Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Uluslararasý Hukuk Analizleri
  Mehmet Şükrü GÜZEL
  Bir Soykýrým Ýddiasý Nasýl Ýcat Edilir, Sözde Pontus Soykýrýmý` nýn Ýcat Edilmesi (3)
  

1928 YUNANÝSTAN NÜFUS SAYIMI VE PONTUS ARAÞTIRMALARININ TÜMÜNDE YER ALAN ORTAK HATA

Lozan Barýþ Antlaþmasý sonrasýnda Yunanistan Devleti’nin isteði ile gerçekleþtirilen Dünya tarihinin ilk “zorunlu göç” uygulamasý ile Pontus  Rumlarý bö...

  Mehmet Şükrü GÜZEL
  Bir Soykýrým Ýddiasý Nasýl Ýcat Edilir, Sözde Pontus Soykýrýmý` nýn Ýcat Edilmesi (2)
  

PONTUS RUMLARININ MÝLLETLER CEMÝYETÝ’NE BAÞVURULARI

14 Nisan 1920 tarihinde Ýngiltere Londra`da, Trabzon Piskoposu Hrisanthos, Pan Pontus Rumlarý Kongre Baþkaný sýfatýyla Constantine-Jason G. Constantinides, Paris Pontus Milli Cemiyeti Baþkaný sýfatýyla Socrates Economos tarafýndan yazýlan d...

  Mehmet Şükrü GÜZEL
  Bir Soykýrým Ýddiasý Nasýl Ýcat Edilir, Sözde Pontus Soykýrýmý`nýn Ýcat Edilmesi (1)
  

13 EYLÜL 1921 VE SÖZDE PONTUS RUM SOYKIRIMININ ÝCAT EDÝLMESÝ

Sözde Pontus Rum soykýrýmý iddialarýna iliþkin araþtýrmalar açýsýndan, belge ve doküman incelemelerinin; 13 Eylül 1921 öncesi ve 13 Eylül 1921 sonrasý olarak ikiye ayrýlmasý gerekmektedir. Dö...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Putin’in Ýmzaladýðý Son Yasa ile Rusya, AÝHM’ye Veda mý Ediyor?
  

Sovyetler Birliði’nden sonra 1990’lar boyunca daðýlma sendromu yaþarken kendini batýnýn kucaðýnda bulan Rusya’da, Putin’le birlikte batýdan kopuþ sürecinde bir adým daha atýldý. Uluslararasý mahkemelerce alýnan kararlarýn Rusya açýsýndan hüküm ifade etmesi için Rusya Anayasa Mahkemesi’ne ba...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU