Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Afrika
  Ceren GÜRSELER 2015-12-18 14:44:36
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  

BM için Batý Sahra sorunu önemlidir. Ayný þekilde Batý Sahra sorunu ve taraflarý için de örgüt önem teþkil etmektedir. BM ve Batý Sahra arasýnda birbirini karþýlýklý etkileyen kimi zaman da þekillendiren bir iliþkiden bahsetmek mümkündür. Sömürgeciliðin tasfiyesi ve self-determinasyonun BM kar...

  Ceren GÜRSELER 2015-11-30 23:36:16
  El-Kaide’nin Mali Gündemi
  

 “Terör gündeminde” bu sefer Afrika yer aldý. Batý Afrika ülkelerinden Mali’nin baþkenti Bamako’da terör saldýrýsý gerçekleþti. Daha çok ülkede yaþayan yabancýlarýn, turistlerin, yabancý heyetlerin kullandýðý, lüks ve güvenli olarak nitelendirilen Radisson Blu Oteli’ne ...

  Menekþe SÖZBÝLÝR 2015-08-07 11:59:27
  Burundi’de Ýç Savaþ Riski
  

Orta Afrika’nýn küçük ülkesi Burundi’de 21 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleþtirilen seçimlerde, adaylýðýnýn meþruiyeti þüpheli olan hâlihazýrdaki Devlet Baþkaný Pierre Nkurunziza’nýn galip gelmesi ülkeyi bir iç karýþýklýða sürüklemiþtir. Ýki dönemdir baþkanl...

  Menekþe SÖZBÝLÝR 2015-07-22 08:35:58
  Ýç Savaþýn Gölgesindeki Güney Sudan
  

9 Temmuz 2015 tarihinde baðýmsýzlýðýnýn dördüncü yýlýný kutlayan Güney Sudan’da 2013 yýlýnýn Aralýk ayýndan bu yana devam eden iç savaþý sona erdirecek bir çözüm halen bulunabilmiþ deðildir. Sudan karþýsýnda on yýllar boyunca devam eden savaþýn ardýndan 2011 yýlýnda baðýmsýzlýðýný e...

  Ceren GÜRSELER 2015-06-29 16:32:06
  Mali’deki Son Barýþ Turu
  

Mali’deki çatýþan taraflar arasýndaki soruna, barýþ ve ulusal uzlaþma antlaþmasýna kapsamlý katýlýmýn gerçekleþmesiyle ve haliyle imzalanmasýyla mevcut dönemde çözüm bulunmaya çalýþýlmaktadýr. Antlaþmanýn akýbetinin, ülkenin geçmiþ sorunlarýnýn sürmesi ve mevcut dönemdeki ...

  Ceren GÜRSELER 2015-06-05 01:13:21
  Kenya’daEþ-Þebab’ýnYerelleþme Çabalarý
  

Kenya’daki son terör saldýrýlarý, Eþ-Þebab tehdidinin bölgeselleþmesinin yanýnda yerelleþme olasýlýðýný dagündeme getirmektedir. Ülkenin kuzeydoðusunda görüldüðü üzere Kenya’da saldýrý düzenleyebilmesi, üye toplayabilmesi, üyelerin saldýrý organize edebilmesi ve düzenleye...

  Ceren GÜRSELER 2015-06-14 21:44:17
  Libya’da Ýstikrar Ýçin “Yeni” Bir Deneme
  

BM, Libya’da barýþýn saðlanmasý için yeni bir çözümü Haziran ayýnda gündeme getirmiþtir. Örgütün dördüncü giriþimi olan bu yeni planýn odak noktasý karþýt taraflar arasýnda birlik hükümetinin kurulmasýdýr. Bir yýl yönetimde kalacak bu ulusal uzlaþý hüküme...

  Ceren GÜRSELER 2015-04-04 10:49:46
  Nijerya’da “Muhalefetin” Dönemi Baþladý
  

Nijerya’nýn 28 Mart devlet baþkanlýðý ve genel seçimleri muhalefetin iktidara gelmesiyle sonuçlanmýþtýr. Tüm Ýlerici Kongre’nin adayý eski General Muhammadu Buhari, devlet baþkaný seçilmiþtir. Bu yönüyle seçim ilkleri barýndýrmaktadýr: 1999’dan bu yana ilk defa muhalefet seçimi kazan...

  Huriye YILDIRIM 2015-01-23 09:13:21
  Türkiye’nin Afrika Politikasý Çerçevesinde El Þebab’ýn Ýntihar Saldýrýsýnýn Deðerlendirilmesi
  

Türkiye, 2002 sonrasý AK Parti Hükümeti dönemiyle birlikte Afrika’da açýlým yapmayý baþlýca dýþ politika hedeflerinden biri olarak tanýmlamýþtýr. Cumhuriyetin ilanýndan sonra Afrika ile iliþkilerin çeþitli nedenlerle istenilen seviyede kurulamamasýna karþýn, Türkiye bölgeye tarihsel açýdan y...

  Ceren GÜRSELER 2015-01-19 20:48:45
  Boko Haram Þoku
  

Boko Haram’ýn Nijerya’daki son saldýrýsý farklý unsurlarý barýndýrýyor. Olayýn boyutunun, farklý kaynaklardan farklý bilgilerin verilmesinin yaný sýra Nijerya’nýn ve uluslararasý kesiminin tepkisi de saldýrý ile ilintili þaþýrtýcý unsurlar olarak deðerlendirilebilir.

Boko Haram’ýn ...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU