Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Makale/ 'Karadeniz'den Ortadoðu'ya Uzanan Bir Dýþ Politika: Geçmiþten Günümüze Suriye-Rusya Ýliþkileri'
Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 03-07-2012 21:33:22
'Karadeniz'den Ortadoðu'ya Uzanan Bir Dýþ Politika: Geçmiþten Günümüze Suriye-Rusya Ýliþkileri'

Bu çalýþmanýn temel amacý ulusal menfaatlerin sýnýr tanýmamazlýðýný ortaya koymak adýna Suriye-Rusya iliþkilerinin tarihsel süreçte nasýl þekillendiðini ortaya koymaktýr. Birbirlerinden uzak coðrafyalarda yaþayan bu iki ülkenin geliþtirmiþ olduklarý iliþkiler aðý göstermektedir ki herhengi  coðrafi bölgeyi kendi içindeki dinamlerden yola çýkarak deðerlendirmek eksik bir yaklaþým olacaktýr. Zira, büyük devletler kendi coðrafyalarýndan uzak coðrafyalara kendi ulusal menfaatlerini korumak adýna müdahil olmaktadýr. ABD’nin Irak’a askeri müdahalesi, Karadeniz havzasýndaki sorunlarda aktif rol oynamak istemesi v.b örnekler bu durumun somut örnekleridir. Küreselleþme sürecinin coðrafi uzaklýk kavramýný anlamsýzlaþtýrmaya baþladýðý bir dönemde Karadeniz ve Ortadoðu bölgelerinden yakýn iliþkiler içinde olan iki ülke seçilerek bu iliþkiler aðýný tarihsel perspektifte deðerlendirilmesi bu çalýþmanýn temel metodolojisidir.

Dosyayi Indir  
   
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU