Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Asya/ "Hindistan Donanmasý Doðu Komutanlýðý'nýn Etkinliðini Artýrýyor"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2012-03-20
"Hindistan Donanmasý Doðu Komutanlýðý'nýn Etkinliðini Artýrýyor"
Asya-Pasifik coðrafyasý Hint Okyanusu’na, Pasifik Okyanusu’na ve Güney Çin Denizi’ne kýyýsý olan ülkelerin bulunduðu bir coðrafya olmasýna raðmen son yýllara kadar bu ülkelerin denizlerdeki etkinliði ticari faaliyetlerin çok fazla ötesine geçememiþtir. Hemen hemen tamamý deniz kýyýsýnda olan bu ülkelerin donanma kuvvetlerinden bahsetmek ise uzun süre mümkün olmamýþtýr. 

Soðuk Savaþ sonrasý bölgede deðiþen dengeler, bölge ülkelerinin güvenlik parametrelerinnde ciddi bir deðiþikliði de beraberinde getirmiþ ve buna baðlý olarak da Asya ülkeleri deniz kuvvetleriyle giderek ön plana çýkmaya baþlamýþtýr. Bu durumun ortaya çýkmasýndaki en önemli etkenlerden birisi hiç þüphesiz bölgenin dýþ ticaretinde enerji kaynaklarýnýn payýnýn giderek artmasýdýr. Enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýn giderek artmasý bu kaynaklarýn fiziksel güvenliðinin saðlanmasý ile ilgili kaygýnýn artmasýný da beraberinde getirmiþtir. Özellikle de Çin, Güney Kore ve Japonya gibi enerji alýcýlarýnýn kaynaklarý temin ettiði güzergahýn tek bir boðaza baðlý olmasý bu kaygýlarý daha da artýrmaktadýr. 

Enerji kaynaklarýnýn temin edilmesi Soðuk Savaþ sonrasý dönemde bir güvenlik problemi olmaya baþlamýþtýr. Enerjinin “güvenlik” kavramý ile birlikte kullanýlmaya baþlanmasý ve “güvenlik” kavramýnýn “boru hatlarý ve tankerlerin fiziksel güvenliði” boyutunun ön plana çýkmasý, “enerji güvenliði” kavramýnýn militarize bir hal almasýna neden olmuþtur. Bu durumun bir sonucu olarak bölge devletlerinin deniz kuvvetlerine daha farklý bir önem atfetmeye baþladýðýný söylememiz mümkündür. 2000’li yýllarla birlikte savunma ve güvenlik politikalarýndan ziyade dünyaya ihraç ettiði teknoloji ve bilim adamlarý ile adýndan daha çok söz ettiren Hindistan ve Japonya gibi devletlerin silahlý kuvvetlerinin ciddi bir yeniden yapýlanma içine girdiklerini görmekteyiz. Yeniden yapýlanma sürecinin en önemli kýsmý ise hiç þüphesiz deniz kuvvetlerinde gerçekleþmiþtir. Bu sürecin bir sonucu olarak son 10 yýl içinde Çin, Hindistan, Japonya, Avustralya hatta son dönemde Vietnam gibi bölge devletlerinin içinde yer aldýðý çok sayýda tatbikat yapýlmýþ ve bu tatbikatlar deyim yerindeyse bir gövde gösterisine dönüþmüþtür. 

Hindistan, jeopolitik konumu itibariyle deniz yollarýnda daha çok ön plana çýkan bir devlettir. Hem Hint Okyanusu’nu doðrudan etki altýna alabilme kapasitesi hem de Hürmüz ve Malakka Boðazlarýný eþ zamanlý olarak kontrol edebilme yeteneði sebebiyle Hindistan, bölgenin deniz yollarýnýn güvenliðindeki en kilit devletlerden birisi olarak ortaya çýkmaktadýr. Hindistan’ýn bu jeopolitik avantajý Hindistan donanmasýnýn bölgesel güvenlik politikalarý açýsýndan ne denli önemli olduðunu da ortaya koymaktadýr. Son yýllarda Hindistan’ýn deniz gücü ile yapýlan pekçok çalýþma benzer noktalara deðinmekte ve Hindistan’ýn geleceðinde Hint donanmasýnýn rolünden bahsedilmektedir. Hatta bazý Hint akademisyen ve stratejistler konuyu daha ileri bir noktaya taþýyarak Hint Okyanusu’nu Hindistan’ýn doðal yaþam alaný olarak kabul etmekte ve Hindistan’ýn “Mahanyan” bir vizyona ihtiyacý olduðunu belirtmektedirler. Pek çok çalýþmada bahsedilen ortak görüþe göre Hint Okyanusu, Hindistan’ýn geleceði için kilit önemdedir. Hint Okyanusu’nda saðlanacak bir denetim Hindistan’ýn bölgesinde daha etkin olmasýný saðlayacak ve Hindistan’ýn deniz yollarý üzerinden bölgesinde kuracaðý denetim Hindistan’ýn önce Asya’da sonra da dünya genelinde küresel bir aktör olmasýný saðlayacaktýr. Özetleyecek olursak Hindistan’ýn önce bölgesel sonra da küresel aktör olabilmesinin yolu Hint Okyanusu’nda kuracaðý denetimden geçmektedir.  

Bu anlayýþ Hindistan dýþ politikasýnda “Doðuya Bakýþ” politikasý olarak somutlaþmaktadýr. Bölgenin stratejik dengeleri yeniden þekillenirken pro-Amerikan bir tavýr alan Hindistan’ýn, Amerikan’ýn bölgesel politikalarý ile de uyumlu olarak Hint Okyanusu’nun doðusuna ve Bengal Körfezi’ne daha çok önem verdiðini söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Hindistan’ýn “Doðuya Bakýþ” politikasý Çin’in bölgedeki etkinliði ile de doðrudan alakalýdýr. Çin’in 2000’li yýllar ile birlikte yükselen profiline karþýlýk olarak Hindistan, Çin’e rakip bir güç olarak ortaya çýkmýþtýr. 

Ýki ülke arasýndaki rekabetin en kapsamlý boyutunu da deniz yollarýndaki rekabet oluþturmaktadýr. Çin dýþ politikasýnda deniz yollarýnýn ulusal güvenlik açýsýndan önemini ortaya koyan “Ýnci Dizisi” stratejisi, Güney Çin Denizi’nden Hürmüz Boðazý’na kadar olan bölgede bir etkinliði ifade etmektedir. Bu strateji baðlamýnda çizilen güzergah bir nevi Hindistan’ý çevreleme gibi bir amacý da barýndýrmaktadýr. Buna karþýlýk olarak Hindistan pek çok karþý-strateji geliþtirmekte ve bu baðlamda  doðudaki deniz alanlarýna öncelik vermektedir. Bunun en önemli sebebi doðusunda daha çok kýyýdaþ devlet ile muhatap olmasýdýr. Çok uzun bir süredir Batý Komutanlýðý’na verilen öncelik yukarýda sayýlan gerekçelerle Doðu Komutanlýðý’na kaydýrýlmýþtýr. Yine Sovyet-Rus yapýmý çok sayýda savaþ gemisi ve denizaltý Batý Komutanlýðý’ndan alýnýp Doðu Komutanlýðý’nýn emrine verilmiþtir. Son yýllarda hemen hemen tamamý ABD’den satýn alýnan amfibiler, devriye uçaklarý, fýrkateynler ve tankerler ile de Doðu Komutanlýðý’nýn kapasitesi büyük ölçüde artýrýlmýþtýr. Ayrýca yine Doðu Komutanlýðý’na ait nükleer denizaltýlarýn da yapým aþamasýnda olduðu belirtilmektedir. Doðu Komutanlýðý’nýn iki ana üssü olan Visakhapatnam ve Kolkata üslerine ek olarak Tuticorin ve Paradeep üsleri de inþa edilmektedir.  

Hindistan çok önemli bir kýyý devleti olmasýna raðmen bugüne kadar hep nükleer silahlarý ve nükleer faaliyetleri ile daha çok ön plana çýkmýþ bir devlettir. Ancak son dönemde Asya-Pasifik bölgesinde sularýn ýsýnmasý ile birlikte Hindistan nükleer bir güç olmasýnýn yaný sýra bir “deniz gücü” olmaya baþladýðý yönünde de bir mesaj vermektedir. Hindistan’ýn deniz kuvvetlerine yaptýðý yatýrým tüm Asya-Pasifik ülkelerinin yaptýðý yatýrýmýn yaklaþýk %28’ini oluþturmaktadýr. Önümüzdeki 20 yýl için Hindistan’ýn deniz kuvvetlerine ayýrmayý planladýðý pay ise 50 milyar dolardýr. Bu rakam ise Çin’in deniz kuvvetlerine ayýrdýðý payýn yaklaþýk iki katýdýr. Hindistan’ýn deniz kuvvetlerinde böylesine agresif bir büyümeye yönelmesi oldukça anlamlýdýr. Hindistan bu tavrý ile baþta Hint Okyanusu olmak üzere bölgedeki deniz yollarýnda bir hakimiyet kurma çabasý içinde olduðunu göstermektedir. Hindistan kendisine biçilen “Mahanyan” vizyonun gereklerini yerine getirmektedir. Pek çok akademisyen ve araþtýrmacý tarafýndan dile getirilen bu anlayýþ çeþitli tahmin veya temennilerin ötesine geçmiþ, Hint hükümetinin faaliyetleri ile resmi bir devlet politikasý haline gelmiþtir. 

Hindistan son dönemdeki atýlýmlarý ile de bu konuda ne kadar tutarlý ve kararlý olduðunun da altýný çizmektedir. Hindistan devleti bölgenin en önemli deniz güçlerinden biri olmaya aday bir devlettir. Keþmir gibi çeþitli sýnýr sorunlarý bir yana býrakýlacak olursa Hindistan açýsýndan asýl mücadele deniz yollarý üzerinde gerçekleþmektedir. Gerek bölgesel güvenlik gerekse enerji nakil hatlarýnýn güvenliði Hindistan’ýn geleceði açýsýndan oldukça belirleyici olacaktýr. Hindistan’ýn ulusal güvenliðinde deniz yollarýna kayan ilginin önümüzdeki dönemde de varlýðýný sürdüreceðini söylememiz yanlýþ olmayacaktýr.

Ömer ATAGENÇ

 
  "Iran'ın Nükleer Amacı ve Amerikan Kimliği"   2012-03-01
  "Apocalyptic (kýyametçi) Terörizm ve Aum Shinrinkyo"   2012-04-16
  "KRÝZLER ve 'ÇEVRELEME'"   2012-03-07
  "Asya-Pasifik Bölgesinde Deniz Yollarýnýn Artan Önemi ve Güney Çin Denizinde Vietnam - Çin Gerginliði"   20.03.2012
  "ASEAN Bölgesel Forumu Toplantýsý ve Güneydoðu Asya'da Yeniden "Pax-Americana Sendromu"   2012-03-20
  "Güney Çin Denizinde Yükselen Kriz Baðlamýnda Asya Pasifik Bölgesinin Güvenliði"   2012-03-20
  "Çin - Pakistan Ýliþkilerinde Gwadar Limaný ve Bölgesel Geliþmelere Etkileri"   2012-03-20
  "ÇHC XXI Yüzyýlýn Süper Gücü Olacak"   2012-04-04
  "Avrupa'da Sað Popülizm Tehlikesi..."   2012-03-20
  'Oyun Sahasý' veya Kanlý Oyunlarýn Oynandýðý Yer Fergana (3)   08.10.2011
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU