Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Türkiye
  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-13 11:18:51
  Türk Dýþ Politikasýna ‘Format’ mý Atýldý?
  

Türkiye’nin güneyinde “iki cephe”de süreç hýzlandýrýlmýþ vaziyette. Bir tarafta ABD’nin baþýný çektiði, içinde PKK terör örgütünün Suriye versiyonu ile PYD/YPG unsurlarýndan oluþan “koalisyon güçleri”; diðer tarafta ise Rusya, Ýran ve Suriye &ldq...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-18 22:15:28
  Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama...
  

Türkiye’nin güneyinde oldukça hareketli ve hararetli geliþmeler söz konusu. Türk-Amerikan iliþkilerinde Suriye’nin kuzeyinde yaþanan PYD/YPG temelli kriz ile birlikte, Irak’ta kendisini gösteren ve Barzani yönetimi ile birlikte Irak Türkmenlerini bir kez daha hedef tahtasýna oturtan hadiseler Ankara&rsq...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-03 01:12:13
  Hedef, Türkiye’yi ‘Etkisiz Eleman’ mý Yapmak
  

“Türk Dýþ Politikasýnda U Dönüþü mü”, “Türk Dýþ Politikasýna Format mý Atýldý” ve “Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama” baþlýklý yazýlarýmda son bir kaç gündür yaþanan ve önümüzdeki günlerde de yaþanmasý beklenen bir takým “olaðan&u...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-11 12:18:53
  Türkiye'nin 'Yeni Suriye' Politikasý...
  

Tablo her geçen gün daha da netlik kazanýyor. Türkiye, "Yeni Suriye" sürecindeki yerini alýyor. Bunun makro anlamý "Yeni Ortadoðu" ile eþdeðer. Türk dýþ politikasýndaki hýzlý normalleþme süreci Ankara'nýn bu konuda baþta Washington ve Moskova olmak üzere ilgili baþkentlerle belli bir mutabakata var...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-29 14:00:33
  Türkiye-Almanya Ýliþkilerinde Rest-Test Dönemi
  

Karþýmýzda iki farklý Almanya olunca, haliyle yapýlan deðerlendirmelerde de fazlasýyla dikkatli olmak gerekiyor. Bir tarafta tarihsel Alman misyonu anlayýþý çerçevesinde yeni bir vizyonu temsil eden ve bu baðlamda baðýmsýzlýk arayýþýnda olan "Merkel Almanyasý", diðer tarafta da statükoyu korumaya çalýþ...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-05 18:01:43
  Türk-Rus Ýliþkilerinin Normalleþmemesi Ýçin 5 Neden
  

Yaþanmýþ sýra dýþý halk hikâyelerimizden biri yýlanýn acý acý gülümsemesi ve þu sözleriyle biter: ‘’...Çok isterdim ama sende bu evlat acýsý, bende de bu kuyruk acýsý varken biz artýk dost olamayýz!’’

Uluslararasý iliþkiler her ne kadar ebedi dostluk ve d&uum...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-03 22:58:55
  Sancak Savaþý!
  

Nusaybin, Kilis ve Gaziantep. Bir kaç gün öncesi ve haftasýna kadar da Bursa, Ankara ve Ýstanbul. Saldýrýlarýn arkasýndaki güçler ise þeklen IÞÝD ve PKK/YPG-PYD. Yöntem ayný: bombalama. Kullanýlan araçlar canlý ya da cansýz, fabrika çýkýþlý ya da el yapýmý (EYP). Açýkçasý bu ayrýntý...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-05-09 00:59:03
  Son Çar’dan ‘Yeni Türkiye’ye Osmanlý Tehdidi
  

Geçtiðimiz günlerde Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Mariya Zaharova, Ýzvestiya gazetesine verdiði röportajda aynen þu cümleleri kullandý:

“Türk yönetimi Osmanlý Ýmparatorluðu’nun eski gücünü geri getirmek istiyormuþ gibi bir izlenim býrak...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-05-16 12:43:05
  Kýbrýs’ta Yeniden Müzakereler Sonuçsuz mu?
  

Bahçeþehir Üniversitesi’nin Global Liderlik Forumu açýlýþ yemeðinde KKTC Cumhurbaþkaný müzakerelerde gelinen son aþamayý özetledi. Söze baþlarken anlattýðý fýkra Kýbrýs Türkünün sorununu anlatmak için nasýl her zemini deðerlendirmeye çalýþtýðýný ortaya koymaktaydý: Fillerle...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-04-17 13:32:39
  Çok Kutuplulukta Yeni Adres: Ýslam Ýttifaký
  

Bir þeyi itibarsýzlaþtýrmak ya da daha hafif bir ifadeyle sulandýrmak istiyorsanýz onu magazinleþtirmek yetiyor da artýyor bile. Medyanýn, özellikle de belli bir kesiminin bunda ne kadar mahir olduðunu üç aþaðý beþ yukarý hepimiz biliriz. Nitekim, bir fotoðraf, karikatür, lakap ya da fýkra ile bitirilen ne baba...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU