Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Analizler / / ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ DÜNYA DENGELERÝ DEÐÝÞECEK

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-06-26 23:38:05
ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ DÜNYA DENGELERÝ DEÐÝÞECEK

Merhaba USGAM Okuyucularý; Ýngiltere’nin AB’den ayrýlmasý gerçekten AB’de þok etkisi yarattý. Bütün kamuoyu yoklamalarý ve anketler evet’in kazanacaðýný söylüyordu ama hayýr çýkmasý gerçekten ters köþe oldu. Ancak ben Ýngiltere Baþbakaný Cameron’un 23 Ocak 2013’de yaptýðý bir konuþmada AB üyeliðini referanduma götüreceðini söylemesinin hemen ardýndan yazdýðým bir makale de “Ýngiltere AB’den ayrýlýr ve uluslararasý güç dengesi yeniden kurulur” demiþtim.

 

Gerçekten Ýngiltere’nin AB’den ayrýlmasý soðuk savaþ sonrasýnda yaþanan en önemli siyasi olaydýr ve dünya dengeleri yeniden kurulacaktýr. Zaten Ýngiltere AB’nin tam anlamýyla bir parçasý olmamýþtýr.

 

Þöyle ki; 2. Dünya Savaþýndan hemen sonra kurulan ve o zaman ki adý ile AET olan AB kuruluþ sürecinde Ýngiltere yer almadý. Aksine, AET’na alternatif olarak 1960 yýlýnda EFTA’yý kurmuþtu. Ancak AB’nin ekonomik ve siyasi baþarýsý üzere 1973’de kendi kurduðu EFTA’dan ayrýlarak, AET’na tam üyelik müracatýnda bulundu.

 

Ancak Ýngiltere AB’ye karþýlýk EFTA’yý kurmasýnýn bedelini Fransa’dan 2 kez tam üyeliðe hayýr vetosunu yiyerek ödedi. Ancak Fransa Cumhurbaþkaný General De Gaulle’ün iktidardan ayrýlmasýyla, AET’te tam üye olabildi.

 

Bu noktadan hareketle Ýngiltere zaten AB’nin bir parçasý olmadý hiçbir zaman. Örneðin AB’nin Parasal Birlik (EURO Bölgesi) ile Schegen Bölgesi’ne taraf olmadý. En önemlisi de ABD’nin stratejik müttefikliðini her koþulda en önde tuttu.

 

Ýngiltere’nin Ayrýlmasý AB’yi Çok Etkilemez Mi?

Elbette hayýr. Bu ayrýlýðýn ya da diðer bir deyiþle boþanmanýn Ýngiltere, dünya ve AB üzerinde çok ciddi etkisi olacaktýr. Bu etki hem siyasi hem de ekonomik yönde olacaktýr. Dünya siyasi dengeleri yeniden þekillenecek.

 

Avrupa Birliði, dünya genelindeki siyasi gücünü ve etkinliðini kaybedecektir. Ýngiltere’nin ABD müttefikliðinin AB üzerinde ciddi etkileri vardý. Gerek NATO ve gerekse AB Savunma Doktrini yeniden þekillenecektir. Avrupa Birliði bu saatten sonra kendi kabuðuna çekilecek ve geniþlemeden ziyade derinleþme ve kendini yeniden konumlandýrma sürecine girecektir. Ayrýca AB’deki aþýrý saðcýlar, birer birer referandumu dillendirmeye baþladýlar. Bu çok tehlikeli bir aþamadýr.

 

Ýngiltere içinde de ayrýlýk rüzgarlarý esebilir. Daha þimdiden Birleþik Krallýk adeta ikiye bölündü. Ýskoçya ve Ýrlanda Evet derken, Ýngiltere ve Galler hayýr dedi. Bu süreç Irlanda ve Iskoçya’nýn Ýngiltere’den ayrýlmasý ve yeni bir referandumu yeniden gündeme getirebilir.

 

Ýngiltere’nin Ayrýlmasý Prosedürü Nasýl Ýþleyecek? AB’nin Geleceði Bundan Sonra Nasýl Olacak?

Ýþin en zor ve sancýlý kýsmý, bu nokta zaten. Zira AB ve dünya içinde bir ilk oldu ve Ýngiltere AB’den ayrýldý. Öncelikle AB’nin Lizbon Stratejisi kapsamýnda, 50. Madde devreye sokulacak. Ayrýlma müzakereleri 2yýl gibi sürer. Zaten Parasal Birlik ve Schengen tarafý olmadýðý için süreç daha hýzlanabilir. Tabi Ýngiltere bundan böyle AB kurallarýna baðlý olmadan yoluna devam edecek. Ancak 1973’den bu yana müktesebatýnda oluþan AB kurallarýný ayýklamaya baþlayacak. Ayrýlma sürecine iliþkin bir emsal yok. O yüzden de taraflar el yordamýyla yol alacaklar. Konu çok teknik ama Ýngiltere önce AB Konseyi’ne bildirim yapacak. Sonra diðer AB kurumlarý, Komisyon, Parlamento devreye girecek. Serbest dolaþým, vergilendirme, vize uygulama süreci gibi yüzlerce baþlýk müzakere edilecek.

 

Ýngiltere’nin ayrýlmasý, AB üyesi ülkelerde domino etkisi yaratabilir. Fransa’da 2017’de seçim var. Fransýz solu þayet AB’yi sorgulamaya kalkarsa o zaman gerçekten AB daðýlma sürecine girebilir. Yunanistan’daki ekonomik krizin AB’ye çok ciddi siyasi ve ekonomik etkisi oldu. Ýspanya ve Portekiz’in hala ekonomik kriz sürecinde olmasý, dünya genelinde ise 2008 ekonomik buhranýn travmasý devam ederken ve Ortadoðu’da etnik, dini ve mezhepsel savaþlarýn yarattýðý göç dalgasý, AB’yi geri dönülmez bir þekilde etkileyebilir. Galiba bu süreci “Pandora’nýn Kutusu Açýldý” diye tanýmlamak çok yerinde olacaktýr.

 

Ýngiltere’nin AB’den Ayrýlmasý Türkiye’yi Nasýl Etkiler? Türkiye’nin AB Üyeliði AB’ye Ne Tür Katký Saðlar?

Þu an herkes þokta. Almanya AB’nin (AET) kurucu 6 üye ülkesi olan Fransa, Ýtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg’u acil toplantýya çaðýrdý. AB Konsey Baþkaný Tusk, “27 ülke ile yolumuza devam edeceðiz.” Dedi. Salý günü AB Konseyi toplanýyor.

 

Ýngiltere’de Brexit*’çýlarýn kazanmasýnýn ardýndan AB’ni gerçekten geleceðe taþýyacak politikalara ihtiyaç duymaktadýr. AB son 20 yýlda gerçekten dünya çapýnda global bir lider sýkýntýsý yaþamaktadýr. Derinleþmesi gerekirken, geniþlemesi AB’nin en önemli açmazý olmuþtur. Þimdilerde Fransýz aþýrý saðý Frexit demektedir. Fransa AB’nin dýþýnda olmalýdýr diyor. 

 

Ýngiltere ile Türkiye arasýnda 16 Milyar Dolar ticaret hacmi vardýr. Bu etkilenmez. Ancak siyasi olarak Türkiye Ýngiltere ve Türkiye AB iliþkileri yeniden þekillenecektir. Þayet AB içine kapanýrsa, dünya siyasetinde etkinliðini kaybeder. Zira Ýngiltere ABD ile derin stratejik iliþkilerini kullanýrken, AB’de bu durumdan istifade edebiliyordu.

 

Türkiye geleceðin parlayan yýldýzý. Bu nedenle de AB’nin Türkiye’nin tam üyeliðini gerçekten ciddi anlamda ele almalý ve Türkiye’yi AB’ye tam üye alma vakti gelmiþtir. Ne garip bir ironidir ki “Türkiye üçüncü bin yýlda AB’ye üye olur” diyen Cameron, AB’de saf dýþý kalýrken, Türkiye’nin AB tam üyeliði þimdi çok daha önemli hale geldi. Bana göre AB’nin geleceðini Türkiye’nin tam üyeliði þekillendirecektir.

----------

* AB’den çýkmak isteyenlerin kullandýðý slogandýr. Br: Britanya kýsalmasý - Exit: Çýkýþ demek)

 

MUSA KARADEMÝR

 

 
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU