Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Makale/ "Türkiye’nin Enerji Politikasý, Avrupa Birliði’nin Enerji Ýhtiyacý, Hazar Havzasý Enerji Kaynaklarýnýn Dünya Enerji Sektörü Açýsýndan Önemi ve Uluslar arasý Petrol Þirketlerinin Bölgedeki Giriþimlerine Genel Bakýþ"
Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 03-07-2012 18:07:37
"Türkiye’nin Enerji Politikasý, Avrupa Birliði’nin Enerji Ýhtiyacý, Hazar Havzasý Enerji Kaynaklarýnýn Dünya Enerji Sektörü Açýsýndan Önemi ve Uluslar arasý Petrol Þirketlerinin Bölgedeki Giriþimlerine Genel Bakýþ"

Günümüzde enerji güvenliði konusu, Türk dýþ politikasý için temel konulardan birisini oluþturmaktadýr. Çünkü 2004 yýlýnda, Türkiye, yaklaþýk 87,8 milyon ton petrole eþit enerji (mtpe) tüketmiþtir. Bu rakamýn, 2010 yýlýnda, 126 mtpe; 2020 yýlýnda da, 222 mtpe’ye çýkmasý tahmin edilmektedir. Türk karar vericileri, bu rakamý karþýlamada, yerel kaynaklarýn oranýndan endiþe duymaktadýr. Çünkü yerel kaynaklar, genel enerji tüketiminin yaklaþýk yüzde 28’ini tekabül etmektedir. Bu durumda, Türkiye, enerji ihtiyacýnýn yüzde 72’sini dýþarýdan ithal etmek zorundadýr. Diðer bir ifadeyle, Türkiye’nin enerji güvenliði tehdit altýndadýr. Bu nedenle, Türkiye, acilen ve vakit kaybetmeden, enerji kaynaklarýný tür ve ülke temelinde çeþitlendirmesi ve Türk pazarýna kesintisiz bir þekilde enerji akýþýný güvence altýna almasý gerekmektedir. Bu durumdan ötürü, Türk karar vericileri, enerji konusunu, dýþ politikanýn ve ulusal güvenliðin öncelikli sorunu olarak kabul etmektedirler.

Dosyayi Indir  
   
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU