Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Makale/ "Jeopolitik Teoriler Ekseninde Amerikan Dýþ Politikasýnda Türk Dünyasý'nýn Yeri"
Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 03-07-2012 18:27:24
"Jeopolitik Teoriler Ekseninde Amerikan Dýþ Politikasýnda Türk Dünyasý'nýn Yeri"

Bu çalýþmanýn temel amacý Türk Dünyasý’nýn ABD tarafýndan nasýl algýlandýðýný jeopolitik teoriler ekseninde ortaya koymaktýr. Bilindiði üzere ABD, küresel gücüyle doðru orantýlý olarak tüm dünyayý oyun sahasý içinde görmektedir. Orta Doðu’dan Güney Amerika’ya, Güney Asya’dan Avrupa’ya kadar tüm bölgeler Amerikan dýþ politikasýnýn ilgi alaný içinde yer almaktadýr. Böylesi küresel bazda stratejiler üreten bir devletin Türk Dünyasý gibi önemli unsuru göz ardý etmesi düþünülemez. Burada önemli olan ABD’nin küresel politikalarý ekseninde Türk Dünyasý’ný nasýl algýladýðýdýr. ABD’nin Türk Dünyasý’na bakýþ açýsý küresel stratejilerinin yaný sýra hem iç hem de dýþ politikasý bakýmýndan yaþadýðý konjonktürel dalgalanmalarýn da etkisine açýktýr. ABD’nin içinde bulunduðu bu durumun doðal bir sonucu olarak Türk Dünyasý’nýn ‘farklý’ unsurlarýna, ‘farklý’ zamanlarda, ‘farklý’ yaklaþtýðý söylenebilir. Irak Türkmenleri’nin karþý karþýya kaldýðý zorluklarý görmezden gelen ABD’nin Uygur ve Ahýska Türkleri’nin hamiliðine soyunabilmesi farklý Türk unsurlara nasýl yaklaþtýðýna örnektir. Ýran’la düþman olduðu ölçüde Güney Azerbaycan Türklerini destekleyen ABD’nin, bu ülkeyi hizaya  getirdikten sonra Güney Azerbaycan Türkleri’nden desteðini çekecek olmasý ise farklý zamanlarda farklý yaklaþýmlar ortaya koyabilecek olmasýna örnektir. Türk unsurlarý bünyesinde barýndýran coðrafyalarýn jeopolitik ve jeostratejik önemi ABD’nin Türk Dünyasý’na yönelik kimi zaman iniþli çýkýþlý, çoðu zaman da çeliþkili politikalar takip etmesini beraberinde getirmektedir.

Dosyayi Indir  
   
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU