Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Katliam-Soykýrým Çalýþmalarý Analizleri
  Mehmet Seyfettin EROL
  Sözde Soykýrým'ýn Yeni Hedefi: 2023
  

Papa ve Avrupa Parlamentosu ile zirve yapan açýklamalar ve bir takým tepkiler günler öncesinden baþlasa da, sonuçta yüzüncü 24 Nisan’a sayýlý saatler kaldý. Bir takým deðerlendirmelere göre, Ermeniler açýsýndan “dað fare doðurdu”, “ucuz yýrttýk” ya da “iyi savunma ya...

  Reha YILMAZ
  Çok Bilinmeyenli Bir Denklem: Ermeni Oyunlarý ve Çözüm Yollarý
  

Yüz yýldan fazla devam edegelen çok bilinmeyenli bir denklem üzerinde son dönemde önemli hareketlenmeler gözleniyor. Denklemin bilinmeyenleri olayýn gerçekleþme  nedeni,  niçini ve  nasýlý gibi sorulardan ziyade, Türk milletine atýlacak iftiralar, ödetilecek bedel ve verilecek zararlar &uum...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Emperyalizm ve Ermeni Meselesinde Çözüm Önerileri
  

Papa’nýn Pazar ayininde soykýrýmcý formattaki konuþmasý Türkiye’de biraz þaþkýnlýkla karþýlandý. Hemen arkasýndan Avrupa Parlamentosu’nun ilgili kararý da bir bakýma ikinci darbe oldu. Her ikisinin de kuru iddialar olup, daha baþlangýçta sahiplerine zarar verdiði açýktýr. Özellikle Papalýk makamý bunda...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Geçmiþle Yüzleþmede 17 Aralýk Miladý
  

2014 girmek üzereyken ülkemiz mutlu bir geliþmeye merhaba dedi. 17 Aralýk Türkiye için önemli bir milat olma özelliðini taþýmaktadýr. Bu tarihte iç siyaset merkezli yaþananlarla bitmek bilmeyen atýþmalar, bu arada devletin temel kurumlarý arasýnda ülkenin bekasýna ve akla ziyan çatýþma pozisyonlarý ka...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU