Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Ekonomi-Enerji / Kýbrýs Ekonomik Geleceðinin Alt Yapýsýný Oluþturuyor

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2015-12-05 22:47:02
Kýbrýs Ekonomik Geleceðinin Alt Yapýsýný Oluþturuyor

Merhaba USGAM Okuyucularý; Ýkinci Dünya Savaþý’na kadar siyaset ekonomiyi yönlendirirken, günümüz küresel dünyasýnda, ekonomi siyaseti yönlendirir hale geldi. Bu yenidünya düzeninde, dev þirketler ulus devletlerin ötesinde, adeta uluslarüstü (supranasyonal) bir yapýda hareket etmektedirler. Yýllýk cirolarý yüz milyar dolarlarý aþan bu dev þirketler, dünya ekonomik üretiminin de en büyük payýna sahiptirler.

 

Ekonomi, barýþýn ve refahýn teminatýdýr. Ekonominin güçlü olduðu yerde, siyaset, toplumsal yapý, demokrasi, temel hak ve özgürlükler teminat altýndadýr.  Eþit ve dengeli yapý içinde olan toplumlar, barýþýn da en büyük teminatý olurlar.

 

Kýbrýs uzun yýllardýr uluslararasý toplumdan izole edilmiþtir. Batý’nýn bu keyfi ve yanlý tutumu, doðal olarak Kýbrýs Türk Toplumunda öfkeye ve hatta nefrete dönüþmüþtür. Ekonomik baðýmlýlýk, ulus devlet olarak tanýnmama Kýbrýs Türk Toplumunu içe kapanýk hale getirmiþtir.

 

Bitmek tükenmek bilmeyen müzakereler, haklý iken diplomasi masasýnda haksýz duruma düþmeler, kendini dünyaya anlatamamalar ve her koþulda (haklý olduðumuzu bildikleri halde bile) soðuk, tepkisiz ve hissiz davranýþ sergileyen Batý karþýsýnda Kýbrýs, siyasi ve ekonomik geleceðini aramaktadýr.

 

Akdeniz’in Mavi Ýncisi Kýbrýs’ta son dönemde enerji merkezli yeni bir barýþ süreci baþlamýþtýr. Avrupa’nýn enerji güvenliði, Rusya tarafýndan tehdit edilmeye baþladýðýndan bu yana, Doðu Akdeniz’deki doðal gaz ve petrol yataklarý, Avrupa’nýn enerji talebini karþýlayacak nitelikte ve güvendedir.

 

Akdeniz’deki enerji kaynaklarýnýn varlýðý, Kýbrýs’ta barýþa giden yolu hýzlandýrmýþtýr. Tam da bu noktada DMW Uluslararasý Diplomatlar Birliði Türkiye olarak; KKTC Baþbakanlýðý’nýn himayesinde, Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) ve Avrupa Ýþ Kulübü ile ortaklaþa düzenlediðimiz “Barýþa giden yolda Kýbrýs Uluslararasý Ýþbirliði ve Yatýrým Zirvesi” ekonomik düzlemde Kýbrýs’a yeni bir umut olmuþtur.

 

Kýbrýs’ýn Sürdürülebilir Genel Ekonomik Görünümüne ve Kalkýnma Programýna Baktýðýmýzda;

  • Barýþ sürecinin tamamlanmasý durumunda Kýbrýs, yeni ufuklara yelken açacaktýr. En baþta uluslar arasý toplumun saygýn bir üyesi olarak, dünyada yerini alacaktýr.
  • Akdeniz’de keþfedilen doðalgaz ve ham petrolün müþterek yönetiminin belirlenmesiyle birlikte, ekonomik kalkýnma süreci hýzla devreye girecektir.
  • “Maraþ” bölgesinin canlandýrýlmasý için, 50 Milyar $ tutarýnda planlanan yatýrýmlar vardýr. Bu yatýrým Ada’ya ciddi potansiyeller kazandýracaktýr.
  • Yatýrým güvenliðinin saðlanmasý ile birlikte, uluslar arasý düzeyde bankacýlýk, fon yönetimi ve finans kaynaklar Kýbrýs’a gelecektir.
  • Barýþýn saðlanmasýyla birlikte, AB Kalkýnma Programlarý ve AB Hibeleri projelerin finansmanýn da kullanýlabilecektir.
  • Suyun temini ile birlikte tarýmsal üretimde ciddi artýþlar, yenilikler ve ihracat potansiyelleri artýþý saðlanacaktýr.
  • Ayrýca; altyapý, yol, telekomünikasyon, kanalizasyon, arýtma tesisleri, atýk projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý enerji kaynaklarý, hibrid ve elektrikli tahrik araçlar odaklanarak taþýma, týbbi bakým geliþimi, ekolojik inþaat, okul araþtýrma merkezleri ile birlikte eðitim, yenilik ve uygulama merkezleri ve bilgi ve teknoloji transferinin geliþtirilmesi, yeni nesil turizm, çevre ve kültürel mirasýn korumasý için ciddi potansiyeller vardýr.

 

KKTC’de var olan olasý yatýrým fýrsatlarýný deðerlendirdiði ve ikili görüþmelerin aðýrlýkta olduðu bir Ýþbirliði ve Yatýrým Zirvesi, sürdürülebilir bir ekonomi için yatýrýmcýlara yeni yatýrým ve iþbirliði alanýnda ilhamý verdi.

 

Özelikle teknoloji yatýrýmlarý, Teknokent kurulmasý, eðitim, saðlýk, turizm, organik tarým, bankacýlýk ve finans konularýnda ciddi arayýþ olduðu ortaya çýktý.

 

“Barýþa giden yolda Kýbrýs Uluslararasý Ýþbirliði ve Yatýrým Zirvesi” Kýbrýs için sadece bir ekonomi yatýrým zirvesi olmanýn ötesinde, geleceðe iliþkin bir umut ve esin kaynaðý oldu. On ülkeden, yaklaþýk yüze yakýn yatýrýmcý ilk kez Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ne geldi ve yatýrým ve iþbirliði fýrsatlarýný Kýbrýslý iþ insanlarýyla deðerlendirdi. Ümidimiz odur ki bu Zirve Kýbrýs’a derin ve sürdürülebilir izler ve etkiler býraksýn. 

 

Musa Karademir

 
  "Güney Kore- Hindistan Nükleer Ýþbirliði ve Nükleer Enerji Ýkilemi"   2012-03-20
  "Japonya Nükleer Enerjiden Vazgeçmiyor"   2012-03-20
  "Yeni Cazibe Kýtasý: Afrika"   2012-03-20
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Bölgesel Politikada Rogun Projesi"   14.12.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (2)"   28.08.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (1)"   04.08.2011
  'Kaya Gazý(Shale Gas), Türkiye'ye Ne Katar?'   2012-04-20
  'Türkiye'nin, Avrupa'ya Enerji Mesajý'   2012-04-23
  'Türkiye ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý'   2012-04-28
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU