Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Ekonomi-Enerji / Bu Çaðda Enerji Tercihi Kömürden Yana mý Olacak?

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-03-06 23:08:24
Bu Çaðda Enerji Tercihi Kömürden Yana mý Olacak?

Son iki asýrdýr, uluslararasý politikaya önemli ölçüde enerji savaþlarý damgasýný vurmuþtur. Sanayi devriminin temelinde kömüre dayalý buharlý motorlar bulunup bir sonraki aþamada yine kömüre dayalý elektrik enerjisi vardýr. Kömürden üretilen ucuz elektrik enerjisi baþlangýçta birinci iken daha sonra nükleer enerji devreye girmiþtir.

Ülkemizin sanayileþmesinin önündeki en büyük engel enerji yetersizliði veya pahalý enerji olagelmiþtir. Son on yýllarda, kömüre çevreyi kirlettiði için, nükleer santrale radyasyon tehlikesi olduðundan, hidroelektrik santrallere tarihi veya tarýmsal alanlarý yuttuðu için karþý çýkýlmýþ, birçok projeler yarýyolda kalmýþtýr. Belirtmek gerekirki bu süreçte Türkiye’nin ucuz ve yeterli enerjiden, dolayýsýyla refahdan mahrum býrakýlmasýný isteyen global güçlerin rolü deunutulmamalýdýr.

Sanayileþmenin temelinde kömür enerjisi olduðu gerçeðini dikkate alarak “biz de yeni termik santraller inþa etmeliyiz” politikasýnýn enine boyuna tartýþýlmasý gerekmektedir. Batýlý ülkeler dev termik santrallerden ucuz enerji üretirken sosyal güvenlik harcamalarý bugünkü derecede deðildi. Dolayýsýyla “bir kilo kömürden kaç birim enerji çýktýðý” hesabý baþtan sakattýr. Çünkü burada kömürün maliyeti yanýnda termik santralin çevreye, insan saðlýðýna verdiði zarar ile bunlarýn milli gelire olan maliyeti dikkate alýnmamaktadýr. Zaten bu yüzden geliþmiþ ülkelerde yeni termik santralleri inþa edilmemekte, eskilerinde ise kuruluþ maliyeti olmadýðýndan en pahalý filtrelemeler ile bir aþamaya kadar idare edilmektedir.

Ayný þekilde ülkemizde eski santraller için masraftan kaçýnmadan, en geliþmiþ filtreleme teknolojisi uygulanmalýdýr. Ancak yer altýndaki kömüre aldanarakyeni termik santral inþasýnýn savunulur bir tarafý yoktur. Mevcut santraller için de ne kadar ucuz da olsa kömür ithal etme ayýbýndan kurtulmalýyýz. Bu kapsamda ülkemizin daha fazla çevre felaketlerine maruz kalarak batýlý ülkelerin 19. Yüzyýlda yaþadýklarýný yaþamasý anlamsýzdýr. Bunun yerine bugün ne yaptýklarýna bakmamýz gerekmektedir. Mesela günümüzde Almanya’nýn sadece rüzgârdan ürettiði yýllýk enerji miktarý, Türkiye’nin yýllýk ihtiyacýný geçmiþtir. Güneþ enerjisinin hesabý ayrý.

Ülkemizin rüzgâr ve güneþ enerjisi potansiyeli konusunda önemli araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Buna karþýn her iki alanda da yatýrým, üretim, ar-ge faaliyetleri ile genel olarak teþviklerde sorunlar vardýr. Hatta bu alanda üretim yapmak isteyenlerin çoðu ya bürokratik engeller yüzünden köþesine çekilmekte veya ruhsatsýz çalýþmaktadýr.

Türkiye’nin rüzgâr kapasitesi Almanya’nýn gerisinde olduðuhalde güneþ kapasitesi oldukça zengindir.Buna karþýn mesela Almanya’da sadece bir ay rüzgâr alabilen alanlarda dahi santraller kurulmaktadýr. Türkiye’nin her bölgesi bir aydan fazla rüzgâr imkânýna sahip. Rüzgâr gülü ile dolan enerji tarlalarý Almanya ile sýnýrlý olmayýp Avrupa’nýn her tarafýnda görülebilmektedir. Ülkemizde de bu tribünlerin sayýsý artmakla beraber mevcut potansiyel ile ihtiyaç dikkate alýndýðýnda kaplumbaða hýzýyla gidiliyor.

Nükleer teknolojinin geliþmesi için daha fazla teþvik, yatýrým, araþtýrma imkânlarý, iþ ve bilim camiasýna sunulmaldýr. Nükleer santralin inþasý yolunda Rusya ile mutabakat devam ederken, bu yönde daha fazla teknoloji transferinin altyapýsý oluþturulmalýdýr. Uçak düþürme krizinin yol açtýðý olumsuzluklar bu alana yansýmamýþtýr. Nükleer teknolojinin enerji üretmekten ve atom bombasý yapmaktan ibaret olmadýðýný hatýrlatalým.

Belirtmek gerekir ki termik santralinin arkasýnda dev ihaleler ile inþaat lobisi, ayný zamanda bölge iþsizleriiçin istihdam potansiyeli bulunmaktadýr. Bu potansiyeli ilk bakýþtatemiz enerji teknolojileri için görmeyenler yanýlýrlar. Güneþ paneli ve rüzgâr tribünleri kýsmen ülkemizde üretilmekte olduðu halde teþvik, destek dolayýsýyla talep yetersiz olduðundan ithalatla rekabet edememekte, istihdam cýlýz kalmaktadýr. Her iki alanda panel ve tribün imalatý yanýnda sistemlerin kurulmasý, onarýmý, bakýmý ve yeni teknolojiler geliþtirilmesi yolunda araþtýrma ve emek ordularýna ihtiyaç vardýr. Hemen belirtelim ki bu ordularýn masrafý hiçbir zaman kömüre baðlý yeni termik santralinkinden fazla deðildiri. Zehir kusan dev bacalara yatýrýlacak para, temiz enerjiye yöneltildiðinden kýsa sürede bunun yatýrýmcý ve ülke ekonomisine katkýsý katlanarak artacaktýr. En önemlisi ise enerji üretimi artarak devam ettiði halde çevre felaketi, ocak faciasý ve genç yaþta saðlýðýný kaybeden iþçi istatistikleri, bütün bunlarýn sosyal güvenlik bütçesine ilave maliyeti sözkonusu olmayacaktýr.

Temiz enerji baðlamýnda ülkemizin özellikle batý ve kuzey kýyýlarýnýn dalga gücü bakýmýndan zenginliði de hesaba katýlmaktadýr. Bu alanda mesela Norveç’te üretim sözkonusu olup birçok ülkede araþtýrmalar ve yatýrýmlar bulunmaktadýr. Dünyada enerjiye dönüþebilecek dalga potansiyeli oldukça büyük olduðu halde bu konudaki üretim, rüzgâr ve güneþe göre düþük oranda kalmaktadýr. Öte yandan biyo enerjide de önemli adýmlar atýlmýþtýr fakat ülkemizde bu konu kamuoyuna mal olmuþ deðildir.

Enerji bakanlýðýnýn Zonguldak’ta yeni termik santralleri kuracaðý haberinden memnuniyetduymadýðým gibi doðrusu bunu endiþe ile karþýladým. Global güçlerin baskýsý vesvesesi de aklýmdan geçmedi deðil. Buraya yatýrýlacak para ile daha kýsa sürede faaliyete geçecek daha saðlýklý ve kalýcý enerji kaynaklarý kurulabilecektir. Rüzgâr potansiyeli, güneþ zenginliði, akademik ordu ve genç nüfus.. Rüzgâr tribünleri ile güneþ panelleri, bunlarýn diðer baðlantý ve yan sanayiinde Türkiye’nin kýsa sürede önde gelen üreticilerinden olmasý için bütün imkânlar hazýr.

Prof. Dr. Alaeddin Yalçýnkaya

USGAM Baþkan Yardýmcýsý

 
  "Güney Kore- Hindistan Nükleer Ýþbirliði ve Nükleer Enerji Ýkilemi"   2012-03-20
  "Japonya Nükleer Enerjiden Vazgeçmiyor"   2012-03-20
  "Yeni Cazibe Kýtasý: Afrika"   2012-03-20
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Bölgesel Politikada Rogun Projesi"   14.12.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (2)"   28.08.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (1)"   04.08.2011
  'Kaya Gazý(Shale Gas), Türkiye'ye Ne Katar?'   2012-04-20
  'Türkiye'nin, Avrupa'ya Enerji Mesajý'   2012-04-23
  'Türkiye ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý'   2012-04-28
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU