Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Güvenlik-Ýstihbarat-Terör Analizleri
  Mehmet Seyfettin EROL
  Asýl Tehdit Kim: NATO mu, Rusya mý?
  

NATO'nun öncelikli gündeminin Rusya olduðu ortada. Polonya'nýn baþkenti Varþova'da gerçekleþtirilen ve NATO üyesi 28 ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet baþkanlarýný bir araya getiren son zirvede NATO bir kez daha Rusya'ya iþaret etti ve "Rusya'nýn NATO topraklarý çev...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  

Havaalaný katliamýnýn sorumlularý olarak ortaya çýkan Kafkas ve Türk Cumhuriyetleri kökenli teröristler sayesinde olay aydýnlatýldýðý için bu durum rahatlama sebebi oldu. Bununla beraber hangi terör örgütünün operasyonu olduðu konusu muallakta kaldý. Baþlangýçta IÞÝD sorumlu tutulduðu halde ve örgütün b...

  Mehmet Seyfettin EROL
  Fýrat’ýn Batýsý’nda Neler Oluyor?
  

Türk-Amerikan iliþkilerinde yaþanan geliþmeler, haliyle “Fýrat’ýn batýsý” olarak deklare edilen kýrmýzý çizginin silinip silinmediði tartýþmasýný da alevlendirmiþ vaziyette. Tartýþmayý hararetli bir þekilde baþlatan Batýlý yayýn organlarýnýn baþýnda da Deutsche Welle (DW) Türkçe geliyor. DW’...

  Musa KARADEMİR
  Göç ve Terörizmin Yeniden Tanýmlanmasý
  

Merhaba USGAM okuyucularý, çaðýmýzýn vebasý terörizmdir. Terörizm artýk ulus kavramýný aþarak, uluslararasý bir nitelik kazanmýþtýr. Bununla birlikte ne acýdýr ki terörizm bugün Ortadoðu bataklýðýndan beslenmektedir ve terörizm, göç, savaþ ve yoksullukla birlikte d&uum...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU