Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Siyaset-Kamu Yönetimi Analizleri
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Türkiye-Rusya Ýliþkilerinde Hukuk, Siyaset ve Milletlerarasý Adalet Divaný
  

Rus uçaðýnýn düþürülmesi, bölgesel politikalarýn ötesinde küresel dengelerin de derinden sarsýldýðý bir olay olmaya adaydýr. Bölgenin en önemli güçleri arasýndaki siyaseti tahlil ederken bu hadise dönüm noktasý olacak, yaþananlar yeniden yargýlanacaktýr. Bu aþamada iliþkilerin norm...

  Musa KARADEMİR
  10. Yýlýnda Türkiye’nin AB’ye Tam Üyelik Süreci
  

Merhaba USGAM okuyucularý; Türkiye, 1963 yýlýnda imzaladýðý Ankara Anlaþmasý ile o dönem ki adýyla Avrupa Ekonomik Topluðu (AET) þimdiki adýyla Avrupa Birliði ile “ortaklýk” iliþkisine baþlamýþtýr.

Türkiye-AB iliþkilerinde 52 yýlý geride býrakýrken, maalesef tam üye olamamý...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Dýþ Politika, Siyaset ve Felaket
  

Uluslararasý siyasette önemli geliþmelerin yaþandýðý günlerdeyiz. Özellikle Ortadoðu ve Suriye hakkýnda geleceði etkilemesi, yönlendirmesi beklenen tasarýlar gündemdedir. Suriye konusunda yýllardýr uç kutuplarda bulunan Rusya, ABD, Ýran ve Suudi Arabistan’ýn bir masa etrafýnda toplandýðý, BM Güvenlik Konse...

  Musa KARADEMİR
  Kýbrýs Meselesi Bir Kez Daha Masada
  

Merhaba USGAM okuyucularý; yoðun gündem, koalisyon görüþmelerinin olumsuz sonuçlanmasý, erken seçimin kaçýnýlmazlýðý, ekonomi de dalgalanma, hortlayan terör ve kaynayan iç siyaset gölgesinde 10-11 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret yaptýk.

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU