Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Rusya-Ukrayna
  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-05-30 00:09:09
  Rusya ile Ýliþkiler ve Jeopolitik Akýl
  

“Jeopolitik kaderdir” hükmü, uluslararasý iliþkilerde eskimiþ olsa da aslýnda eskimez bir kuraldýr. Bir ülkenin kaderi, komþularýna, bulunduðu bölgeye, bölgenin etnik, kültürel ve tarihi gerçeklerine baðlýdýr. Bunlarýn gözönünde bulundurulduðu bir dýþ politika baþarýlý olabilir. Buna karþýn jeopolitik ö...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-04-13 10:32:08
  "Avrasyacýlýk" mý? "Panslavizm" mi?
  

SSCB'nin daðýlmasýnýn en önemli sonuçlarýndan biri de, Rusya'nýn bir anda karþý karþýya kaldýðý "kimlik sorunu" olmuþtur. Düne kadar tüm dünyaya komünizmi tek ideoloji ve "cennet" olarak dayatmaya çalýþan, bu baðlamda kendi Ortodoks geçmiþlerini bile reddetme ve yasaklama noktasýna gelen Ruslar, Karl M...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-04-02 13:40:56
  Kimin Rusyasý: Putin'in mi, Lavrov'un mu?
  

Türk-Rus iliþkileri, Moskova'dan gelen son çeliþkili açýklamalarla birlikte adeta "papatya falýna" dönmeye baþladý. Rusya Federasyonu Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Maria Zaharova, Türkiye ile Rusya arasýndaki "krizin" geçici olduðunu söylerken; Devlet Baþkaný Vladimir Putin’...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-04-04 12:18:27
  Yeni 'Hasta Adam'ýn Yukarý Karabað'daki Son Savaþý!
  

Gözler bir kez daha Kafkaslara çevrilmiþ durumda. Yukarý Karabað'da Azerbaycan ve iþgalci Ermeni-Rus kuvvetleri arasýnda baþlayan savaþ, Ortadoðu merkezli bir seyir izleyen güç mücadelesinin Avrasya'nýn derinliklerine doðru kayacaðýyla ilgili güçlü mesajlar içeriyor. Rus yakýn ç...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-02-08 01:42:03
  Türkiye’nin Ukrayna Tarafýndan Kýrým Müzakerelerine Davet Edilmesi
  

Zamanýn çok hýzlý geçtiði, çok büyük hadiselerin gölgesinde nice önemli geliþmelerin desilikkaldýðý bir dönem geçiriyoruz. Aðýr kanser hastasýnýn apandisitinin farkýna varmamasý gibi bir þey. Bazen çok daha hafif rahatsýzlýklar gerekli tedbir alýnmadýðý takdirde öldürüc&u...

  Elşan İZZETGİL 2015-11-25 04:10:22
  Rusya-Türkiye Ýliþkilerinde Eskiye Dönüþ mü?
  

24 Kasým 2015 tarihi sabah saatlerinde Türk F16’larý Türkiye’nin Suriye ile sýnýrýnda, Hatay’ýn Yayladað ilçesi mevkiinde sýnýr ihlali yapan aidiyeti bilinmeyen bir savaþ uçaðýný düþürmüþtür. Genelkurmayýn açýklamalarýna göre aidiyeti bilinmeyen uçaða 5 dakikada 10 ke...

  Kalmira RYSKULOVA 2015-06-21 14:37:30
   Dýþ Politikada "Yakýn Çevre" Kavramý ve Rusya
  

Sovyetler Birliði’nin daðýlmasý uluslararasý ortamda, özellikle de eski birlik cumhuriyetlerinde siyasi ve ekonomik sýkýntýlara yol açarken, ayný zamanda bir sosyal kimlik boþluðunun oluþmasýna da sebep olmuþtur.

Birlik dýþýndaki aktörler söz konusu boþluktan kendilerine yer ayýrmaya...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-05-04
   Varyagýn Dönüþü Ya da Rusya'dan Batý'ya Çin Golü
  

Ýkinci Dünya Savaþý’nýn sona ermesinin 70. yýldönümünde Avrupa bir kez daha Rus tehdidiyle karþý karþýya. Almanya’yý maðlup eden devletler safýnda yer alan Rusya, bu sefer kendisini balkanlaþtýrmaya çalýþan Batý’ya meydan okuyor ve yakýn çevresini kontrol altýna almaya çalýþýyor. Bunu y...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-04-27
  Türk-Rus Ýliþkilerinde Ermeni Faktörü
  

KÝM ne derse desin, 1915 olaylarýyla ilgili 100. yýlýn en büyük sürprizini Rusya Federasyonu Devlet Baþkaný Vladimir Putin yaptý. Açýkçasý, ne Papa ne de Avrupa Parlamentosu ve hatta son olarak Almanya Cumhurbaþkaný olan Papaz’ýn açýklamalarý bizde bu kadar büyük bir hayal kýrýklýðýna yol a&ccedi...

  Reha YILMAZ 2015-04-15
  Ukrayna-Rusya Krizinin Türkiye’ye Yansýmalarý
  

Uluslar arasý sistemde son dönemde yaþananlar krizler, bir ülke için ekonomisini ayakta tutmanýn ülkesini korumaktan çok daha zor olduðunu gösteriyor.  Avrupa’daki krizler para piyasalarýný yönetmenin ordularý yönetmekten daha zor olduðunu açýkça ortaya koymuþtur. Zira küresel ekonom...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU