Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Amerika
  Mehmet Seyfettin EROL 2016-02-04 15:54:26
  Türkiye-Latin Amerika ya da Ötekiler Birliði…
  

Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn, 31 Ocak-4 Þubat tarihleri arasýnda Latin Amerika ülkelerinden Þili, Peru ve Ekvator’a gerçekleþtirdiði ziyarette bugün son gün. En azýndan Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi’nden yapýlan açýklamaya göre böyle. Burada birçok kimsenin kafasýna takýlan soru muhtemelen bunca gü...

  Ceren GÜRSELER 2015-08-09 16:09:11
  Obama Afrika’da: Ýlklerin ABD-Afrika Ýliþkilerine Etkileri
  

Obama’nýn Kenya ve Etiyopya ziyareti, deðerlendirene göre farklý yorumlandý. ABD-Afrika iliþkilerini geliþtirmeye ve Afrika’nýn taleplerini cevaplamaya ne kadar katký saðlayacaðýna dair olumlu ve olumsuz deðerlendirmelerin yapýlmasýna imkân tanýyan bir ziyaret oldu. Ýkili iliþkilerin niteliðinin ve tarihinin yanýnda Amerikan...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-02-10 11:07:43
  ABD Yeni Güvenlik Stratejisi ya da Nataþa Tatilde
  

Bugünkü yazýmda, daha önceleri vatandaþlarý için fidye ödemekten çekinmeyen Japonya’nýn bu sefer niçin vatandaþlarýný ölüme gönderdiðini ve bunun ne anlama geldiðini yazmak istiyordum, fakat kuzeyde yaþanan hýzlý geliþmeler bu konuyu ertelememe neden oldu.

  Dursun YILDIZ 2015-01-08 23:36:06
  ABD Bu Yýl Petrol-Gaz Ýhracatýna Baþlar Mý ?
  

ABD'den petrol ihracatý 1970'lerin baþýnda yasaklanmýþtý. kaya gazý ve kaya petrolü devrimi üreticilerin tekrar hareketlenmesini saðladý ve ihracat izni almak için müracaatlar son 2 yýldýr arttý.   Ancak birkaç münferit  ve sýnýrlý kapsamdaki izin dýþýnda hükümetten  genel bir izin &cc...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2014-12-01 12:34:43
  ABD’deki Siyahi Ýsyan ve Rusya’nýn Petrol Þoku
  

Soðuk Savaþ döneminin iki süper gücü ciddi sýkýntýlarla karþý karþýya. Sovyetler Birliði’nin daðýlmasý ile Moskova’nýn süper güçlük vasfý zaten kalmamýþtý. Bu gücün dayandýðý petrol fiyatlarýnýn 1990lar boyunca düþük olmasý, Rusya’nýn süper güç ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-11-27 22:03:47
  Amerika Yanýyor!
  

Missouri bir kaz daha yanýyor! Yanan, sadece bir eyalet deðil. Bütün deðerleri, “deðerlerin gücü” adýna ayaklarý altýna alarak hýzlý bir þekilde yükselen ve dünyayý kan gölüne çeviren Amerikan emperyalizmi. Kölelerin kaný ve emekleri üzerine inþa edilmiþ imparatorluk, bugünlerde ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-05-19 21:08:59
  ABD’nin “Yeni Kýbrýs Oyunu”
  

Türkiye üzerindeki Kýbrýs baskýsý çok boyutlu olarak artmaya devam ediyor. Bu baðlamda adada Türkiye’nin egemenlik haklarýný ortadan kaldýrmaya yönelik hamleler de ABD ve AB ikilisinin eþ zamanlý çýkýþlarý oldukça dikkat çekici.

“Çifte kýskaç...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-05-06 00:18:38
  Çanlar Obama Ýçin mi Çalýyor?
  

ABD dýþ politikasýndaki “belirsizlik”, “tutarsýzlýk” ve “istikrarsýzlýk”, baþta müttefikleri olmak üzere tüm dünya açýsýndan bir “güvenlik” meselesi olmaya doðru gidiyor.

Afganistan ve Irak’ta devam eden sorunlar ile Suriye krizinde g...

  Mehmet Seyfettin EROL 2013-12-20 12:37:26
  Latinlerde Stratejik Ortaklýk arayýþlarý ve Meksika
  

Türk dýþ politikasýndaki önemli açýlým adreslerinden biri olan Latin Amerika, her ne kadar gündemin arka planýnda kalmýþ olsa da, zaman zaman gerçekleþtirilen üst düzey ziyaretler bu açýlým bölgelerini bizlere hatýrlatýyor. Bu ziyaretlerden biri de Meksika Cumhurbaþkaný Enrique Peña Enrique Pe&...

  Oktay BÝNGÖL 2013-10-29 21:18:47
  'ABD’nin Türkiye Planý: Ortaklýðý Yeniden Tanýmlamak ve Aktör Deðiþtirmek'
  

ABD’nin “BIPARTISAN POLICY CENTER” isimli düþünce kuruluþu tarafýndan hazýrlanan “Söylemden Gerçekliðe: ABD’nin Türkiye Politikasýnýn Yeniden Çizilmesi” baþlýklý rapor genel olarak eleþtirel bir bakýþ açýsýna sahip ve önemli tespitler içeriyor.

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU