Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Haberler / Basýna Duyuru

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 16-10-2015 12:44:47
Basýna Duyuru

15 Ekim 2015 tarihinde Astana’da Rusya Federasyonu ve Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Baþkanlarýnýn ortak basýn toplantýsýnda Kazak tarafý Orta Asya’da güvenlik ile ilgili durumu deðerlendirerek, sanki Türkmenistan sýnýrýnda bazý gerçeði yansýtmayan olumsuz olaylarýn cereyan ettiði konusunda açýklamada bulundu.


Türkmen tarafý Kazakistan tarafýnýn Türkmenistan’ýn devlet sýnýrýndaki gerçeði yansýtmayan olaylarla ilgili açýklamalarýna yönelik rahatsýzlýðýný ve mutabýk olmadýðýný ifade etti.


Ayrýca Türkmenistan resmi tarafý bu olayla ilgili tutumunu daha önce çeþitli basýnlarda, yerel, bölgesel ve uluslararasý kamuoyunda birkaç defa beyan ettiðini önemle duyurdu.


Yukarýda ifade edilenleri dikkate alarak, Türkmen tarafý protestosunu bildirerek ve tarihten devam eden iki ülke arasýndaki kardeþlik iliþkilerine atýfla, gelecekte Türkmenistan ile ilgili durum muhakemesini yaparken Kazak tarafýnýn daha kesin ve objektif bilgilere dayanarak açýklama yapmasýný umut ettiklerini bildirir.

 


Türkmenistan Dýþiþleri Bakanlýðý, Basýn Servisi
Aþkabat, 15 Ekim 2015

Not. Türkmenistan Gazetesi, 16 Ekim 2015 tarihindeki Basýn Bülteninden tercüme edilmiþtir.

 

 

 

 

 
  "BLACKSEAFOR gemileri hava savunma tatbikatlarýný düzenledi" 24-04-2012 20:59:14
  'Suriye'de durum çok tehlikeli' 19-04-2012 23:31:11
  "NATO'nun 5'inci Maddesi ABD'de Türkiye Çatlaðý Yarattý : Panetta Clinton'dan Farklý Düþünüyor" 21-04-2012 11:29:22
  Amerikan Gözüyle Afganistan Stratejisi 21-04-2012 13:49:08
  "Güney Sudan: Sudan Savaþ Ýlan Etti" 24-04-2012 20:44:05
  "Rusya ve Türkiye: Ekonomileri Arasýndaki Entegrasyon Yanýlsama Deðildir" 25-04-2012 17:52:59
  Dmitriy Medvedev – Ortadoðu’daki Durumu Deðerlendirdi 27-04-2012 19:08:44
  "Geleceði Belirleyecek Ýki Unsur: Nüfus ve Tüketim" 26-04-2012 15:25:18
« geri
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU