Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Kafkasya
  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-06-26 23:45:45
  Yukarý Karabað Konusunda Azerbaycan ile Ermenistan Anlaþýyor mu?
  

Günümüzde dünyanýn herhangi bir köþesindeki bir olayýn her ülkeden insanlarýn ekranýna düþmesi birkaç dakika sürmektedir. Bu gerçek ölüm, katliam, bombalama için sözkonsusu olduðu gibi olumlu geliþmeler için de geçerlidir. Ancak ister olumlu ister olumsuz olsun batýlý, zengin, Yahudi/Hýristiyan,...

   2016-05-17 01:31:16
  Ahýska Mufassal Defterinde Ahýska Vakýflarý
  

"Uluslararasý Gürcistan'da Ýslamiyetin Dünü, Bugünü, Yarýný Sempozyumu",6-8 Mayýs 2016'da, 10.00-18.00 saatleri arasýnda Topkapý Yerleþkesi'nde gerçekleþti.Programýn 4.oturumunda : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ýlahiyat Fakültesinden YRD. DOÇ. DR. AHMET NÝYAZOV 17.Yüzyýl Ahýska Vakýflarý konusunu...

  Elşan İZZETGİL 2016-04-05 15:06:41
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþündürdükleri
  

Daðlýk Karabað Azerbaycan ve Ermenistan arasýnda savaþa sebep olmuþ ve Mayýs 1994 yýlýnda ateþkes saðlanmýþ fakat anlaþmanýn ilk gününden itibaren her an savaþa dönüþme ihtimali olan enerji yoðun bir sorun olarak varlýðýný korumuþtur. Bu sorun içine bölgesel ve küresel güçleri çekme ö...

   2016-02-01 17:02:17
  Büyük Sürgün Kafkasya
  

Tarihte yaþanan olaylar çoðunlukla tarih kitaplarýnda ve belgelerde sayýsal deðerler, sebep ve sonuç iliþkiler þeklinde yer almaktadýr. Diðer taraftan olaylar sürecinde insaný ve toplumu derinden etkileyen yaþanmýþlýklar da geri planda kalmaktadýr. Bu baðlamda hatýra, aný, öykü ve roman

  Mesud MUSAYEV 2015-12-07 18:27:04
  Ermenistanýn Sonu Geldi
  

Bildiyimiz üzere bu sene Haziran ayýndan beri baþlayarak Ermenistanda devam eden eylemler zaman zaman yavaþlasada hala devam etmektedir. Ama bölge ülkeleri tarafýndan Ermenistan yönetiminin ne tür adýmlar atacaðý merak konusuydu ve galiba Ermenistan hükümeti 6 Aralýkta yapacaðý referandumla bir daha dünyayý "þaþý...

  Mesud MUSAYEV 2015-06-29 11:27:23
  Ermenistan Halký Maydanda
  

Baþkent Erivan'da 19 Haziran tarihinde 'ElektrikErivan' olarak anýlmaya baþlayan eylemler, göstericilerin ellerinde kimi zaman Avrupa Birliði bayraklarýnýn belirmesi nedeniyle de Ukrayna'nýn baþkenti Kiev'de 1 buçuk yýl önce yaþanan ve dönemin Devlet Baþkaný Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan 'Maydan' protest...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2015-03-08
  Louzidou ve Azeri Kaçkýnlar
  

Ermenilerin 1992 Hocalý katliamý, yeniden anýldý. Sivil ve çocuklar dahil 613 kiþinin korkunç iþkencelerle öldürülmesi ve geriye kalanlar hazin sahnelerle yeniden izlendi. Hocalý halkýnýn bir kýsmý ise sakat býrakýlmýþ veya...

  Mehmet Şükrü GÜZEL 2015-01-04 15:59:54
  Ermeni Soykýrýmý Tarihsel Bir Gerçektir Ýddiasýnýn Hýristiyan Teolojisinde ki Kökeni Üzerine Bazý Sorular
  

Giriþ Öncesi Sözde Ermeni Soykýrým Ýddiasý “Ýspatlanmýþ Tarihi Bir Gerçektir” Cümlesi ile Yaratýlmaya Çalýþýlan Hukuk Üzerine Notlar;

Not 1

Askeri zorunluluk doktrini çerçevesinde ...

  Elşan İZZETGİL 2014-08-07 02:29:03
  Daðlýk Karabað’da Gerginlik
  

1994 yýlýnda ateþkes saðlandýðýndan beri geçen 20 yýllýk süre içerisinde Daðlýk Karabað’da sýk - sýk çatýþmalar çýkmýþ ve ateþkes sürekli delinmiþtir. Bu ateþkesin delinmesinin her iki taraftan da kaynaklandýðý görülmüþtür. Bazen askerlerin emir komuta zinciri dýþýnda bireys...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2014-08-03 22:50:13
  Ya Ýþgal Altýndaki Azerbaycan Topraklarý?
  

Dünyanýn gözünün Gazze üzerinde olmasý, buradaki katliamýn bir an önce durmasýna vesile olabilir. Bununla beraber ince bir medya taktiði ile kamuoyu, sivil ve çocuk ölümleri dahil Ýsrail’in her türlü cinayetlerini kanýksama düzeyine getirilmektedir. Zaten baþta ABD olmak üzere batýlý ...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU