Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Haberler / AB-Türkiye iliþkileri ne zaman ivme kazanacak?

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 30-01-2013 13:48:47
AB-Türkiye iliþkileri ne zaman ivme kazanacak?

Türkiye'nin yarým asýrlýk Avrupa Birliði yolculuðunda yeni bir dönemin eþiðine geliniyor.

Eðer Türkiye, Ýrlanda'nýn Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda bir ya da birden fazla baþlýk açabilirse, katýlým müzakereleri kapsamýnda üç sene aradan sonra ilk defa somut bir geliþmeye imza atmýþ olacak.

Peki, bu yeni dönem nasýl þekillenecek?

(Güney) Kýbrýs'ýn Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda tamamen askýya alýnan siyasi görüþmeler, Ýrlanda'nýn görevi devralmasýyla yeniden canlandý.

Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, sýk sýk Dublin'e gidip Ýrlandalý ve diðer AB'li muhataplarýyla temaslarda bulunurken; Dýþiþleri Bakan Ahmet Davutoðlu da Brüksel'de AB'nin geniþlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ile görüþtü.

Tüm bu temaslarda, her iki tarafýn da altýný çizdiði "Türkiye-AB müzakerelerine yeni bir ivme kazandýrýlmasý" noktasý oldu.

Taraflara bu ümidi veren en temel geliþme ise Fransa'da Sosyalist Partili François Hollande'ýn Cumhurbaþkaný olmasý ve Nicolas Sarkozy döneminin uyguladýðý katý Türkiye karþýtý politikayý yumuþatmasý oldu.

Þimdi yapýlan görüþmelerde, bu yumuþamanýn nasýl bir sonuç vermesi gerektiðine iliþkin konular ele alýnýyor.

Ýki baþlýk açýlabilir

Ankara'nýn beklentisi, en az iki müzakere baþlýðýnýn Ýrlanda döneminde açýlmasý.

Bu baþlýklardan açýlmasý en olanaklý görüneni 'ekonomik ve mali politikalar' baþlýðý olarak görülüyor; ancak Türkiye bunun yaný sýra 'bölgesel politikalar' baþlýðýnýn da açýlmasý konusunda ýsrarlý.

Her iki baþlýk da Sarkozy yönetimi tarafýndan askýya alýnan beþ baþlýk arasýnda bulunuyor; dolayýsýyla bunlar da adým atýlabilmesi için Fransa'nýn oluruna gereksinim duyuluyor.

Türk ve Fransýz Dýþiþleri Bakanlarý Ahmet Davutoðlu ve Laurent Fabius'un Münih'te bu hafta sonu gerçekleþtirecekleri görüþmede aðýrlýklý olarak, Türkiye-AB iliþkilerinin ele alýnmasý bekleniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fabius'un bir baþlýðýn açýlmasý konusunda Davutoðlu'na olumlu bir yanýt vermesi ve Paris'in Türkiye-AB müzakerelerinin devamýna iliþkin kararlýlýðýný aktarmasý bekleniyor.

Bir baþlýðýn açýlmasý, aday ülkenin gerekli açýlýþ kriterlerini tamamlamasý ve 27 üye ülkenin oybirliði gerektiren karmaþýk ve uzun bir süreç gerektirdiði için hem Ankara hem de AB Komisyonu, Fransa'dan bir an önce karar vermesini bekliyor. Davutoðlu'nun Fabius ile görüþmesi bu açýdan büyük önem taþýyor.

Bu temas sýrasýnda Fransa Cumhurbaþkaný Hollande'ýn olasý bir Türkiye ziyaretinin de ele alýnmasý öngörülüyor.

Erdoðan aile fotoðrafýna girebilecek mi?

Bu dönemin belki de en önemli geliþmelerinden biri, eðer AB davet ederese Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yaklaþýk 3 seneden sonra ilk kez bir AB zirvesine katýlýp "aile fotoðrafýna" girecek olmasý olarak görülüyor.

Türkiye'nýn ýsrarlý talebine karþýn henüz Brüksel'den bu yönde bir davet gelmedi.

Yine Sarkozy'nin engellemesi nedeniyle AB zirvelerine katýlamayan Erdoðan, bu yönde olumlu bir adým atýlmasý durumunda uzun bir aradan sonra Brüksel'de boy göstermiþ olacak.

Sýk sýk Þangay Ýþbirliði Örgütü'ne katýlým konusunu gündeme getirerek Avrupa baþkentlerine mesaj veren Erdoðan'ýn yeniden AB gündemine dönmesi, Türkiye'nin bir süredir aksattýðý reform sürecine yeniden eðilmesine yol açacak olmasý nedeniyle önem kazanýyor.

4. yargý paketi sayesinde Avrupa kaynaklý eleþtirilerin bir bölümünü gidermek amacýnda olan hükümet, ifade özgürlüðü konusunda ise daha fazlasýný yapmak durumunda.

Avrupalý diplomatlar, geçen sene yayýmlanan Ýlerleme Raporu'nu anýmsatarak, bundan daha kötüsünün gelmemesi ve iliþkileri olumsuz etkilememesi için hükümetin mutlaka anlamlý bir adým atmasý gerektiðini dile getiriyorlar.

Vize muafiyeti için formül aranýyor

Türkiye-AB iliþkilerine ciddi ivme kazandýracak bir adým da taraflar arasýnda bir süredir yürütülen, Türk vatandaþlarýna vize muafiyet getirecek sürecin tamamlanmasý olarak görülüyor.

Türkiye'nin Geri Dönüþ Anlaþmasý'ný imzalayýp yaþama geçrimesi durumunda AB de muafiyeti getirecek yol haritasýný Ankara'ya sunacak. Ankara, bu sürecin eþ zamanlý yapýlmasýný isterken, Brüksel ise Türkiye'nin önce adým atmasýný talep ediyor.

Her iki tarafýn diplomatlarý bu týkanýklýðýn Ýrlanda döneminde aþýlabilmesi için formül arayýþlarýný hýzlandýrdýlar.

Bir Türk diplomat, "Uruguay, Ermenistan gibi ülkelerin vatandaþlarý AB'ye vizesiz gidip gelirken; ticaretinin yüzde 60'tan fazlasýný AB ile yapan; üniversiteleri, sivil toplum kuruluþlarý, sanatçý ve sporcularýyla Avrupa'yla bütünleþmiþ bir ülke vatandaþlarýnýn hâlâ elçilik kapýlarýnda bekletilmesi hiç adil deðil" deðerlendirmesini yapýyor.

 

Kaynak

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/01/130129_turkey_eu_analysis.shtml

 
  Rusya'nýn Güney Kafkasya'daki Çýkar 'Dengesi' 09-01-2014 15:04:57
  Maliki Aþiretleri Militanlarla Savaþa Çaðýrdý 09-01-2014 14:56:13
  Kerry, Ýran’ýn 2. Cenevre Konferansýna yarar saðlayacaðýný düþünüyor 05-01-2014 14:11:11
  Türkiye’nin Avrupa’ya baðlanmasý önemli 05-01-2014 14:15:02
  Suriye'yi kýnayan BM tasarýsýna Rusya engeli 09-01-2014 14:53:53
  ABD, Irak'a geri dönmeyecek 05-01-2014 14:10:22
  ABD Güney Sudan'a asker gönderdi 24-12-2013 11:40:16
  ABD Büyükelçiliðine saldýrý 25-12-2013 13:35:43
« geri
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU