Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Balkanlar
  Ceren GÜRSELER 2015-09-11 11:28:56
  Ukrayna’da Self-Determinasyon Siyasetinin Yeni Gündemi: Donbass
  

Kýrým’dan sonra self-determinasyon siyaseti ve hukuku Ukrayna’nýn siyasi, idari ve demografik yapýsýný bir kez daha etkilemektedir. Bu sefer siyasi krizin en þiddetli yaþandýðý Donbass’da yani Donetsk ve Luhansk bölgelerinde self-determinasyonun öðeleri siyaseten ve idareten gündeme gelmektedir: ateþkes sonrasý veya ate...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2015-07-13 12:41:00
  Srebrenitsa’da Sýrbistan Baþbakaný’na Tepkinin Düþündürdükleri
  

20 yýl önce Srebrenitsa’da yapýlan katliamý anma törenlerinde yaþananlarý, Ermeni soykýrým iddialarý açýsýndan özellikle aykýrý sorular çerçevesinde ele alalým. 11 Temmuz’da birçok ülke temsilcileri yanýndaTürkiye ve Sýrbistan baþbakanlarý bu törenlere katýldý. Daha önce to...

  İsmail CİNGÖZ 2014-10-26 11:25:47
  Bulgaristan’da Hükümet Kurma Çalýþmalarý
  

5 Ekimde erken genel seçimlerin yapýldýðý Bulgaristan’da hala hükümet kurulamadý. Seçimlerden 84 milletvekili ile birinci parti olarak çýkmayý baþaran Bulgaristan'ýn Avrupalý Geliþimi Ýçin Vatandaþlar Partisi (GERB) lideri Boyko Borisov hükümet kurma çalýþmalarýna bu hafta da devam edeceði...

  İsmail CİNGÖZ 2014-10-17 00:02:30
  Bulgaristan Erken Genel Seçimleri ve Türkler
  

Osmanlý Devleti’nin 1352 yýlýnda Gelibolu üzerinden Avrupa’ya geçmesi ile Türk-Ýslam unsuru da bu coðrafyaya geçmiþ oldu. O günden itibaren, günümüzdeki tabiri ile “Ýslamofobi” de Avrupa’nýn gündemine girmiþ ve bir daha çýkmamýþtýr.Osmanlý Barýþý her ne ka...

  Mehmet Seyfettin EROL 2014-02-14 01:37:01
  Bosna’da “Bahar” mý “Hazan” mý?
  

ABD’nin ilgi-mücadele alanýný Asya-Pasifik bölgesine kaydýrmaya baþlamasý ve bu baðlamda yeni denge arayýþlarýna girmesi, Türkiye merkezli geniþ bir coðrafyada etkisini göstermeye devam ediyor. Ortadoðu ile somutlaþan ve derinleþme-gelime eðilimi taþýyan süreç,  Ukrayna-Gürcistan üzerinden Ka...

  Erjada Progonati 2014-02-12 22:56:30
   2014: Yüz Yýlýn Þerefine
  

Savaþ Bosna-Hersek’te 1995 yýlýnda bitmiþtir ve o zamandan itibaren Boþnak halký çeþitli sosyo-ekonomik konular üzerinde þikâyetçi olmuþtur. 2006 yýlýndan itibaren fonksiyonel bir devlet oluþturmak için ülkede birkaç ilerlemeler kaydedilmiþtir. Ancak özellikle bu zamandan sonra Boþnak politikasý bir çýkmaza girmiþtir...

  Erjada Progonati 2014-02-08 02:30:05
  Boþnak Baharý Mý Yaklaþtý?
  

Bosna-Hersek’in Tuzla þehrinde Çarþamba gününden itibaren iþçiler tarafýndan baþlatýlan protestolar yavaþ yavaþ bütün ülkeye yayýlýyor. Bosna savaþýn sona ermesinden bu yana ülkede büyük ve þiddetli protestolarla karþý karþýya kalýyoruz. Binlerce genç ve iþsizler Tuzla þehrinde kurumsal binalar ve polislere k...

  Erjada Progonati 2013-12-15 00:40:34
  Davutoðlu-Venizelos Düellosu
  

TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu’nun 13 Aralýk’ta Yunanistan ve 14 Aralýk’ta KKTC’ye peþ peþe gerçekleþtirdiði ziyaretlerle, Ankara’nýn iki düzeyde: Kýbrýs sorunu ve Türkiye-Avrupa Ýliþkilerine hareketlilik yaratmaya çalýþmaktadýr. Bu ziyaretler anlamlý olduðunu ve son dönemde Tü...

  Mehmet Şükrü GÜZEL 2013-05-27 11:12:15
  Batý Trakya’ya Avrupa Birliði Adalet Divaný Kararý ile Geri Dönebilmek – 3
  

Ön Bilgi;

“ Pax et Justitia  -  Barýþ ve Adalet “  - “Pax est Justitia  - Barýþ Adalettir “

Konu edilen dava, Yunanistan’ýn, Yunanistan vatandaþlýk kanununun 19.maddesi çerçeve...

  Mehmet Şükrü GÜZEL 2013-05-12 12:27:34
  Batý Trakya’ya Avrupa Birliði Adalet Divaný Kararý ile Geri Dönebilmek – 2
  

Ön Bilgi;

“ Pax et Justitia  -  Barýþ ve Adalet “  - “Pax est Justitia  - Barýþ Adalettir “

Konu edilen dava, Yunanistan’ýn, Yunanistan vatandaþlýk kanununun 19.maddesi çerçeve...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU