Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Asya/ "Güney Kore- Hindistan Nükleer Ýþbirliði ve Nükleer Enerji Ýkilemi"

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2012-03-20
"Güney Kore- Hindistan Nükleer Ýþbirliði ve Nükleer Enerji Ýkilemi"
Asya’nýn iki önemli enerji tüketicisi ülkesi Güney Kore ve Hindistan nükleer enerji konusunda bir iþbirliði anlaþmasý imzalamýþlardýr. Bu anlaþmaya göre Güney Kore, Hindistan’a nükleer enerji teknolojisi satabilme hakkýna sahip olmuþtur. Güney Kore, Hindistan’ýn nükleer enerji konusunda anlaþma imzaladýðý 9. ülkedir. Hindistan’ýn diðer nükleer partneleri ABD, Rusya, Fransa, Ýngiltere, Kanada, Arjantin, Kazakistan, Moðolistan ve Namibya’dýr. Nükleer enerji teknolojisinin satýlmasý hiç þüphesiz nükleer santral için gerekli altyapýyý hazýrlamak kadar önemli bir husustur. Nükleer enerjiye sahip olmak tek baþýna bir anlam ifade etmemektedir. Bunun yanýsýra nükleer enerjiyi üretecek ve kullanacak teknolojiye bir ülkenin sahip olmasý o ülkenin bu konuda gerçek bir “güç” olmasýný da beraberinde getirmektedir. 

 

 

Bu anlaþma Hindistan’ýn nükleer geleceði anlamýnda oldukça önemli bir anlaþmadýr. Zira, Hindistan parlamentosunun geçen yýl aldýðý bir kararla nükleer enerji pazarý özel sektöre açýlmýþtýr. Özel sektörün nükleer enerji konusunda söz sahibi olmaya baþlamasý ile birlikte Hindistan’ýn nükleer enerjiye olan baðýmlýlýðýnýn artacaðý konusunda deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Bunun yanýsýra Hindistan’ýn 30 yýl içinde ülkede 30 yeni reaktör inþa edilmesine yönelik bir hedefi de bulunmaktadýr. Hindistan bu reaktörler ile 2050 yýlýnda enerji tüketiminin %25’ini nükleer kaynaklardan karþýlamayý planlamaktadýr. Görüldüðü üzere Hindistan’ýn nükleer enerji konusundaki hedefleri oldukça geniþ çaplý ve dünya nükleer dengelerini yerinden oynatacak kapasitededir. Japonya’da yaþanan felaketin ardýndan Hindistan’ýn böylesi bir vizyona sahip olmasý da oldukça anlamlýdýr. Nükleer enerji ticareti konusunda 2008 yýlýnda kaldýrýlan ambargo ile birlikte Hindistan’ýn nükleer enerji pazarýna çok hýzlý bir giriþ yaptýðýný ve bu konuda çok kapsamlý faaliyetler yürüttüðünü söylememiz mümkündür.

 

 

Nükleer enerji konusunda Güney Kore ile bir iþbirliðine gidilmesi de bu konunun bir baþka önemli boyutudur. Güney Kore ile Hindistan iþbirliði bölge dengelerinin ne yönde þekillendiði açýsýndan ipuçlarý vermektedir. Bölgede yalnýzca savvunma ve güvenlik konularýnda deðil enerji konusunda da benzer bir denklemin oluþtuðunu görmemiz mümkündür. Buna göre Asya-Pasifik coðrafyasýnda bir tarafta Ýran-Pakistan-Çin-Kuzey Kore denklemi oluþurken diðer tarafta da Hindistan-Japonya-Güney Kore denklemi kendini göstermektedir. ABD ise bu ittifakýn bölge dýþý aktörü olarak ön plana çýkmaktadýr. 

 

 

Nükleer enerji konusuna tekrar dönecek olursak burada önemli bir noktaya deðinmek gerekmetedir. Güney Kore ve Hindistan arasýnda imzalanan anlaþma konusunda Hindistan Baþbakaný Singh “sivil amaçlý” nükleer enerjinin geliþtirilmesi konusunda Güney Kore ile yapýlan iþbirliðinden duyduðu memnuniyeti dile getirmiþtir. Nükleer enerjinin kullanýmý konusunda “sivil” ve “sivil olmayan” þeklinde ikili bir ayrýma gidilmekte ve bu ayýrým nükleer enerji konusundaki iliþkileri þekillendirmektedir. 

 

 

“Sivil amaçlý” olmak ya da olmamak iþte bütün mesele bu...

 

 

“Sivil amaçlý” nükleer enerji üretimi her ne kadar literatürde bir takým karþýlýklar bulsa dahi uygulamada týpký diðer birçok kavram gibi ne denli muðlak olduðunu görmek hiç de zor olmayacaktýr. Hangi ülkenin “sivil” amaçlý hangi ülkenin “silah üretmek için” nükleer enerji kullandýðýný tespit edecek bir mekanizma bulunmamaktadýr. Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu ise bu konuda inisiyatif almaktan oldukça uzak görünmektedir. Bu sebeple bu ayrýmýn hukuki ya da bilimsel bir temelden çok siyasi bir amaca hizmet ettiðini söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Bugün sivil ve sivil olmayan nükleer enerjinin tespiti uluslararasý politikada söz sahibi devletlerin tercihine býrakýlmýþ gibi görünmektedir. Nasýl ki rejim deðiþiklikleri ile gelecekleri deðiþtirilen devletlerin “demokrasi”den yoksunluðu ileri sürülüyorsa nükleer enerjiye sahip benzer ülkelerin nükleer enerjiyi “sivil ve barýþçýl olmayan” amaçlar ile kullandýklarý da iddia edilmektedir. En güncel örnek olarak Ýran nükleer enerjiyi silah üretmek için kullanýyorken Hindistan barýþçýl amaçlarla kullanmaktadýr. Nükleer enerji konusunda Pakistan’da bir sembol haline gelmiþ Abdülkadir Han “Þer Ekseni” ile nükleer teknolojiyi paylaþtýðý için tüm dünyayý tehdit etmekte iken nükleer teknolojiye en üst düzeyde sahip devletlerin hiçbiri dünya barýþýný tehdit etmemektedir. Böylesi bir durumun doðruluðunu kabul etmek nükleer enerji konusunda oldukça eksik ve yanlýþ bir bakýþ açýsýný da beraberinde getirecektir. 

 

 

1960’larýn ilk yýllarýnda dünya siyasi tarihi literatürüne “dehþet dengesi” adý verilen bir kavram yerleþmiþtir. Bu kavramýn ortaya çýkýþýnda ABD ve Sovyetler Birliði gibi güçler ortada iken bugün nükleer silah üretmeleri sebebiyle Ýran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin dünyayý tehdit etmesi ile ilgili ortaya atýlan iddialarýn inandýrýcýlýðý sorgulanýr niteliktedir. Dünyayý nükleer bir savaþýn eþiðine getiren küresel aktörlerin bugün nükleer silah üretimi ile hiçbir iliþkisi olmamýþ gibi takýndýklarý tavýr ciddi bir çeliþkiyi ifade etmektedir. 

 

 

Bu konuyu bir baþka açýdan ele alacak olursak nükleer silah üretimi ile nükleer enerjiye olan ihtiyaç meselesinin tamemen ve kasýtlý olarak içiçe geçirildiði bir tablo ile de karþý karþýya kalacaðýz. Nükleer enerjiye sahip olmak istemek ile nükleer silah üretme yönünde niyet beyan etmenin ayný þey olmasý gibi bir dayatma ile devletler baský altýna alýnmak istenmektedir. Halbuki bugün nükleer enerji, “barýþçýl” amaçlar doðrultusunda nükleer enerjiyi kullanan devletler tarafýndan daha çok talep edilmektedir. Ýran’ýn Buþehr’de faaliyete geçirilmesi planlanan reaktörü tüm dünyada çok büyük tartýþmalar yaratýrken Hindistan’ýn 30 yýlda 30 reaktör planý hiçbir karþýlýk bulamamaktadýr. 

 

 

Dünyanýn nükleer enerji konusunda ortak bir dile sahip olmasý ihtiyacý günden güne daha çok artmaktadýr. Devletlerin özellikle de dünya kamuoyunda söz sahibi devletlerin bu konudaki çifte standartý nükleer enerji meselesinde bir çözümü imkansýz kýlmaktadýr. Fukushima felaketinden sonra yeniden tartýþmaya açýlan nükleer enerji konusunda sanki çok ciddi bir geri adým atýlýyor görüntüsüne karþýlýk Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu Baþkaný Yukiya Amano, Fukushima nükleer santraline yaptýðý ziyaret esnasýnda eskisi gibi bir artýþ olmasa da nükleer enerjinin kullanýmýnýn artarak devam edeceðini söylemiþtir. Gerek fosil yakýt rezervleri gerek enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýn artmasý gerekse son dönemlerde fosil yakýtlarýn küresel ýsýnmayý tetiklemesi sebebiyle nükleer enerjinin alternatif olabileceði yönünde geliþtirilen tartýþmalar dikkate alýndýðýnda nükleer enerji konusunda daha saðlýklý deðerlendirmelerin yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. 

 

Ömer ATAGENÇ


 
  "Japonya Nükleer Enerjiden Vazgeçmiyor"   2012-03-20
  "Yeni Cazibe Kýtasý: Afrika"   2012-03-20
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Bölgesel Politikada Rogun Projesi"   14.12.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (2)"   28.08.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (1)"   04.08.2011
  'Kaya Gazý(Shale Gas), Türkiye'ye Ne Katar?'   2012-04-20
  'Türkiye'nin, Avrupa'ya Enerji Mesajý'   2012-04-23
  'Türkiye ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý'   2012-04-28
  Türkiye-Ýran Enerji Hattýnýn Yeni Denklemleri   2012-05-08
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU