Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Göç-Mülteciler Analizleri
  Mehmet Seyfettin EROL
  AB’nin Ortasýna ‘Demografik Bomba’ ve Almanya!
  

Yazýnýn kaleme alýndýðý saatlerde Almanya’nýn Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde meclis seçimleri için yaklaþýk olarak 13 milyon seçmen sandýk baþýna gitmiþ bulunuyordu. Her üç seçimin ayný güne denk gelmesinden dolayý basýnda “süper pazar” olara...

  
  Slavyanski’den Erzincan’a Ýskânlý Göç: Ahýskalý Türkler
  

2014 yýlýnýn baþlarýnda Ukrayna’nýn doðusundaki Donetsk ve Slavyansk bölgelerinde Rusya destekli ayrýlýkçýlarýn baþlattýðý iç savaþ nedeniyle evlerini ve iþlerini kaybeden Ahýskalý Türklerin imdadýna Türkiye yetiþti. Karþýlýklý saldýrýlar sonucunda daha çok kýrsal kesimlerde yerleþik olan Ahýska...

  Ceren GÜRSELER
  Valetta Zirvesi: Afrika’ya Mülteci Müdahalesi Çaðrýsý
  

Neredeyse her gün insanlýk dramýnýn yaþandýðý mülteci/sýðýnmacý sorunsalýnda son haftada gündeme Avrupa Birliði’nin (AB) çözüm arayýþýnda veya atýlacak adýmlarda Afrika ile iþbirliði giriþimi eklendi. AB, mülteci krizine “baþlamadan”, kendisine ulaþmadan nokta koymak istiyor. Baþka bir de...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Göçmenlerin Sorumlusu ABD ve AB
  

Göçmen krizi ile ilgili herþeyi özetleyen bu cümlenin sahibi Yunan Syriza partisinden Anagnostopulu. Avrupa Ýþlerinden Sorumlu eski bakan Sia Anagnostopulu, özellikle Midilli adasý çevresinde yaþanan mülteci dramlarýyla ilgili suçlamalara karþý bu cevabý son derece önemlidir. Ona göre: “Ortadoðu...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU