Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Ortadoðu
  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-26 10:55:29
  CENTCOM’un Suriye’de Ne Ýþi Var?
  

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlýðý (CENTCOM)’nýn bu soruya verdiði cevap çok net: IÞÝD! Peki, gerçekten CENTCOM Komutaný General Joseph Votel’ýn sebebi ziyaret bu mu, yoksa IÞÝD kamuflajlý baþka hedef ya da hedefler mi? Ne de olsa ortada “zamanlama” ile baþlayan ve cevap bekleyen 5N 1K’lý sorular var.

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-05 19:16:04
  Irak’ta ‘Þiistan’ Savaþý
  

Irak ve Suriye krizlerinde yeni bir aþamaya girildiði görülüyor. De facto bölünmüþ bu ülkelerde sýnýrlar ve nüfuz alanlarýna son þekil veriliyor gibi. Ve yine anlaþýldýðý kadarýyla Ýran, tam kazandýðým dediði bir noktada kaybediyor. Bunu Irak’ta yaþ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-01-03 23:31:30
  Sünni-Þii mi yoksa Arap-Fars Savaþý mý?
  

2015’de yaþanan geliþmeler ile son bir kaç güne damgasýný vuran hadiseler, bizi nasýl bir 2016’nýn beklediðiyle ilgili fazlasýyla somut sayýlabilecek ipuçlarý veriyor. 2016, Türk-Ýslam dünyasý aðýrlýklý kamplaþmalar ve derinleþme-geniþleme eðilimi gösteren güç mücadelesine sahne olaca...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-01-10 23:55:12
  Arabistan – Ýran Krizi ve Türkiye
  

Suudi Arabistan – Ýran krizinin bir anda bölgesel felaket senaryolarýna dönüþmesinin arkasýnda derin jeopolitik gerçekler bulunmaktadýr. Bu gerçeklerin Þiilik, Vehhabilik yanýnda Osmanlý karþýtlýðý boyutu da vardýr.Bölge halklarý arasýndaki tarihi, kültürel veya mezhep farklýlaþmalarýna karþýn bu...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2015-10-20 20:10:07
  Batýnýn Suriye Üzerinden Türkiye-Rusya Kýzýþtýrmasý
  

Suriye iç savaþýna Rusya’nýn aktif olarak katýlmasý dengeleri önemli ölçüde etkilemiþtir. Rusya, savaþýn baþýndan beri Esat’ýn yanýnda yer aldýðý halde fiilen çatýþmalara katýlmamýþtý. Bununla beraber silah ve mühimmat ile baþta BM olmak üzere uluslararasý zeminlerde desteðini sür...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-09-25 01:00:50
  Ýslamsýz Kürt Devleti Projesi
  

"Silahýn deðil yüreðin güçlü olduðunu ispatlayarak barýþý ve esenliði pekiþtirelim. Evlatlarýmýzýn, kardeþlerimizin, canlarýmýzýn akan kanlarýna dur diyelim" mesajýnýn verildiði saatlerde, PKK terör örgütü Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir askerimizi daha þehit etti. Bu saldýrý, bir anlamda t...

  Ahmet DOÐRU 2015-07-14 15:04:13
  Hibrit Savaþlar ve Ortadoðu
  

Hibrit savaþlarýnýn; devlet otoritesinin zayýfladýðý, radikal gruplarýn kendi ideolojisi ve stratejisine göre hâkimiyet alaný arayýþý içerisinde olduðu bölge ve devletlerde uygulama alaný bulduðu görülmektedir. Ortadoðu bölgesi hem siyasi coðrafyasý hem de sahip olduðu deðiþik otorite formlarý dolayýsýyla...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2015-07-27 21:04:00
  Egemen Eþitlik Ýlkesi ve Terörle Mücadele
  

Suruç’taki patlama ve arkasýndan güvenlik görevlilerimize yapýlan saldýrýlar bir kenarda unutulmuþ olan terörle mücadeleyi yeniden gündeme getirdi. ASALA’nýn PKK’laþmasý sonucu 1980’ler ve 1990’lardan günümüze binlerce vatan evladý teröre kurban gitmiþ son olarak ç&oum...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-06-08 16:27:51
  Eðit-Donat’ta “Hedef Krizi”
  

Suriye buhraný yeni gerilimlere yol açmaya devam ediyor. ABD ve baþta Türkiye olmak üzere, Esed karþýtlýðý ile ön plana çýkan müttefikleri arasýnda 2012’den bu yana farklý bir krize dönüþen Suriye, son günlerde ABD ve Suriyeli muhalif gruplar arasýnda yeni bir bunalýma dönüþmüþ vazi...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-06-11 21:26:45
  Türkiye-Körfez Ýttifaký
  

Mýsýr’dakÝ askeri darbe sonrasý dýþ politikada hýzlý bir þekilde “deðerli yalnýzlýk” sürecine çekilen Türkiye, bölgeye tekrar döneceðiyle ilgili güçlü sinyaller vermeye devam ediyor. Yemen’deki Þii Husi ayaklanmasý ile birlikte 26 Mart’ta Ýran’a “bölgeden &cced...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU