Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Kültür-Eðitim Analizleri
  
  Büyük Sürgün Kafkasya
  

Tarihte yaþanan olaylar çoðunlukla tarih kitaplarýnda ve belgelerde sayýsal deðerler, sebep ve sonuç iliþkiler þeklinde yer almaktadýr. Diðer taraftan olaylar sürecinde insaný ve toplumu derinden etkileyen yaþanmýþlýklar da geri planda kalmaktadýr. Bu baðlamda hatýra, aný, öykü ve roman

  
  Film Çevirmiþler Çileli Baþýmýza
  

Zaten bizim amacýmýz sadece filmin eleþtirisini yapmak deðildir ve sitem ediyorsak derindeki sýkýntýlara dikkat çekmek istiyoruz. Yoksa eserde emeði geçenlere de Ahýskalýlar adýna teþekkür etmek lazým, ne de olsa kamuoyu oluþturmak ve halký bu konuda bilgilendirmek sevapt...

  Mehmet Seyfettin EROL
  Türkçe-Orduca
  

Tarihinden ve coðrafyasýndan bu kadar kopuk, bihaber ikinci bir baþka millet var mýdýr bilmem, ama bizim içinde bulunduðumuz durum aynen böyle. Tarihsel hafýzasý ciddi anlamda silinen bu milletin bir an önce kendine gelmesi gerekiyor.

 Kendine gelme sürecinde coðrafyanýn oynadýðý “d&u...

  Mesud MUSAYEV
  Bakü 2015 Birinci Avrupa Oyunlarý
  

Gelecek ay 12-28 Haziran tarihleri arasýnda Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü 1.ci Avrupa oyunlarýna ev sahipliði yapacak. Çok sayýda yerli ve yabancý TV kanallarý kendi yayýmlarýnda bu konuya yer vermektedirler. 1.ci Avrupa oyunlarýnýn Azerbaycana ne tür bir politik ve ekonomik getirisi olacaðýndan bahsetmek bu oyunlar öncesi tam yerin...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU