Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Makale/ "Avrupa Birliði - Ýsrail Ýliþkileri"
Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 03-07-2012 18:30:03
"Avrupa Birliði - Ýsrail Ýliþkileri"

Avrupa Birliði(AB)-Ýsrail iliþkileri, karmaþýk dinamiklerin ve konjonktürel dalgalanmalarýn etkisine açýk bir iliþkiler aðýdýr. Ýkili iliþkilerin böylesi bir deðiþkenlik ve karýþýklýk içinde olmasýnýn baþlýca iki nedeni vardýr. Birincisi, tarihsel akýþýn küresel güç dengelerinde ortaya çýkardýðý dönüþümdür. Bu dönüþüm ikili iliþkilerin, özellikle Soðuk Savaþ esnasýnda ve sonrasýnda, farklýlaþmasýný da beraberinde getirmiþtir. Ýkincisi, AB’nin özelde Ýsrail genelde de Ortadoðu konusunda kendi içinde belirli bir konsensüs saðlayamamasýdýr. Kýsaca, tarihsel dönüþüm “farklýlaþmayý”, birlik içindeki çatlak sesler “karýþýklýðý” ortaya çýkarmaktadýr. AB-Ýsrail iliþkilerinin günümüzdeki seyrini analiz edebilmek için öncelikli olarak Soðuk Savaþ döneminde Avrupalýlarýn Ortadoðu’ya bakýþ açýsýný ve yine ayný þekilde Ortadoðu ülkelerinin Avrupalý ülkeleri algýlayýþ biçimini genel hatlarýyla ortaya koymak gerekmektedir. 

Dosyayi Indir  
   
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU