Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / Ekonomi-Enerji / Çin Dýþ Politikasýnda Enerji Güvenliði ve Orta Asya

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2015-11-30 23:51:40
Çin Dýþ Politikasýnda Enerji Güvenliði ve Orta Asya

Dünyadaki en büyük enerji tüketicilerinden olan Çin’in ithal enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýnýn oraný % 57’dir. Çin kendisini geliþmekte olan bir ülke olarak deðerlendirse de, her geçen gün yalnýzca bölgesel deðil, ayný zamanda küresel boyutta önemli bir jeopolitik oyuncu haline gelmektedir. Böylelikle uluslararasý sistemin yapýsý da deðiþerek çok merkezli bir dünya düzeni þekillenmektedir. Bu baðlamda Çin’in bu þekilde büyümeye devam etmesi durumunda uluslararasý sistemin yeni bir iki kutuplu düzene veya uzun vadede Çin’in küresel üstünlüðü yakalayabileceði yönünde tahminler yapýlmaktadýr.

Çin’in Orta Asya politikasý birtakým iç ve dýþ faktörlerin etkisiyle þekillenmektedir. Söz konusu politikanýn itici gücü olarak artan enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasý, Çin mallarýnýn satýlabileceði yeni pazarlarýn bulunmasý, batý bölgelerinin geliþmesinin saðlanmasý konularý gösterilmektedir. Ayrýca 2014’te NATO kuvvetlerinin Afganistan’dan ayrýlmasýnýn ardýndan burada belirsizliðin korunduðu ve Sincan Uygur Bölgesi’ndeki istikrarsýzlýk ortamýnýn devam ettiði dönemde bölgedeki ayrýlýkçý ve terörist gruplar ile mücadele Çin açýsýndan büyük bir öneme sahiptir.

Çin’in önümüzdeki dönemde de Orta Asya’da ekonomik amaçlarla bulunmasý ve buna baðlý olarak bölgenin enerji sektöründe varlýðýný sürdürmesi beklenmektedir. Bu noktada Çin’in enerji alanýnda yürüttüðü politika ve çalýþmalarýnýn jeopolitik emellerden ziyade iç ihtiyaçlarýndan kaynaklandýðý yönünde deðerlendirmeler yapýlmaktadýr. Çin ekonomik büyümesinin beraberinde getirdiði enerji ihtiyacýný karþýlamak üzere enerji kaynaklarýnýn çeþitlendirilmesi ve Çin’e yönelik enerji yollarýnýn güvenliðinin saðlanmasýný temel alan yeni bir strateji geliþtirmiþtir. Orta Doðu, Afrika, Güney Amerika ve Rusya’dan ithal ettiði enerji kaynaklarýný taþýma yollarýndaki birtakým güvenlik sorunlarý Çin’i hem enerji kaynaklarý açýsýndan zengin hem de kendisine coðrafi olarak yakýn bulunan Orta Asya bölgesine yöneltmiþtir.  Ekonomik büyümesi için gerekli olan enerji kaynaklarýný temin ederken ayný zamanda ekonomik gücünü artýrarak hem bölgesel hem de küresel boyutta önemli bir jeopolitik aktör haline gelmektedir. Ayrýca jeopolitik etki ve saygýnlýðýný artýrmaktadýr, baþka bir deyiþle petrol ve gaz ihraç eden ülkelerde olumlu bir imaja sahip olmaktadýr.

Çin enerji güvenliðini saðlama konusunda komþu ülkeleri ve enerji kaynaklarýný ihraç eden ülkeler ile ekonomik iliþkilerini geliþtirme, alternatif yakýt türlerinin geliþtirme ve enerji kaynaklarýný çeþitlendirme, Çinli þirketleri yurtdýþýndaki petrol ve doðalgaz üretim projelerine yatýrým yapmaya teþvik etme ve stratejik petrol rezervlerinin oluþturulmasý çalýþmalarýna önem vermektedir. Stratejik açýdan önemli bir seçenek olan enerji kaynaklarýnýn çeþitlendirilmesi konusunda Çin açýsýndan Avrasya kýtasý ve özellikle de Orta Asya ülkeleri ve bu ülkelerle enerji alanýnda yapýlan iþbirliði ayrý bir öneme sahiptir. Dolayýsýyla Orta Asya günümüzde Çin’in enerji güvenliði stratejisinde temel stratejik önemi olan bir bölgedir.  

 Rakhat Abdieva

 
  "Güney Kore- Hindistan Nükleer Ýþbirliði ve Nükleer Enerji Ýkilemi"   2012-03-20
  "Japonya Nükleer Enerjiden Vazgeçmiyor"   2012-03-20
  "Yeni Cazibe Kýtasý: Afrika"   2012-03-20
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Bölgesel Politikada Rogun Projesi"   14.12.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (2)"   28.08.2011
  "Avrupa Birliði ve Türkmenistan: Boru hatlarýna dayalý iþbirliði (1)"   04.08.2011
  'Kaya Gazý(Shale Gas), Türkiye'ye Ne Katar?'   2012-04-20
  'Türkiye'nin, Avrupa'ya Enerji Mesajý'   2012-04-23
  'Türkiye ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý'   2012-04-28
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU