kýbrýs ve Doðu Akdeniz Politikalarýmýz” da dâhil edilebilir. Zira bu tür ekinlikler, Türk tezlerinin arzý ve belki de kabulü için uygun ortamlar ve fýrsatlar sunabilir. 

Ýsmail CÝNGÖZ[1] Ahmet Aydoðdu, Kýbrýs Sorunu Çözüm Arayýþlarý “Annan Planý ve Referandum Süreci”, BRC Basým ve Matbaacýlýk Ltd. Þti., 1. Baský,  Ankara, 2005.

[2] Sina KISACIK, Doðu Akdeniz’de Hidrokarbon Yataklarý: Yeni Bir Jeopolitik Mücadele Sahasý Mý?,16.08.2013, 

(Eriþim), http://politikaakademisi.org/dogu-akdenizde-hidrokarbon-yataklari-yeni-bir-jeopolitik-mucadele-sahasi-mi/,19.03.2015.

[3] Nejat Doðan, Doðu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliðin Geleceði, Haber KKTC, (Eriþim), http://www.haberkktc.com/haber/dogu-akdenizde-enerji-stratejileri-ve-bolgesel-guvenligin-gelecegi-95168.html, 19.03.2015

[4] Elektrik Üreticileri Derneði, “Doðu Akdeniz'deki Rezerv Yüz Trilyon Dolarý Buluyor”, (Eriþim),http://www.eud.org.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF7E588974FB372C6B, 19.03.2015.

[5] Sinan Kýsacýk, a.g.m.

[6] EurActiv, Güney Kýbrýs, Limanlarýný Rus Savaþ Gemilerine Açtý,26.02.2015,

(Eriþim), http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/guney-kibris-limanlarini-rus-savas-gemilerine-acti-031135, 19.03.2015

[7] BBC Türkçe, Kýbrýs limanlarýný Rus donanmasýna açýyor, 26 Þubat 2015,

(Eriþim), http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/02/150226_kibris_liman, 19.03.2015

[8] Sinan Kýsacýk, a.g.m.

[9] Elektrik Üreticileri Derneði, a.g.m.

 
  "Dengesizliðin Dengeleyici Gücü" Olabilmek...   2012-04-16
     2012-03-19
  BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 Sayýlý Kararlarýnýn Hukuken Geçersizliði   2012-03-01
  "Türkiye'nin Normatif Deðerler Ýle Realpolitik Arasýnda Sýkýþtýðý Alan Libya ve Suriye Örnekleri"   2012-04-17
  "Küreselleþmenin Fenomeni: Uluslararasý Kuruluþlar"   2012-03-23
  NATO Kafa NATO Osmanlý   2012-04-09
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Kýbrýs Rum Devlet Baþkaný Hýristofyas’ýn Kýbrýs Maskesi"   2012-04-05
  “Yeni Yalta Süreci”ne Doðru…   01.01.2012
  Amerikasýz Bir Ortadoðu'ya Doðru "Yeni Türkiye"...   2012-01-12
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU