Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Asya/ "Japonya Nükleer Enerjiden Vazgeçmiyor"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2012-03-20
"Japonya Nükleer Enerjiden Vazgeçmiyor"
Japonya, tsunami ile birlikte Fukushima nükleer santralinde yaþadýðý felaketten sonra dünyanýn nükleer enerjiyi yeniden ciddi þekilde tartýþmaya baþladýðý bir sürecin merkezi haline gelmiþtir. Bugüne kadar nükleer santrallerinin varlýðý konusunda bir tehlike arzetmeyen ya da diðerlerine nazaran gündemin daha arka planýnda olan Japonya bir anda nükleer enerji konusunda ilk sýrayý almýþtýr. Yaþanan tsunami felaketinin ardýndan nükleer reaktörlerde patlamalar meydana gelmiþ ve bunun sonucunda ortaya çýkan nükleer sýzýntýnýn suya karýþmasý, bu suyun da denizle buluþmasý endiþesi ve buna baðlý olarak muhtemel bir çevresel felaket, tüm dünyada ciddi bir panik yaþanmasýna sebep olmuþtur. Japonya, bu felaketin yaralarýný sarabilme konusunda büyük ölçüde çaba sarfetmekte ve diðer ülkelere göre oldukça olumlu sonuçlar elde etmektedir. Elde ettiði olumlu sonuçlar bu felaketin zararlarýný tamir etme baþarýsýndan öte anlamlar taþýmaktadýr. Japonya, nükleer enerji meselesinde diðer ülkelere göre daha fazla mesafe kaydeden bir ülke olarak gelecekte de nükleer enerjiyi kullanma konusunda kararlý bir görüntü vermektedir. Japonya’nýn nükleer faaliyetleri konusundaki çabasýný anlayabilmek için Japonya’nýn genel olarak enerji güvenliði politikalarýna göz atmak gerekir. 

 

 

Japonya’nýn enerji kaynaklarý konusunda dünyadaki en þansýz ülkelerden biri olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Gerek topraklarýnda gerekse münhasýr ekonomik bölgesinde petrol ve doðalgaz bulunmamaktadýr. Fakat ayný zamanda Japonya dünyanýn en önde gelen sanayi devlerinden birisidir. Japonya’nýn sanayi ve teknolojide katettiði mesafenin sürdürülebilmesi için ise büyük oranda enerjiye ihtiyacý bulunmaktadýr. BP verilerine göre Japonya, birincil enerji kaynaklarýn tüketiminde ABD, Çin, Rusya ve Hindistan’ýn ardýndan beþinci sýrada bulunmaktadýr. Enerjiye olan ihtiyacon günden güne artýyor olmasý tüm ülkelerde olduðu gibi Japonya’da da ciddi sýkýntýlar yaratmaktadýr. Bunun yanýsýra Japonya’nýn coðrafi konumu enerji güvenliði politikalarýnýn belirlenmesindeki sýkýntýlardan birisidir. Enerji kaynaklarýna olan uzaklýðý, tüm ticaretin deniz yoluyla gerçekletirilmesi, Ortadoðu gibi kendisine oldukça uzak bir merkeze %90’larýn üzerinde baðýmlýlýðý Japonya’yý bu konuda oldukça zorlamaktadýr. Yakýn çevresinde ise Rusya’nýn Sibirya ve Kamçatka bölgesindeki zengin hidrokarbon kaynaklarýnýn buzul katmanlarý altýnda bulunduðu için henüz yeteri ticari deðeri kazanmamýþ olmasý hem bugün hem de yakýn gelecek için Japonya’nýn ihtiyaçlarýný karþýlamaktan oldukça uzaktýr. Bu durum nükleer enerjiyi bu ülke açýsýndan oldukça cazip hale getirmektedir. Japonya’nýn hali hazýrda 52 nükleer reaktörü bulunmaktadýr. Bu reaktörlerin 34 tanesi çalýþmasa dahi faaliyette olan reaktörler ülkenin enerji ihtiyacýnýn yaklaþýk %20’sini karþýlamaktadýr. Japonya nükleer enerjinin tüketiminde ise ABD ve Fransa’dan sonra üçüncü sýrada bulunmaktadýr. Görüldüðü gibi enerji kaynaklarý konusunda nükleer enerji oldukça ön plana çýkmaktadýr. Japonya ve Fransa gibi ülkeler açýsýndan nükleer enerjinin önemi daha yüksek olduðu için bu ülkelerdeki nükleer faaliyetlerin diðer ülkelerdeki faaliyetlerden farklý olduðunu da belirtmek gerekmektedir. 

 

 

Fukushima nükleer santralinde yaþanan felaketin ardýndan tüm dünya nükleer santrallere sahip olan ülkelere gözünü çevirse de ve Almanya gibi birkaç ülke nükleer enerji konusunda geri adým attýðýný açýklasa da Japon enerji þirketi Tepco, nükleer faaliyetlere son verme yönündeki öneriyi reddetmiþtir. Ülke içinde her ne kadar olumsuz tepkiyle karþýlansa ve ciddi bir krizin eþiðine gelse dahi geri adým atmama konusunda kararlý bir tutum sergilemektedir. Japonya hükümeti yaþanan felaketin ardýndan konu ile iligili iki yeni bakanlýk kurma kararý almýþtýr. Bu iki yeni bakanlýk yalnýzca Tepco’nun deðil Japon devletinin de nükleer enerji konusundaki tavrý ile ilgili ipuçlarý vermektedir. Japonya’nýn enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýna yönelik yapýlan tahminlere bakýldýðý zaman ise nükleer enerjinin bugünkü %11-13 arasý payýnýn 2030 yýlýnda %20 seviyesine ulaþacaðý beklenmektedir. Bu tahminler de Japonya’nýn nükleer enerjiden kolay kolay vazgeçmeyeceðinin göstergesidir. 

 

 

Fukushima felaketi, tüm dünyanýn yeniden nükleer reaktörlerin varlýðýný sorgulamaya baþlamasýna sebep olmuþtur. Dünya kamuoyunda nükleer karþýtý eylemlerin giderek yükselmesine karþýlýk Japonya’nýn son yaþanan felakete karþý aldýðý önlemler, yöneticilerin sorumluluk sahibi tutumlarý ve nükleer reaktörlerin soðutulmasý için tedarik edilen suya radyoaktif madde sýzýntýsýnýn önüne geçilebilmesi gibi geliþmeler Japonya’nýn nükleer enerji konusunda elini kuvvetlendirmektedir. Nükleer santraller konusu biraz daha detaylý incelendiðinde ise kabaca ikili bir ayrýma gidildiði görülecektir. Bunlardan birincisi, daha çok Sovyetler döneminde inþa edilen ve maliyetleri düþük olduðu için tercih edilen eski tip nükleer reaktörlerdir. Bu reaktörler özellikle de Türkiye’nin etrafýnda bulunmaktadýr. Bulgaristan, Ukrayna ve Ermenistan’daki nükleer santraller, Çernobil faciasýnýn ardýndan Türkiye’nin tehdit algýlamalarý içinde yer almaktadýr. Ýkincisi ise geliþen teknoloji ile uyumlu olarak, riskleri maksimum seviyede azaltan modern reaktör tipleridir. Japonya’nýn ise eski Sovyet tipi, güvenlik riski üst seviyede olan santrallerin yanýnda uzun zamandýr bir nükleer tehdit olaral algýlanmamasýnýn en önemli sebeplerinden birisi de yeni tip reaktörlere sahip olmasýdýr. Tsunami felaketine kadar Japonya, dünya ölçeðinde nükleer tehdit arzeden bir ülke olmaktan oldukça uzak bir profil çizmekteydi. Yaþadýðý felaketi sýký ve baþarýlý bir kriz yönetimi politikasýyla atlatma noktasýna gelen Japonya, yukarýda da belirtildiði gibi tüm dünyaya bir mesaj da vermektedir.

 

 

Dünyada nükleer santrallerle ilgili yaþanan krizlerin en güncel örneði olan Fukushima’nýn Japonya açýsýndan bir sorun deðil tam aksine bu krizin bir fýrsat olabileceði ihtimali göz önünde bulundurulmalýdýr. Japonya bu krizi tam anlamýyla bir baþarýyla atlatabilirse nükleer santrallerin insan saðlýðý ve çevresel güvenlik açýsýndan gerekli önlemler alýndýðý sürece bir tehdit oluþturmayacaðýný ispatlama kapasitesine sahiptir. Japonya’nýn yaþadýðý bu deneyim ise nükleer santraller üzerindeki tartýþmalarýn yönünü deðiþtirebilir. Eðer bu kriz atlatýlýr ve kimse zarar görmez ise nükleer enerji konusunda yaþanan tartýþmalar nükleer santrallerin varlýðýnýn sorgulanmasýndan çýkarak, güvenlik sorunu yaþayan santrallerin kapatýlmasý ya da iyileþtirilmesine doðru kayabilir. 

 

 

Nükleer enerji Japonya ve Fransa gibi ülkeler açýsýndan kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Sahip olduðu nükleer santrallerin kapatýlmasýna yönelik tavýr alan devletlerin alternatif kaynaklar konusunda üretici ülkelerden aldýklarý garantilerle de doðrudan ilgilidir. Japonya’nýn içinde bulunduðu durum ise nükleer enerjiden kolay kolay vazgeçemeyeceði yönünde sinyaller vermektedir. Bu ihtiyacýn bir sonucu olarak nükleer enerji alanýnda Japonya ciddi bir yatýrým ve teknoloji geliþtirme çabasý içindedir. Önümüzdeki dönemde de Japonya tüm olumsuz tepkilere raðmen nükleer enerji konusunda mesafe almaya aday bir ülke olma ihtimali çok kuvvetlidir.  

Ömer ATAGENÇ

 
  "Güney Kore- Hindistan Nükleer Ýþbirliði ve Nükleer Enerji Ýkilemi"   2012-03-20
  "Yeni Cazibe Kýtasý: Afrika"   2012-03-20
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Bölgesel Politikada Rogun Projesi"   14.12.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (2)"   28.08.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (1)"   04.08.2011
  'Kaya Gazý(Shale Gas), Türkiye'ye Ne Katar?'   2012-04-20
  'Türkiye'nin, Avrupa'ya Enerji Mesajý'   2012-04-23
  'Türkiye ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý'   2012-04-28
  Türkiye-Ýran Enerji Hattýnýn Yeni Denklemleri   2012-05-08
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU