Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Konular / / Jeointernet: Jeopolitiðin Yeni Uzamý

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2013-06-10 11:26:38
Jeointernet: Jeopolitiðin Yeni Uzamý

Deðiþen güvenlik tehditleri kapsamýnda El-Kaide’ninde eylemlerinin de etkisi ile tehdit ve savunma sahasý olarak internet, küresel güçlerin dikkatini çekmeye baþlamýþtýr. Bu süreçte pek çok ülkede siber saldýrý ve savunma birlikleri oluþturulmuþtur. Terör örgütlerinin eylemleri dâhil örtülü saldýrýlar failleri izlenemeyecek þekilde her hangi bir tehlike içerisine girmeden gerçekleþtirilmeye baþlanmýþtýr.

Ayrýca Wikileaks belgelerinin yayýnlanmasýnýn ispatladýðý üzere internet, uluslararasý iliþkileri etkileyen bir alan haline gelmiþtir. Arap Baharý süreci de ayný zamanda bu etkileþimin baþka bir örneði olarak karþýmýza çýkmýþtýr. Bu etkileþimin bir diðer yaný ise “Wall Street’i Ýþgal Et” protestolarý gibi internet hareketlerinin iç ve dýþ tehdit unsurlarýna dönüþebileceði, hatta baþlangýçta istenmese dahi ilerleyen süreçte yaygýn þiddet eylemlerine dönüþebileceði müþahede edilmiþtir.

Ýnternetin bu etkisi destabilizasyon faaliyetlerinde de rahatlýkla kullanýlabileceðine iþaret etmektedir. Özellikle görsel materyallerin Photoshop gibi programlarýn kullanýmý neticesinde, gerekli ajitasyon rahatlýkla saðlanabilecektir. Ýnternete baðlý teknolojik cihazýn baþýna geçen bireylerin çoðu kendisini etken olarak görse dâhi aslýnda edilgen halde ve enformasyon bombardýmanýna açýk durumdadýr. Bu þahýslar doðru bilgilendirilebileceði gibi yanlýþ bilgilendirilerek örtülü operasyonlarýn objesi konumuna gelebilir.

Ýnternet yukarýda açýkladýðýmýz yönleri doðrultusunda küresel güçlerin kontrol altýna almaya çalýþtýðý bir alan olarak dünyanýn yeniden dizayný savaþlarýna sahne olmaktadýr. Geçtiðimiz günlerde ABD’de NSA’de çalýþýrken Çin’e kaçan ve internet üzerinden büyük biraderin güncel hali olan “Prism” programýný dünyaya açýklayan Edward Snowden sayesinde ulusal güvenlik açýsýndan büyük tehlike arz ettiði ve önlem alýnmasý gerektiði anlaþýlmýþtýr.

Ýnternet’in uluslararasý iliþkileri etkilemesi, destabilizasyon ve örtülü operasyonlarda rahatlýkla kullanýlabilme nitelikleriyle güç mücadelesinin ve küresel dizayn çabalarýnýn yeni coðrafyasý olarak Jeointernet kavramýnýn kullanýmýnýn yerinde olduðunu düþünmekteyim.

Günümüzde tarihte dünyayý saran pek çok toplumsal harekette önemli etkileri ve dahli olan üniversite gençliðinin ayný evde bile kalsa iletiþimini internet üzerindeki sosyal aðlardan saðladýðý deðerlendirildiðinde, gerekli kurumlarýn ve STK’larýn bu kanallarda yer alarak yanlýþ ve tahrik edici faaliyetlere karþý süratli þekilde kullanýcýlarý doðru þekilde bilgilendirilmesi gerektiði deðerlendirilmektedir. 

Osman ÞEN

 
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU