Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Rapor / Rapor No: 01.01.12. ahıska sorunu

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Elşan İZZETGİL
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Ceren GÜRSELER
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  Musa KARADEMİR
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
  İsmail CİNGÖZ
  Hacked By Er0iN || Yalnızlık sert gelir ...
Diger yazarlar »
 Rapor No: 01.01.12. ahıska sorunu Eklenme Tarihi: 07-07-2012 20:45:37

Avrupa Konseyi Belgelerinde Ahıska Sorunu ve Gürcistan’ın Konuyla İlgili Politikası

Avrupa Konseyi belgelerini incelediğimiz zaman Ahıska sorunu, kurumun karar ve raporlarında 1993 yılından itibaren yer aldığını görmekteyiz.  1993 yılında kabul edilmiş 996 sayılı kararda[1], 1941-1944 yılları arasında Stalin tarafından sürgün edilmiş etnik guruplardan biri olan Ahıska halkının geri dönüş hakları Rusya tarafından verilmelidir denilmektedir. Bununla birlikte “Azerbaycan ve Ermenistan’daki mülteci ve yerlerinden edilmiş insanların durumları üzerine” 1059 sayılı (1995)  kararda, Gürcistan hükümeti, Birleşmiş Milletlerin desteğiyle Ahıska halkının yurda dönüşünü sağlanmalıdır denilmektedir[2]. “Kafkasya’daki mülteci ve yerlerinden edilmiş insanlar üzerine” 1335 sayılı, 1997 tarihli kararda da Orta Asya’dan özellikle de Özbekistan’dan 50.000 Ahıska Türkü, daha önce sürüldükleri Gürcistan’daki vatanlarına dönmek istemektedirler denilmektedir[3].

Yukarıdaki ifadelere rağmen Ahıska sorununun Gürcistan’la ilgili belgelerde yer alması, Gürcistan’ın Avrupa Konseyine müracaatı sonrası, 1998 yılında Gürcistan’la ilgili hazırlanan raporla başlamıştır. Bu raporda Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönme hakkı Devlet Başkanı Şevardnadze tarafından kabul edilmiştir fakat bazı bürokrasi ve yerel yönetimlerin direnci mevcuttur denilmekte, bununla birlikte raporda Gürcistan’ın konseye kabul edilmesinden sonraki 2 sene içerisinde Ahıska halkının yerleştirilmesi ve entegrasyonu ile birlikte Gürcistan vatandaşlığına dönmeleriyle ilgili kanun çıkarılacak, 3 sene içinde bu kanun yürürlüğe girecek ve 7 sene içerisinde Ahıska halkının vatana dönüşü tamamlanacaktır denilmektedir[4]. Bu durum 209 [5] sayılı tavsiye kararının 10/e fıkrasında hemen -hemen benzer cümlelerle tekrarlanmıştır.

Gürcistan 1999 yılında Avrupa konseyine üye olmuş fakat bu üyelik şartlı üyelik olup, şartlardan biri de Ahıska halkının geri dönüşünün 12 yıl içerinde sağlanması hususudur. Gürcistan’ın kuruma üyeliğinden sonra neredeyse her sene ülkenin durumu, gelişmeler ve yapılması gerekenlerle ilgili raporlar hazırlanmakta ve konu AKPM’de gündeme getirilmektedir. 2001 yılında kabul edilen “Gürcistan’ın yükümlülükleri ve taahhütleri” başlıklı 9191 sayılı dokümanda Ahıska halkının teknik bir sorundan ibaret olmadığı devlet başkanı Şevardnadze tarafından bir karar alınması gerektiği belirtilmiş, bunun yanında Gürcistan’da yaşamakta olan 107 kişiden oluşan Ahıskalıların sadece 5’nin vatandaşlık alabildiğine dikkat çekilerek bu konuda ilave kararlar alınması gerektiği belirtilmiştir[6]. 2002 yılında kabul edilen 1570 sayılı tasfiye kararında da Ahıska Türklerinin geri dönüşü ile ilgili Gürcistan’ın mevzuat çalışması yapması gerektiği fakat bu konuda bir gelişmenin olmadığı belirtilmiştir[7].

Gürcistan’da yaşanan renkli devrim ve kurulan yeni hükümetin demokrasi ve insan haklarına daha fazla tolerans göstereceğini belirtmesi, bunun yanında Rusya Federasyonunun Krasnodar eyaletinde Ahıska Türklerine karşı ayrımcılık hareketleri şiddet boyutuna başlamasıyla birlikte Avrupa Konseyi, Ahıska sorununa daha ciddiyetle bakmaya başlamış ve birçok rapor ve kararda Ahıska Türklerinin sorunu zikredilmiştir. 2004 yılında kabul edilen “Gürcistan’daki demokratik kurumların işleyişi” üzerine 10049 sayılı raporda sorun ele alınmış ve Avrupa Konseyi, Ahıska halkının vatana geri dönüşü konusunda Gürcistan’a yardımcı olması önerilmiştir[8]. Yine bu yıl içerisinde Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki mülteci ve sığınmacıların durumları üzerine” 1667 sayılı tavsiye kararda, Ahıska halkının vatansızlık sorununun çözümü için Rusya Federasyonun da düzenleme yapması istenmiştir[9]. Ve en önemlisi de “Ahıska halkının yerleştirilmesi ve entegrasyonu” üzerine ayrıca bir rapor hazırlanmıştır. Bu raporda dikkat çeken birkaç noktayı belirtecek olursak: yetkililer vatana dönmek isteyen ailelerin sayısını belirleyecek; bölgelere yerleştirilmeleri için hazırlık yapacak; Gürcistan halkının bu süreçte göstereceği tepkiyi azaltmak için çalışmalar yapacak bir komisyon kurulacak; Gürcistan’ın geri dönüşle ilgili hedefler belirlemesi ve 2011 sonuna kadar sürecin tamamlanması sağlanacaktır denilmektedir[10].

Avrupa Konseyinin Gürcistan’la ilgili son raporlarında en fazla gönderme yapılan iki karar dikkati çekmektedir. Bunlar “Gürcistan’ın yükümlülükleri ve taahhütleri üzerine”  1415 sayılı (2005)[11] ve “Yerlerinden edilmiş Ahıska halkının durumu” isimli 1428 sayılı (2005) kararıdır[12]. Bu iki kararda da üzerinde durulan konu, Gürcistan’ın Avrupa konseyine üye olmadan önce taahhüt ettiği konuları yerine getirmesi gerekmekte, süreç gecikmeksizin başlamalı ve 2011 yılının sonuna kadar tamamlanmalıdır denilmektedir.1428 sayılı kararda ayrıca Ahıska Türklerinin geri dönüşü ve entegrasyonuyla ilgili projelerin hazırlanması ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasına sunulmasıyla ilgili konu belirtilmiş ve bu hususta Ahıska Türklerinin ihtiyaçları dikkate alınması gerektiğinin altı çizilmiştir. Bundan sonraki karar ve raporlarda bu iki karara uyulması gerektiği sürekli belirtilmekte, Gürcistan’a yükümlülükleri hatırlatılmaktadır. 2006 yılında 1415 sayılı kararın uygulanması üzerine 1477 kararın alınması bunun en belirgin örneğidir[13].

2008 yılında yayınlanan raporda olumlu gelişmelerden bahsedilirken, zorda olsa Gürcistan parlamentosundan geri dönüşle ilgili kanun çıkarıldığı, bazı mevzuat çalışmaları yapıldığı belirtilmiştir. Bunun yanında geri dönüşle ilgili komisyonun çalışmalarını takip etmek ve 2011 yılına kadar geri dönüş sürecinin tamamlanması için şartlar yaratmak ve 1428 sayılı kararların tam uygulanması doğrultusunda gelişmelerin takip edildiğinden bahsedilmektedir. 2008 raporu Gürcistan’ın Ahıska Türklerinin geri dönüşü için 2007 Haziran ayında Cumhurbaşkanı Saakaşvili tarafından imzalanarak yürürlüğe giren kanundan sonra hazırlandığı için Avrupa Konseyinin Gürcistan’la ilgili hazırlanan genel raporlar içerisinde bu zaman kadar Ahıska konusuna en geniş yer verilmiş ilk rapor niteliği taşımaktadır. Bu raporda 240 ile 253 arası Maddelere Ahıska sorununa ayrılmıştır[14]. Bu maddeler Gürcistan’ın konuyla ilgili politikaları anlama açısından önemli detaylar içerdiği için bu teferruatlar Gürcistan politikaları kısmında geniş şekilde ele alınacaktır.

2008 Avrupa Konseyinin Gürcistan’la ilgili raporundan sonra bu konuyla ilgili kurumun bir sonraki ve son belgesi 2011 yılında yayınlanan “Gürcistan'ın yükümlülükleri ve taahhütleri üzerine” 12554 kayıt numaralı raporudur[15]. 2008 raporu Ahıska sorunu açısından çıkan kanunu değerlendirirken, 2011 raporu bu raporun uygulamada nasıl karşılık bulmakta olduğunu ve taahhütler doğrultusunda yapılması gerekenleri ele almaktadır. Bu rapor Ahıska sorunundaki son durum açısından da bize önemli bilgiler sunmaktadır. Aşağıdaki bölümde bunların detaylarına yer verilecektir.

Avrupa Konseyi Belgelerinde Gürcistan’ın Ahıska Politikası

Şevardnadze devlet başkanlığı döneminde Ahıska sorununun çözümü konusunda bir kararname çıkarmış fakat bu kararname ülkedeki dengelerin baskıları dolayısıyla uygulama şansı bulmamıştır. Gürcistan Avrupa Konseyine 1999 yılında üye olurken Ahıska Türklerinin geri dönüşünü 12 sene içerisinde tamamlama taahhüdünde bulunmuş olmasına rağmen bu sorun 2006 yılındaki meclis çalışmalarına kadar sorunu tanımanın ötesine geçmemiştir. Nihayet uzun uğraşlar sonucu 2007 yılında Gürcistan parlamentosu, “20. Yüzyılın 40’lı Yıllarında Eski SSCB Tarafından Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinden Zorla Göç Ettirilen Kişilerin Geri Dönmesiyle İlgili Kanun” adı altında Ahıska Türklerinin geri dönüşünü içeren yasa çıkarılmıştır[16]. Yasa Gürcistan Cumhurbaşkanınca imzalanmış ve resmiyet kazanmıştır. Bu kanun daha hazırlanma aşamasındayken, sızdırılan taslağa ve çıkan kanuna Ahıska sivil toplum kuruluşları ve aydınlar eleştirilerde bulunmuşlardır. Ben bu eleştirileri burada tekrar gündeme getirmeyi düşünmüyorum ama Gürcistan politikalarını görme açısından daha çok son raporlarda, raportörlerin tespit ettikleri olumsuzlukları burada ele almak istiyorum. 2008 raporu bunun için çok önemlidir. Raporda Ahıska sorunuyla ilgili konulara başlarken, Gürcistan kanunu “çok eleştirilmiş olsa da en azından ilk adımdır” sorunu ülkenin “Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri “Ahlaki bir yükümlülük” olarak gördüklerini belirtmektedirler… samimiyetlerine inanıyoruz” denilerek bu kanunun sadece bir adım olarak kabul edildiği ve devamının geleceğine inandıklarını belirtmektedirler. Diğer bir paragraftan “yasa tasarısının içeriği çok eleştirildi, hatta “geri getirmeme yasası” olarak nitelendirildi” denilmekte ve devamında “biz kabul edilen yasanın bir çok hükmünün belirsizlik taşıdığını, devlet yetkilileri için yorumlanacak çok fazla alan bıraktığını kabul ediyoruz” denilmektedir. Yasada vatandaşlık konusunun belirsiz olduğu tespit edilmiş, geri dönen kişinin ne zaman vatandaşlık alacağının belirtilmiş olmadığı kaydedilmiştir. Bunun yanında “Gürcistan’a yeniden yerleşim prosedürlerinden bahsedilmemektedir, vergi veya sosyal güvenlik ile ilgili konular geri dönüşçüler için belirsizdir. Gürcistan’ a geri dönenlerin hak ve hukuklarını kapsamıyor. Bu yasa gelecekte revizyondan geçmesi gerekmektedir” denilmektedir. Diğer bir husus da bilinçlendirme konusunda Gürcistan’ın çok başarısız olduğu konusudur. Raporda Gürcistan Cumhuriyet Enstitüsünün verdiği statistiki verilere dikkat çekilerek 2008 yılı şubat ayında Ahıska halkının geri dönmesini istemeyenlerin oranı % 67 gibi yüksek bir rakamı gösterdiği, bu durumun 2006’da %53 olduğu ve bu konuda Gürcistan’ın çok başarısız olduğu belirtilmiştir. Oysaki taahhütlerinde Ahıska halkının geri dönüşü için uygun şartların oluşturulacağı, bunun içinde halkı bilinçlendirme kampanyalarının yapılması gerektiği ileri sürülmüştür[17]. Bu duruma 2011 raporunda da yer verilmiştir.

Son Durum

2011 Raporuna baktığımız zaman uygulamadaki aksaklıkları görmek mümkündür. Bu raporda “Gürcistan gecikmiş olarak 2007 yılında” kanun çıkarmıştır denilerek Ahıska sorunu ele alınmaya başlanmıştır. “Dilekçe formlarını doldurmak ve belgeleri toplamak için insanlara çok az zaman verilmiştir. Özellikle dilekçe formları 2008’in geç zamanına kadar dağıtılmamıştır.” Bu durum 2008 raporunda da belirtilmiştir. Bu raporda, kanuna göre dilekçeler Ocak 2008 ile Ocak 2009 tarihleri arasında bir sene gibi kısa bir zamana sığdırılmıştır denilerek zamanın çok kısa olduğu tespiti yapılmıştır. Neredeyse 70 senelik bir soruna çözüm üretmek için hazırlanmış kanun, ABD, Rusya Federasyonu, Ukrayna dahil Dünya’nın 9 ülkesine dağılmış halkın, bir sene gibi kısa bir sürede müracaat etmeleri istenmiş ve bu sürenin 6 ayı da dilekçe formları geç dağıtılarak gasp edilmiştir. Bununla birlikte dilekçe formları Gürcüce hazırlanmış, müracaatlar ya Gürcüce ya da İngilizce yapılması şartı koşulmuştur[18]. Dünyanın her tarafına dağılmış insanların sürgün edildiklerine dair belge bulmalarından bahsetmeye herhalde gerek yoktur. Bunlara rağmen kanunda müracaat yerleri ülke kurumları ve ülkelerdeki temsilcilikler olarak belirtilmiş olmasına rağmen Gürcistan’ın Azerbaycan elçiliği dilekçe dosyalarını kabul etmediği için Gürcistan’a yetiştirilemeyen 7 bin doysa, akıbetinin ne olacağını beklemektedir.

2011 raporunda, iskan süreciyle ilgili sorun olduğunu tespit edilmekte ve “yasa şuanda geri dönüş süreci için destek ve hazırlık stratejisini içeren herhangi bir finansal taahhüdü içermiyor. Gürcistan yetkililer tahminen ne kadar insan’ın geri dönüşçü olacağını bildikten sonra bir strateji geliştireceklerini söylüyorlar. 2011 yılının sonuna kadar somut bir planın yapılması beklenmiyor.”[19] Burada konunun aciliyetinin daha iyi anlaşılması için parantezin biraz açılmasında fayda vardır. Şöyle ki, 2011 yılının Hazıran ayından itibaren Gürcistan’daki konuyla ilgili komisyon kabul edilmiş geri dönüş müracaatlarını inceleyerek yanıt vermeye başlamışlardır. Kanuna göre belgeleri incelenen ve onaylanan kişiye “Geri Dönüşçü Statüsü” verilmesi öngürülmüştür. Statüler dağıtılmaya başlandı ve bu statülerinin iki senelik süre vardır. Bu belgeyi alan kişi iki sene dolmadan dönüşten yararlanacağını bildirmesi gerekmektedir. Bunun bulunduğu ülkenin vatandaşlığından ayrılmak gibi bir takım prosedürleri var ki, vatansız kalma riskini içermekte bu durum 2011 raporunda da zikredilmiştir. Bunun yanında bu iki sene dolmadan müracaatta bulunulmazsa kişi eğer geri dönüş yaparsa normal yabancılar gibi, Gürcü vatandaşlığı için 5 sene beklemesi gerekecektir. Şuan da 500’ün üzerinde kişiye bu belgeden verilmiş ve ilk verilen belgelerin bir senesi dolmuştur. Fakat insanlar, nereye yerleştirilecekleri, sürecin nasıl devam edeceği ile ilgili bir plan olmadığı için akibetlerini beklemektedirler. Ayrıca bir aileden müracaat eden yetişkinlerin birine statü çıkarken diğerlerine çıkmaması büyük sorun oluşturmaktadır. Bu noktada aynı belgeleri içeren aileye ait dosyaların nasıl ve neye göre incelendiği ve amacın ne olduğu konusunda kuşkular vardır.

2011 raporunda tespit edilen birkaç hususu kısa - kısa belirtmek gerekirse; “sadece teknik gerekçelerle müracaatların reddedilmesinin önlenmesi”, “(evraklarla ilgili) maksimum esneklik gösterilmesi” hususu belirtilmiş, bunun yanında kendi imkanlarıyla dönmek isteyen Ahıska halkı, ülkeye yerleşmek isteyen diğer yabancılardan daha kötü muamele görmekteler, engelle karşılaşmaktalar denilmektedir. Görüldüğü gibi ülke Ahıska halkının geri dönüşü için bir strateji çalışması yapmazken kendi imkanlarıyla gelenleri de engellemektedir. Bu durum Gürcistan’ın geri dönüş konusundaki samimiyetini test etmektedir. 2011 raporunda Gürcistan yönetiminin tüm Ahıska halkına ulaşıp ulaşmadıklarının muhakemesini yapmaya davet ederek aslında Gürcistan’ın bu konuda samimi olmadığını tespit edikleri anlaşılmaktadır[20].

Raporlarda, Ahıska halkının geri dönüşü ve entegrasyonu için Avrupa Konseyinin destek vermesi gerektiği, projelerin Ahıska halkının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Bugün Ahıska Türklerinin geri dönüşü ve entegrasyonuyla ilgili Avrupa kurumlarından mali destek alan ve statülerin verildiği Azerbaycan’ın Ahıska Türklerinin yaşadıkları yerlerde faaliyette bulunan 3 kuruluş vardır. ACF İnternational, ECMI ve üst çatının dahilinde bölgede faaliyette bulunan Gürcistan/ Ahıska merkezli “Toleranti”[21] isimli kuruluş. Bu kuruluşlar bölgede statü alan kişilerle buluşup onlara “bilgiler” vermekteler, onların sorularını yanıtlamaya çalışmaktalar, “bilgilendirme broşürleri dağıtmaktalar” ve buradan seçtikleri insanları Gürcistan’a “geziye” götürmekteler. Dağıttıkları broşürler tek kalemden çıkmış gibi birbirine benzemekte bilgi vermekten uzak, kafa karışıklığına yol açan kısır ve kesinlikle Ahıska halkının entegrasyonuna hizmet etmemektedir. Statü sahibi kişi Gürcistan’a döndüğünde yabancı vatandaşların sahip olduğu hakların dışında herhangi bir hakka sahip olmayacak konusunu işleyen broşürün entegrasyona ve geri dönüşe ne gibi katkısı olabileceği gerçeği insanı epey düşündürmektedir[22]. Bunun dışında “Toleranti” kuruluşu Azerbaycan’da Ahıskalıların yaşadıkları bölgede bir ofis açmış ve burada bilinen faaliyetlerinden biri, bölgeden topladığı Ahıskalıları Gürcistan’a götürüp Klise türünden Gürcü değerlerini yansıtan yerleri gezdirmektedirler. Bu gezilere katılan birkaç kişinin izlenimlerinde dikkat çeken husus, vatannımızda bize ait Ahmediye Camisi gibi tarihi ve manevi yerler var iken bizi oralara götürmeyip Kliselere götürmeleri kafamızda kuşkular oluşturdu demişlerdir[23]. Toleranti’nin web sitesi  http://toleranti.ge’de açılan Ahıska köşesinde sadece Gürcücenin kullanılması da düşündürücüdür. Gürcistan’ın geri dönüşle ilgili devlet kurumunun sitesinde de Gürcistan kanunu ve Gürcüce dilekçe formlarının dışında Ahıska Türkleriyle ilgili bilgi mevcut değildir[24].

Sonuç

Bu zamana kadar kabul edilmiş bütün karar ve yayınlanmış raporlarda Gürcistan’ın 2011 yılının sonuna kadar Ahıska halkının geri dönüşünü tamamlaması gerektiği taahhüdüne yer verilmiştir. Fakat genel kabul bu sürenin 2 sene uzayabileceği yönündedir. Yani bir sene sonra her halükarda geri dönüşler tamamlanmış olması gerekmektedir. Ama statülerin dağıtılmaya başlanmasının ötesinde, geri dönüş stratejisi ve bu kapsamda yerleşim yerinin belirlenmesi, alt yapı çalışmaları, ev yapımı, gümrük ayrıcalığı, göçün nasıl yapılacağı, geri dönenlerin bir süre gıda ve maddi yardımlarla desteklenmesi ve bu konularda uluslararası kuruluş ve ülkeler nezdinde destek arayışı bu zaman kadar halledilmiş değil. aslında bu konuların çözümü birkaç mevzuat çalışması ve donör ülkelerin sürece dahil edilmesiyle kısa zamanda çözülebilir. Türkiye ve Azerbaycan’ın özellikle de Türkiye’nin bu konuda destek vermek istediği bilinmektedir. Bunun dışında kendi imkanlarıyla geri dönmek isteyenlere ayrıcalık tanınmalı ve müracaatı olup olmadığı aranmamaksızın hızlı bir şekilde vatandaşlık verilmesi soruna önemli katkıda bulunacaktır.

Geri dönüş statülerinin verilmesinde de yukarda belirttiğimiz gibi sorun yaşanmaktadır. Ahıska Türklerinin vatanlarına geri dönüşü, bir hakkın ihlalinin iadesi şeklinde olmalıdır. Müracaatlar kesinlikle belli bir süre kısıtlamasına tabi tutulmamalı. Bu hususta toplanması imkansız belgelerin istenmesi hakkın ihlalinin ortadan kalkmasının önünde engeldir. Dosya’lar sadece Ahiska’lı olup olmadığı, sürgün edilmiş insan ve ya onun çocuklarına ait olup olmadığı çerçevesinde olmalıdır. Aksi taktirde bir yabancı kişinin vatandaşlığa müracaatı gibi olur ki, buda rencide edici durumu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte bütün aile üyelerine aynı anda statü verilmemesi bütün aile üyeleri için statü çıkmasını beklemek gibi gereksiz zaman kaybına neden olmaktadır. Bu durum aile birliğini tehlikeye düşürmesinin yanında, hem ilk statü alanların statü geçerlilik sürelerini tehlikeye sokacağı hem de süre bitimine doğru aynı anda binlerce insanın hareket etmesiyle tıkanmalara neden olacağını göstermektdir. Ayrıca bölgede ağır geçen kış şartları göçleri diğer mevsimlere özellikle de bahar ve güz aylarına yoğunlaştıracağı düşünüldüğünde bunun planlamasının yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ahıska Türklerinin geri dönüş ve entegrasyonuna “yardım”  etmek için bölgede faaliyette bulunan kuruluşlar Avrupa Konseyi tarafından ciddiyetle takip edilmesi gerekmektedir. Eğer sürece fayda vermiyorlarsa projeleri iptal edilmelidir. Ayrıca Gürcü halkının bilinçlendirilme çalışmaları daha ciddiyetle yapılmalı, Sovyet dönemi boyunca yapılan propagandalar çürütülmeli, Gürcü halkı gerçeklerle tanıştırılmalıdır.

Son olarak “Gürcistan kanunu” en iyimser kişiler tarafından bile “bir adım” olarak kabul edilmiştir. Bu sürecin geri dönüşü olmadığını düşünen insanlar kanunun kötü olmasına rağmen müracaatta bulunmuşlardır. Bunun içinde artık bu sürecin başarılı olması gerekmektedir. Diğer taraftan incelediğimiz çalışmada Gürcistan’ın Ahıska halkının geri dönüşüyle ilgili samimi olmadığı anlaşılmaktadır. Gürcistan’ın sürece Avrupa Konseyine verilen taahhüdün yerine getirilmesi olarak gördüğü, Ahıska halkını oyalayarak oldubittiye getirmek ve bu sorunu kapatmayı arzulamaktadır. Fakat devam eden süreç Ahıska halkının geri dönüş hakkını karşılamaz ve süreç başarısızlıkla sonuçlanırsa, Ahıska sorununun başka mecraya kayma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu durum Gürcistan ve bölge güvenliği için hiçte istenmeyen bir sonuçları doğurabilir.

Dipnotlar

1) “On population movements between the states of the former Soviet Union” Resolution 996 (1993),http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta93/ERES996.htm

2) “On the humanitarian situation of the refugees and displaced persons in Armenia and Azerbaijan”,  Resolution 1059 (1995), http://assembly.coe.int/main.asp?Link= /documents/adoptedtext/ta95/eres1059.htm

3) “Preferential treatment of national minorities by the kin-state: the case of the Hungarian Law on Hungarians Living in Neighbouring Countries (“Magyars”) of 19 June 2001”, Resolution 1335, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta 03/ERES1335.htm

4) Terry davis,“Georgia's application for membership of the Council of Europe”, Doc. 8275, 2 December 1998,http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc98/ EDOC8275.htm

5) “Georgia’s application for membership of the Council of Europe”, Opinion No. 209 (1999),http://assembly.coe.int//Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/ AdoptedText/TA99/eopi209.htm

6) “Honouring of obligations and commitments by Georgia” , Doc: 9191, 13 September 2001,http://assembly.coe.int//Main.asp?link=http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc01/EDOC9191.htm

7) “Situation of refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia”, Recommendation 1570 (2002),http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/Adopted Text/ta02/EREC1570.htm

8) “Functioning of democratic institutions in Georgia”, Doc. 10049, 26 January 2004, http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc04/EDOC10049.htm

9) “Situation of refugees and displaced persons in the Russian Federation and some other CIS countries”, Recommendation 1667 (2004), http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/ Documents/AdoptedText/ta04/EREC1667.htm

10) “The situation of the deported Meskhetian population”, Doc. 10451, 4 February 2005,http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc05/EDOC10451.htm 

11) “Honouring of obligations and commitments by Georgia”, Resolution 1415 (2005), http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1415.htm

12) “The situation of the deported Meskhetian population”, Resolution 1428 (2005), http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1428.htm

13) Implementation of Resolution 1415 (2005) on the honouring of obligations and commitments by Georgia, Resolution 1477 (2006), http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1477.htm

14)“Honouring of obligations and commitments by Georgia” Doc. 11502 rev, 23 January 2008,http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11502.htm

15) “The honouring of obligations and commitments by Georgia” Doc. 12554, 28 March 2011,http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12554.htm

16) “On Repatriation of Persons forcefully sent into exile from the Soviet Socialist Republic of Georgia by the Former USSR in the 40’s of the 20th Century”, http://mra.gov.ge/main/ENG#section/44

17) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc08/EDOC11502.htm

18) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12554.htm

19) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12554.htm

20) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12554.htm

21) http://www.toleranti.ge/

22) Broşür için bkz: http://mra.gov.ge/UploadedFiles/booklet/21/broshure_ENG.pdf

23) Mürsel Veysalov ile Elxan İzzatov’un yaptığı söyleşi.

24) http://mra.gov.ge

Elşan İZZETGİL

 
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU