Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
Ekonomi-Enerji Analizleri
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ DÜNYA DENGELERÝ DEÐÝÞECEK
  

Merhaba USGAM Okuyucularý; Ýngiltere’nin AB’den ayrýlmasý gerçekten AB’de þok etkisi yarattý. Bütün kamuoyu yoklamalarý ve anketler evet’in kazanacaðýný söylüyordu ama hayýr çýkmasý gerçekten ters köþe oldu. Ancak ben Ýngiltere Baþbakaný Cameron’un 23 Ocak 2013’de yaptýðý bir konuþmada AB &uum...

  Alaeddin YALÇINKAYA
  Bu Çaðda Enerji Tercihi Kömürden Yana mý Olacak?
  

Son iki asýrdýr, uluslararasý politikaya önemli ölçüde enerji savaþlarý damgasýný vurmuþtur. Sanayi devriminin temelinde kömüre dayalý buharlý motorlar bulunup bir sonraki aþamada yine kömüre dayalý elektrik enerjisi vardýr. Kömürden üretilen ucuz elektrik enerjisi baþlangýçta birinci ike...

  Musa KARADEMİR
  Kýbrýs Ekonomik Geleceðinin Alt Yapýsýný Oluþturuyor
  

Merhaba USGAM Okuyucularý; Ýkinci Dünya Savaþý’na kadar siyaset ekonomiyi yönlendirirken, günümüz küresel dünyasýnda, ekonomi siyaseti yönlendirir hale geldi. Bu yenidünya düzeninde, dev þirketler ulus devletlerin ötesinde, adeta uluslarüstü (supranasyonal) bir yapýda hareket etmektedirler...

  Rakhat ABDÝEVA
  Çin Dýþ Politikasýnda Enerji Güvenliði ve Orta Asya
  

Dünyadaki en büyük enerji tüketicilerinden olan Çin’in ithal enerji kaynaklarýna olan ihtiyacýnýn oraný % 57’dir. Çin kendisini geliþmekte olan bir ülke olarak deðerlendirse de, her geçen gün yalnýzca bölgesel deðil, ayný zamanda küresel boyutta önemli bir jeopolitik oyuncu haline...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU