Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Türkistan
  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-05 17:55:56
  ‘Arap Baharý’ndan ‘Türkistan Baharý’na mý?
  

Kýþa dönüþen baharýn biri bitmeden sanki diðeri baþlatýlýyor gibi. Bununla ilgili emareleri bir süredir almaktayýz. Her ne kadar akla Kazakistan’daki son olaylar gelse de, aslýnda ilk iþaretler daha öncesine dayanýyor. O ilk iþaretler ile günümüzdeki son geliþmeler karþýlaþtýrýldýðýnda ise karþýmýza &...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-05-02 00:42:15
  Manas Üniversitesi ve SovyetDöneminden Alýnacak Dersler
  

Sovyetler Birliði’nin daðýlmasýndan sonra soydaþ cumhuriyetlerle iliþkiler, adeta duygusal bir patlamayý getirmiþti. 70 yýllýk komünist sistem barajý çökmüþ, her ülke baðýmsýzlýðýný ilan etmiþti. Kafkasya ve Orta Asya cumhuriyetlerinin baðýmsýzlýðý ile birlikte Türkiye’den bu bölgelere yö...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-04-26 00:52:04
  Türkistan’da 1916 Olaylarýnýn 100. Yýl Dönümü
  

Son birkaç yýldýr, Balkan Savaþlarý, I. Dünya Savaþý’nýn çeþitli cepheleri özellikle Çanakkale, Sarýkamýþ hadisesi gibi son asrý þekillendiren olaylarýn 100. sene-i devriyesi münasebetiyle toplantýlar yapýlýyor, bilimsel çalýþmalar düzenleniyor. I.Dünya Savaþý’nda Rus iþgali altý...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-04-07 11:09:47
  Büyük Oyun'un Türkistan'a Dönüþü ve Rusya
  

Rusya oyuna gelmiþtir ve bunun tek çýkýþ yolu ise Suriye krizini Ortadoðu'nun diðer sýcak bölgelerine taþýmak ve Afganistan'a kadar uzanan bir hatta derinleþtirmekten geçmektedir. Bunun böyle olacaðýna yönelik son iki geliþme Yemen ve Tacikistan baðlamýnda kendisini göstermektedir.

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-04-04 12:12:11
  Afganistan’ýn Huzur ve Güvenlik Feryadý
  

“Türkiye’nin teröre alýþmasý lazým” saçmalamalarýyla Avrupa’da iki haneli ölü bilançolarý sýklaþmaya baþladý. Suriye ve Irak’ta iç savaþ, hayatýnparçasý haline gelirken bu ülkeler boþalýyor. Yakýn coðrafyamýzdaterörist fabrikasý zannedilen birülke, Afganis...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-12-10 16:24:33
  Özbekistan Anayasasý: Güçlü Devlet-Güçlü Toplum
  

Avrasya jeopolitiðinin kilit ülkelerinden biri olan Özbekistan Cumhuriyeti, baðýmsýzlýk ilanýnýn ardýndan yaklaþýk bir yýl sonra (8 Aralýk 1992) 6 bölüm ve 128 Maddeden oluþan Anayasasýný kabul ediþinin 23. yýldönümünü kutluyor.

Ýlk bakýþta Özbekistan 24 yýllýk bi...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-11-02 22:09:05
  Kerry’nin Frunze Üzerinden Lavrov’a Gönderdiði Mesaj!
  

 “YenÝ Büyük Oyun” bir diðer “Orta” coðrafyaya kayýyor. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry 28 Ekim’den bu yana Orta Asya’da. Kerry’nin beþ Orta Asya ülkesini kapsayan ve 3 Kasým’a kadar devam edecek olan bu ilk bölge turu sadece ABD dýþ politikasý açýsýndan deðil, bölge...

  Kalmira RYSKULOVA 2015-09-27 21:45:14
  Çin Dýþ Politikasýnda Orta Asya Jeopolitiði
  

Çin açýsýndan Orta Asya Bölgesinin jeopolitik önemi M.Ö 2. Yüzyýlda oluþmaya baþlayan Büyük Ýpek Yolu’na dayanmaktadýr.

Ýpek Yolu, Çin’in eski baþkenti olan Çanan þehrinden baþlayýp Dunhuan bölgesinde ikiye ayrýlmýþtýr. Tanrý Daðlarýnýn...

  Mehmet Seyfettin EROL 2015-09-01 22:52:57
  Özbekistan Niçin Hedef?
  

Ortadoðu-Kuzey Afrika aðýrlýklý güç mücadelesi yerini Orta Asya ve Güney Asya baðlamýnda yeni bir sürece býrakacaða benziyor. Hedef Rusya ve Çin’e yönelik kuþatma harekâtýnýn terör üzerinden hararetli bir hale getirilmesi. Nitekim her iki gücün yakýn çevresi bir süredir h...

  Elşan İZZETGİL 2015-08-11 01:26:28
  Orta Asya ve Kafkasya’da IÞÝD Tehdidi
  

Irak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) yayýn organlarýndan El-Bayan Radyosu'nun haberine göre Özbekistan Ýslami Hareketi (ÖÝH) 4 Aðustos 2015 tarihinde kendini laðvederek IÞÝD'e biat etme kararý almýþtýr. Örgüt, Afganistan, Ýran ve Orta Asya ülkelerini kapsayan Horasan bölgesinde þeriat kurallarýna dayalý 'Ýslam Dev...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU