Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Analizler / Türkiye/ Hedef, Türkiye’yi ‘Etkisiz Eleman’ mý Yapmak

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-07-03 01:12:13
Hedef, Türkiye’yi ‘Etkisiz Eleman’ mý Yapmak

“Türk Dýþ Politikasýnda U Dönüþü mü”, “Türk Dýþ Politikasýna Format mý Atýldý” ve “Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama” baþlýklý yazýlarýmda son bir kaç gündür yaþanan ve önümüzdeki günlerde de yaþanmasý beklenen bir takým “olaðanüstü geliþmelere” (örneðin Mýsýr ve hatta Suriye-Esad rejimi ile iliþkilerde olacaðý gibi) dikkatleri çekmiþ ve tüm bunlarýn bir sürpriz olmayacaðýnýn altýný çizmiþtim. Ve en temel gerekçe olarak da karþý karþýya bulunulan “beka” sorununu belirtmiþtim.

Evet, gelinen þartlar itibarýyla Türkiye bir “beka sorunu” ile karþý karþýya ve bunun üstesinden gelebilmek için yeni sorunlara yol açma potansiyeli, kapasitesi hiç de göz ardý edilemeyecek olan bir takým radikal adýmlarý peþ peþe atýyor. Peki, bu adýmlar gerçekten Türkiye’yi kurtarýr mý

Açýkçasý bu sorunun cevabý Türkiye’nin kendisine dayatýlan “þartlarý” nereye kadar kabul edeceðine baðlý. Çünkü, dýþarýsý tarafýndan “taviz” ve “acziyet” kapýsýnýn açýlmasý olarak deðerlendirilen bu adýmlar, Ankara’dan daha baþka taleplerde de bulunulabileceði þeklinde bir sürecin önünü açmýþ bulunmakta.

Örneðin, Rusya baðlamýnda yaþanan geliþmeler meselenin sadece “özür” veya “tazminat” ile sýnýrlý kalmayacaðýný gösteriyor. Nitekim Moskova’dan yapýlan son açýklamada Federasyon Konseyi Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi Baþkaný Kosaçev, Türkiye’den özür dýþýnda Suriye ve Irak’a yönelik politikalarýný da deðiþtirmesini beklediklerini vurguladý. Rusya senatörü Ýgor Morozov da Türkiye ile iliþkilerin normalleþmesi için “El Nusra’ya verilen desteðin son bulmasý” gerektiðini söyledi.

Rusya’dan üst üste gelen “ayrýca” taleplerin öz Türkçesi þu: “Türkiye’yi kuyruðundan yakaladýk, bu fýrsatý sonuna kadar kullanalým” þeklinde.

Peki, bu talep bir sürpriz mi Elbette hayýr. Nitekim bu köþede, “Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama” baþlýklý yazýmda aynen þu tespiti yapmýþtým: “... Fakat tüm mesele bir kez daha Türkiye’nin Suriye krizinde izlediði politikasýný deðiþtirmekten geçiyor. Rusya kadar, Ýran da bunu Ankara’dan bir kez daha isteyecektir.”

Üstelik Rusya bu konuda yalnýz deðil. Türkiye, sistematik bir þekilde saðlý sollu hamlelerle bir kumpasýn içerisinde. Türkiye’ye karþý kolektif bir oyun var ve ne yazýk ki hangi akla binaen gündeme getirildiði belli olmayan “Deðerli Yalnýzlýk” politikasýnýn acýmasýz sonuçlarý ile karþý karþýya.

Ve bu oyun 2012’den itibaren sergileniyor! ABD’nin Suriye politikasýnda radikal bir politika deðiþikliði olarak yorumlanan Cenevre Sürecinin içerisinde yer almasý ve bu kapsamda Rusya-Ýran tezlerine yanaþmasý Türkiye’yi açýkça yüzüstü býrakmasý olarak kendisini gösterirken, bu geliþme de doðru bir þekilde analiz edilemedi.

Biz bu oyunu bu köþede o tarihten itibaren deþifre etmemize raðmen ne hikmetse inadýna bir “stratejik körlük” ile karþý karþýya kaldýk ve þimdi hep birlikte aðýr bir bedel ödemeye zorlanýyoruz. Öyle bir bedel ki, sadece günümüze yönelik politikalar deðil, geleceðe yönelik vizyon ve misyonumuz da tehdit altýnda.

Birileri ile sorunlarý giderelim derken, baþka yerlerde yeni sorunlarýn baþlanýldýðý acaba ne kadar görülebiliyor Bunu dengelemeye yönelik ne tür tedbirler söz konusu Bu baðlamda Ýstanbul’da Atatürk Havalimaný’nda gerçekleþtirilen son saldýrýyý nasýl deðerlendirmek gerekir

Nitekim bu hususa yine “Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama” baþlýklý yazýmda deðinmiþ ve þu ifadeleri kullanmýþtým: “...Türkiye zor bir tercih ile karþý karþýya. Ya Rusya-Ýran ikilisi ile yeni bir süreci baþlatacak ya da ABD’nin oldubittilerine dayalý bir iliþkiye evet diyecek. ABD ye hayýr derken, birçok sürprize de hazýr olduðu mesajýný çok açýk bir þekilde belirtecek. Açýkçasý Ankara açýsýndan oldukça zor bir durum söz konusu. Özellikle de rahmetli Menderes’ten bu yana yaþanan bir takým tercihlerin maliyetleri göz önünde bulundurulduðunda...”

Dolayýsýyla burada asýl mevzu, dýþ politikada düþman cepheyi azaltmaya yönelik bu giriþimlerin, özellikle de Rusya bazlý atýlan adýmlara “diðer cephe”nin vereceði tepki.  Yani, stratejik derinliklerinde “siyaset-strateji-araçlar” baðlamýndaki ahenksizliði telafiye yönelik bir takým giriþimlerde bulunan ve hasarlarý hýzlý bir þekilde “onarmaya” çalýþan Türkiye çok daha derin bir “vurgun” ile karþý karþýya kalabilir.

Uyanalým ve kendimize gelelim! Türkiye’nin bölgesinde iddiasýz bir devlet olmasý isteniliyor. Sadece tarihsel coðrafyasý ile deðil, kendi sýnýrlarý içerisindeki halk ile de sorunlu, kendi içine gömülmüþ ve hatayý hep kendisinde arayan bir Türkiye. O yüzden buna çanak tutacak her türlü söylem ve politikadan uzak duralým. Aksi takdirde bunu bu ülke daha fazla kaldýramaz.

 

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol

USGAM Baþkaný

 
  BM Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 Sayýlý Kararlarýnýn Hukuken Geçersizliði   2012-03-01
     2012-03-19
  "Küreselleþmenin Fenomeni: Uluslararasý Kuruluþlar"   2012-03-23
  'Merkez-Köprü Baðlamýnda Türkiye Enerji Politikasý'   2012-03-24
  "Kýbrýs Rum Devlet Baþkaný Hýristofyas’ýn Kýbrýs Maskesi"   2012-04-05
  “Yeni Yalta Süreci”ne Doðru…   01.01.2012
  Amerikasýz Bir Ortadoðu'ya Doðru "Yeni Türkiye"...   2012-01-12
  Truman Doktrini'nden "Obama'nýn Favori Müttefikliðine"...   2012-01-14
  Köprü "out" Model "in"   2012-01-16
  "The Operation" Kýlcal Damarlar...   2012-01-24
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU