Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Asya
  Özlem Zerrin KEYVAN 2015-11-06 10:19:42
  ABD ve Çin Ýliþkilerini Thucydides Yaklaþýmý Iþýðýnda Okumak
  

Thucydides, Peloponez Savaþý (The Peleponnesian War) adlý eserinde Atina’nýn sürekli güçlenmesini kendisine bir tehdit olarak algýlayan Sparta’nýn güçlenmeye baþlamasýnýn ve Atina’nýn da karþýlýk vermesinin sonuç olarak savaþý kaçýnýlmaz kýldýðýný vurgulamýþtýr [1]. Yeni b...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-10-31 23:36:14
  Alt Kýtada Dinmeyen Gözyaþý: Keþmir
  

Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Ýngiltere’nin sömürgelerini bir bir tasfiye etmek zorunda kalmasý, beraberinde yeni sorunlarý da getirdi. Bu sorun alanlarýnýn baþýnda ise üç yer geliyor: Kýbrýs, Filistin ve Keþmir. Her üçünün de baþlangýç tarihleri neredeyse ayný. 
Günüm&...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-09-08 01:15:46
  Ýran ÞÝÖ’ye Üye Olursa
  

TürkÝye içeriye kapanýrken, Ýran bütün hatlarýyla baþta yakýn çevresi olmak üzere bölgesel-küresel bazda baþlattýðý diplomasi ataðýna hýz vermiþ durumda. Bir taraftan karþýsýndaki cephe sayýsýný azaltýrken, diðer taraftan da yeni iþbirlikleriyle manevra alanýný geniþletmeye devam ediyor.

  Mesud MUSAYEV 2015-05-31 19:56:38
  Putin Kurili Japonlara mý Veriyor ?
  

Japonya'da Kuril adalarý sorununda anlaþmaya varmak için Rusya cumhurbaþkaný Vladimir Putin'in ziyaretini bekliyorlar. Bununla ilgili Ria Novosti haber ajansýnda çýkmýþ makalede þöyle diyor. "Dileyimiz bir an önce Kuril adalarý ile ilgili yaranmýþ anlaþmazlýklarý çözerek barýþ antlaþmasýný  imzalamaktýr. ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-05-25 21:56:16
  Pasifik artýk ABD gölü deðil!
  

Bugün Türkiye-NATO iliþkilerinin geleceðini yazacaktýk. Yazacaðýz da... Ama bu yazýyý kaleme almadan önce Asya-Pasifik’e doðru uzanmak bir farz olmuþ vaziyette. Özellikle de, bundan yaklaþýk bir hafta kadar önce ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry’nin Asya turu baðlamýnda ilk adres olarak ön plana çýkan &Cced...

  M Gökhan ÖZDEMÝR 2015-02-10 11:03:33
  Çin Avrasya Ekonomik Birliði Ýle Serbest Ticaret Alaný Kurulmasýný Teklif Etti
  

Rusya’nýn Çin Büyükelçisi Andrey Denisov’a göre, Çin Avrasya Ekonomik Birliði’yle gelecekte serbest ticaret bölgesi oluþturulmasýný önerdi.

Rus Büyükelçi; ülkesinin haber Ajansý RIA Novosti’ye verdiði demeçte Çin&rsquo...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-01-04 12:28:37
   Taliban Saldýrýsýnýn Þifreleri
  

Kardeþ ülke Pakistan tarihinin en kanlý terör saldýrýlarýndan birine sahne oldu. Taliban’ýn Peþaver kentindeki silahlý askeri okulu basarak 500 öðrenciyi rehin almasý akabinde yaþanan çatýþmada çoðu öðrenci 148 kiþi öldü, 122 kiþi yaralandý.

Bunun adý, Pakistan&...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-11-12 23:57:09
  Pasifikte de Ýþler Kesat...
  

Bize göre dünyanýn bir diðer ucunu oluþturan Çin önemli bir liderler zirvesine daha ev sahipliði yapýyor. Kuruluþunun 25. yýlýnda Pekin’de toplanan Asya Pasifik Ekonomik Ýþbirliði (APEC) Liderler Zirvesi her ne kadar bizim basýnda “Centilmen Putin Çin’i Kýzdýrdý” þeklinde magazinleþtirilerek yer a...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-11-10 23:38:15
  Çinin 'Savaþ Sanatý'
  

Gündem her ne kadar yakýn çevremiz aðýrlýklý görünse de, dünya elbette sadece Ortadoðu’dan ibaret deðil. Bilakis, bize þu an için uzak gibi görünen dünyada yaþanan geliþmeler, önümüzdeki süreçte Türk-Ýslam dünyasýný çok yakýndan ilgilendiren geliþmelere ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-10-27 20:41:41
  Keþmir: Güney Asyanýn Kanayan Yarasý
  

Dünya sadece Türkiye ve yakýn çevresi aðýrlýklý dönmüyor. Yeni bir Hicri Yýla (1436) girdiðimiz þu günlerde Ýslam dünyasýndaki bölünmüþlük, iþgaller, kan ve gözyaþlarý bitmek bilmiyor. Her yeni yýl, bu sarmaldan çýkýþ için bir “umut yýlý” olarak kabul edilse d...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU