Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Haberler / NATO: Rusya'nýn Suriye'de kayda deðer askeri varlýðý var

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 21-04-2016 14:02:25
NATO: Rusya'nýn Suriye'de kayda deðer askeri varlýðý var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nýn Suriye'de hala kayda deðer bir askeri varlýðý olduðunu söyledi.

Ankara'da görüþen Stoltenberg ve Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, bakanlýkta ortak basýn toplantýsý düzenledi.

Stoltenberg, "Rusya, kesmen Suriye'den çekilmesine karþýn, Esad rejimine destek için bu ülkede hala kayda deðer bir askeri varlýða sahip" dedi.

NATO Genel Sekreteri, Suriye'de 27 Þubat'ta yürürlüðe giren ateþkesin de, çok hassas dengelere dayandýðýný ve her an bozulabileceðini kabul etti.

Stoltenberg, yine de ateþkesin, Suriye'deki krize müzakerelerle barýþçýl bir çözüm bulunmasý için en uygun zemin olduðunu vurguladý.

Suriye'de ateþkese, ABD ve Rusya'nýn giriþimleri sonucu varýlmýþ, ülkede çatýþmalar azalmýþtý.

Ancak son dönemde özellikle bölünmüþ kent Halep çevresinde yoðunlaþan çatýþmalar ateþkesi çöküþün eþiðine getirmiþ, muhalifler Cenevre'de Birleþmiþ Milletler'in arabuluculuðunda Þam yönetimi ile yürüttükleri barýþ görüþmelerine ara vermiþlerdi.

Çavuþoðlu: PYD'nin PKK'dan farký yok

Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu da görüþmede Stoltenberg’e, PYD'nin niteliði hakkýnda bilgi verdiðini söyledi.

"PYD’nin PKK’dan bir farký yoktur" diyen Çavuþoðlu, "Þu anda üst düzey kadrolarýn çoðunluðu PKK terör örgütünden oluþuyor. Ankara’daki son iki saldýrýnýn sorumlularý da YPG-PYD kamplarýnda eðitilmiþtir " dedi.

Çavuþoðlu, "Dolayýsýyla Irak’ta, Suriye’de ve diðer yerlerde bu tür terör örgütlerine bel baðlamak yerine Stoltenberg’in de dediði gibi NATO ve müttefiklerin çabalarýyla yerel güçleri yapýlandýrarak terörle mücadele daha saðlýklý ve kalýcýdýr" diye konuþtu.

 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/04/160421_nato_suriye

 
  "BLACKSEAFOR gemileri hava savunma tatbikatlarýný düzenledi" 24-04-2012 20:59:14
  'Suriye'de durum çok tehlikeli' 19-04-2012 23:31:11
  "NATO'nun 5'inci Maddesi ABD'de Türkiye Çatlaðý Yarattý : Panetta Clinton'dan Farklý Düþünüyor" 21-04-2012 11:29:22
  Amerikan Gözüyle Afganistan Stratejisi 21-04-2012 13:49:08
  "Güney Sudan: Sudan Savaþ Ýlan Etti" 24-04-2012 20:44:05
  "Rusya ve Türkiye: Ekonomileri Arasýndaki Entegrasyon Yanýlsama Deðildir" 25-04-2012 17:52:59
  Dmitriy Medvedev – Ortadoðu’daki Durumu Deðerlendirdi 27-04-2012 19:08:44
  "Geleceði Belirleyecek Ýki Unsur: Nüfus ve Tüketim" 26-04-2012 15:25:18
« geri
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU