Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Analizler / / Orta Doðu ve NATO

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-07-12 01:09:19
Orta Doðu ve NATO

Havaalaný katliamýnýn sorumlularý olarak ortaya çýkan Kafkas ve Türk Cumhuriyetleri kökenli teröristler sayesinde olay aydýnlatýldýðý için bu durum rahatlama sebebi oldu. Bununla beraber hangi terör örgütünün operasyonu olduðu konusu muallakta kaldý. Baþlangýçta IÞÝD sorumlu tutulduðu halde ve örgütün bu tür fýrsatlarý gururla deðerlendirmesine karþýn bu olayýn örgütsel sorumluluðu ortada kaldý. Derken teröristlerin baðlantý izi IÞÝD ile mücadele için CIA ile iliþkili hücrelere dayandý. Böyle bir katliamdaki baðlantý büyük müttefike ulaþýnca herkes haddini bilerek iliþkilerin etrafýnda dolaþma tercih edildi. En azýndan son derece ciddi baðlantýlarýn sorgulanmasý yönünde kararlý bir irade ve kamuoyu baskýsý göremiyoruz. Bilindiði gibi kamuoyu baskýsýna ve NATO Zirvesi yapýldý aslýnda baþarýlý bir medya operasyonudur. Ancak Türkiye þartlarýnda siyaset de bu konuda son derece etkilidir.

Belirtmek gerekir ki orta ölçekte bir devletin dahi istihbarat teþkilatýnda aykýrý hücreler siyasi iradeden baðýmsýz operasyon düzenlyebilmektedir. Bununla beraber bu kadar cana mal olan saldýrý karþýsýnda her baðlantý ve ayrýntý didik didik sorgulanamýyorsa iþ ciddi demektir. Ayný günlerde yaþanan Baðdat ve Medine-i Münevvere saldýrýlarý da ayný merkezden büyük bir hareketin ayak sesleri izlenimini  vermektedir.

Tam da bu saldýrýlarýn dumaný tüterken 2003 Irak'a müdahale ile ilgili önemli bir rapor ifþa oldu. Öncelikle ABD ve Ýngiltere öncülüðündeki bu müdahalenin anlamýný hatýrlayalým. Saddam'ýn kitle imha silahlarýna karþý yapýldýðý iddia edilen bu müdahale neticesinde Irak devleti fiilen daðýlmýþtýr, geçen süre zarfýnda en iyimser tahminlere göre bir milyon Iraklý ölmüþtür. IÞÝD diye bir terör örgütünün/devletinin dayandýðý silah kaynaðýnýn, her türlü komplo teorisinin ötesinde bu müdahale ile ülkeye gelen ABD silahý olduðuna kimsenin itirazý yoktur. Ayný "iyiniyetli" Afganistan müdahalesine karþýn silahlarýn terör örgütü  mesela Taliban'ýn eline geçmesi olayý da bu coðrafyada zaman yaþanmaktadýr.

Gelelim 2003'te Irak'a müdahale ile ilgili rapora: Emekli diplomat Sir John Chilcot baþkanlýðýndaki komisyon ABD önderliðinde Irak'a müdahaleye Ýngiltere'nin katýlmasýna yol açan þartlarý araþtýrdý. Buna göre hükümetin müdahaleye karar vermesine yol açan istihbarat raporunun gerçekle ilgisi olmayýp bir Hollywood filminden uyarlanan senaryoya dayanmaktaydý. Yani bir yerlerde müdahaleye karar verilmiþ, kýlýf hazýrlama iþi bir þekilde kotarýlmýþtý. Dönemin Baþbakaný Tony Blair ise bu skandal rapor üzerine enseyi karartmama kaygýsý ile "Irak isgalinin dünyayý daha iyi bir yer yaptýðý" þeklinde saçmalamýþtýr. Bu arada bir baþka itiraftan haberdar oluyoruz. Ýþgal kuvvetlerinin gölgesinde Saddam'ýn heykelini balyozla kýran Iraklý bugün piþman olduðunu söylüyor. Hatta kendisini öldürmeyeceklerini bilseymiþ Saddam'ýn heykelini yeniden yerine dikmeyi arzu ediyormuþ.

 Belirtmek gerekir ki ayný müdahalenin ABD ayaðýnda yaþanan kýlýf hazýrlama maskaralýðý, skandallýk katsayýsý bakýmýndan Ýngiltere'den geri kalmamaktadýr. BM Güvenlik Konseyi'nde sunulan "uzaydan uydu ile çekilmiþ" kitle imha silah üretim merkezi resimleri bir Yüksek Lisans öðrencisi tezindeki senaryodan kopyelenmiþti. Böylece iki ülkenin Irak'taki "soykýrýmý"nýn ve günümüzdeki IÞÝD  belasýnýn görünürdeki dayanaðý uydurma raporlardýr. Bu arada asýl sorumlular kim, nerede, niçin cezalandýrýlýrmýyor, niçin araþtýrýlmýyor, medya niçin olayýn üzerine gitmiyor? Bu sorularýn bir gün skandal gerekçeleri elbette ortaya çýkacaktýr.

Geçen hafta Varþova'da NATO Zirvesi toplandý. Türkiye tarafýndan Orta Doðu'nun sorunlarýna NATO'nun daha aktif  müdahalesi talebi gündeme geldi. Belirtmek gerekir ki bu örgütün global politikalarý aslýnda ABD  ve Ýngiltere'nin iradesinden ibarettir. Bugün NATO'nun en etkili müdahalesi olarak Afganistan'ý görmekteyiz. ABD öncülüðündeki NATO müdahalesinden 15 yýl sonra Afganistan halen terör örgütü ile terörist üretme çiftliðidir. Baþkent Kabil beton bloklar þehridir.

Türkiye'nin Orta Doðu'da NATO'yu daha aktif bir biçimde göreve çaðrýlmasýný ihtiyatla karþýlýyoruz. Aslýnda göreve çaðrýlan ABD ve Ýngiltere'dir. Ve bugüne kadar bu ülkelerin ne yaptýklarýný çok iyi biliyoruz. Yeni bir yýkým hareketinin ön kýlýfý olarak mý bu davetin yaptýrýldýðý konusunda ciddi endiþelerimiz var.

Prof.Dr. Alaeddin Yalçýnkaya

USGAM Baþkan Yardýmcýsý

 
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU