Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Makale/ "Küreselleþme Sürecinde Güvenlik Alanýnda Yaþanan Deðiþimler: Karadenizin Güvenliðini Yeniden Düþünmek"
Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 03-07-2012 18:32:51
"Küreselleþme Sürecinde Güvenlik Alanýnda Yaþanan Deðiþimler: Karadenizin Güvenliðini Yeniden Düþünmek"

Bu çalýþmada küreselleþme sürecinde güvenlik alanýnýn geniþlemesi ve derinleþmesini içeren “yeni güvenlik anlayýþý” irdelenmiþtir. Çalýþmada güvenlik alanýndaki geleneksel tehdit algýlamalarýna eklemlenen yeni güvenlik tehditlerin neler olduðu ve bu konuda ne gibi önlemler alýnabileceði ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. Çalýþmanýn ilk bölümünde, güvenlik olgusu kavramsal ve teorik açýdan irdelenmiþtir. Çalýþmanýn ikinci bölümünde, öncelikli olarak küreselleþme süreci kavramsal ve tarihsel açýdan irdelenmiþtir. Bu aþamadan sonra küreselleþme sürecinde þekillenen yeni güvenlik anlayýþý ele alýnmýþtýr. Çalýþmanýn temel amacý Karadeniz’in güvenliði konusunda yeni bir perspektif kazandýrabilmektir.

Dosyayi Indir  
   
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU