Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Avrupa
  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-06-14 03:27:07
  Almanya’da 30 Bin Üç Milyondan Büyük!
  

1915 Tehcirinin Alman parlamentosu Bundestag’da “Soykýrým” olarak kabul edilmesinde dikkatlerden kaçan ayrýntýlar bulunmaktadýr. Öncelikle bundan önceki parlamento kararlarýnda olduðu gibi bu kararýn da anlamý yoktur. Bunu AB Adalet Divaný söylemektedir. Divana göre parlamento, siyasi bir organdýr. Bugün b...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-23 13:14:51
  Ýngiltere AB’den Ýstese de Ayrýlamaz!
  

Ýngiliz halkýnýn iradesine karþý küresel irade baþta Ýngiltere hükümeti olmak üzere tüm unsurlarýyla tam bir ittifak içerisinde hareket ediyor. Hedef, Ýngiltere’yi Avrupa Birliði’nde tutmak. Daha yerinde bir tabirle ABD adýna, onun dünya çapýndaki hegemonyasýnýn iki önemli sacayaðýndan biri...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-27 00:04:27
  Ve Kraliçe ‘Kral Çýplak’ Dedi...
  

Ýngiltere AB’den Ýstese de Ayrýlamaz!” baþlýklý yazýmý, “Umarým yanýlýrýz” diye bitirmiþtim. Öyle de oldu. Ýngiltere zorlu bir sürecin sonunda girdiði Avrupa Birliði (AB)’nden arkasýnda toz duman ve hatta büyük bir enkaz býrakarak tam 43 yýl sonra “buraya kadar” dedi. Yani, yine yaptý ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-17 00:15:57
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğü mü
  

Tüm gözler Ortadoðu’da. Suriye, IÞÝD ve Kürtler üzerinden dünyanýn tüm meseleleri, krizleri sanki burada cereyan ediyormuþ gibi bir algý oluþturuluyor. Oysa oyun sadece bu bölge ile sýnýrlý deðil. Bilakis, “Yeni Büyük Oyun”un ileride yen...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-20 15:28:40
  Ýngilteresiz AB, AB’siz ABD!
  

Batý Sorunu”, “Doðu Sorunu”na benzemez. Bunun böyle olmadýðýný da yine en iyi Ýngilizler bilir. Westphalia ve sonrasý Avrupa’da tüm dönemlerde “dengenin dengeleyicisi” konumunda bulunan Ýngiliz Ýmparatorluðu açýsýndan yaþlý kýtadaki en ufak bir sapma, doðrudan doðruya Ýngiliz çýkarl...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-13 10:46:08
  ‘Yeni Türkiye’ye ‘Seçeneksizleþtirme Operasyonu’...
  

Eski statükonun koruyucusu olan Alman Parlamentosu hiç de sürpriz olmayan bir þekilde ertelenmiþ olan “sözde soykýrým” kararýný bu yýl onayladý. “Sen de mi Brütüs” dedirten bu karar büyük bir tepkiyi de beraberinde getirmiþ durumda. Oysa ortada þaþýlacak bir durum yok. Biz biliyoruz ki k&u...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-13 11:05:13
  Türk Dýþ Politikasýnda ‘U Dönüþü’ mü?
  

2012 yýlýnda bu köþede kaleme aldýðým “Suriye Kördüðümüne Türk Kýlýcý mý?” baþlýklý yazýmda þu ifadeleri kullanmýþtým: “...Ve yine farkýndalar ki, Suriye krizi ayný zamanda Yeni Yalta Sürecinde yerini almaya çalýþan Türkiye’nin baþlý baþýna bir ‘yakýn çevr...

  Musa KARADEMİR 2016-05-13 10:33:10
  VÝZESÝZ AVRUPA HAYEL (MÝ)?
  

Merhaba USGAM Okuyucularý, Türkiye ile AB arasýnda Vize Serbestisi ve Geri Kabul Anlaþmasý, 16 Aralýk 2013 tarihinde imzalandý ve TBMM tarafýndan kabul edilerek, 1 Ekim 2014’de yürürlüðe girdi.

Bu Anlaþma iki ana iskeletten oluþturuyordu. Birincisi yasadýþý yollardan Avrupa gelen mültec...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-16 12:57:11
  Batý Sorunu!
  

Düne kadar konuþulan “Doðu Sorunu” idi. Fakat bu sorunun uzayýp gitmesi, beraberinde ertelenmiþ yüz yýllýk hesaplaþmayý bir kez daha gündeme getirmiþ durumda. Sorunun bumerang etkisi olarak da adlandýrabileceðimiz bu geliþme, “Ýstanbul’un Doðusu”nda baþlayan “Yeni Büyük Oyun”u Batýlý...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-04-29 15:19:45
  Merkel’e AB Üzerinden Obama Ayarý
  

Düne kadar baþta Türkiye olmak üzere, tüm dünyaya “insan haklarý” ve “demokrasi” konularýnda ders vermeye çalýþan koskoca Avrupa Birliði, bir gün bir baþkasýnýn karþýlarýna geçip, kendilerine bu konularda çaðrýda bulunacaklarýný akýllarýnýn ucundan bile geçirmezdi; a...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU