Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Untitled Document
» Analizler / Rusya-Ukrayna/ Rusya ile Ýliþkiler ve Jeopolitik Akýl

Yazarlar
  Mehmet Seyfettin EROL
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğ...
  Alaeddin YALÇINKAYA
  Orta Doðu ve NATO
  Ceren GÜRSELER
  Batý Sahra’da BM’nin Giriþimleri
  Elşan İZZETGİL
  Daðlýk Karabað Savaþýnýn Düþünd...
  Musa KARADEMİR
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ D...
  İsmail CİNGÖZ
  Türkiye ve KKTC’de Seçimler Yaklaþ...
Diger yazarlar »
Eklenme Tarihi: 2016-05-30 00:09:09
Rusya ile Ýliþkiler ve Jeopolitik Akýl

“Jeopolitik kaderdir” hükmü, uluslararasý iliþkilerde eskimiþ olsa da aslýnda eskimez bir kuraldýr. Bir ülkenin kaderi, komþularýna, bulunduðu bölgeye, bölgenin etnik, kültürel ve tarihi gerçeklerine baðlýdýr. Bunlarýn gözönünde bulundurulduðu bir dýþ politika baþarýlý olabilir. Buna karþýn jeopolitik özellikler deðiþmediði halde politikalarýn deðiþmesiyle herþey çok daha iyi olabileceði gibi çok daha berbat olabilir. Sorun, bölgesel gerçekleri, jeopolitik fýrsat veya tehditleri doðru deðerlendirme veya tersinden okuma meselesidir.

Komþular yanýnda bölgenin þartlarý da jeopolitiði belirleyen unsurlardandýr. Bu anlamda bölge dýþý veya küresel ittifaklarýn bölgesel jeopolitik boyutu önemlidir. Türkiye’nin Afro-Avrasya’daki merkezi konumu aslýnda bu jeopolitik hassasiyetlerin de bileþkesini oluþturmaktadýr.

Osmanlý’nýn haþmetli yýllarýnda aleyhteki her geliþme, askeri güçle bastýrýlmakta, her haçlý ordusu yeni bir ülke kazanma fýrsatýný vermekteydi. Bugün ise Anadolu’ya sýkýþmýþ bir Türkiye sözkonusudur. Anadolu’dan dahi atýlmasýný isteyen güçler bulunmaktadýr. Türkiye’nin özellikle son bir yýldýr azgýnlaþan terör belasýyla mücadelesinin bölgesel jeopolitik boyutlarýnýiyi okumak gerekmektedir. Bunu “Kürt Sorunu” olarak adlandýrmak sadece Türkiye Kürtlerine deðil ayný zamanda Kuzey Irak veya Suriye Kürtlerine de iftiradýr. Terör örgütünün þehir savaþlarýný kaybetmesi ile terörün biteceðini zannetmek biraz saflýk olacaktýr. Terörle mücadeleyi etnik bir sorun olarak görmek ya gereðinden fazla cahillik veya emperyalist politikalara fazlaca angaje olmak, belki hizmet etmek demektir.

Ýþsiz bir Tunuslu gencin kendisini yakmasýyla baþlayan Arap Baharý çerçevesindeki geliþmeleri körü körüne alkýþlayarak, hatta bu yangýna odun atarak bugüne geldiðimizi unutmayalým. Bir mahallede hafriyat yapýlýyorsa herkesin menfaatine olacak diye bir þey yok. Nice yeþil alanlar ortadan kalkar, nice evler, iþyerleri yýkýlýr; kurulan AVM yüzünden nice dükkanlarýn kapýsýna kilit vurulur. Sadece hafriyat aþamasýnda dahi yandaki binalar çökebilir. Kazanan ise kimsenin tanýmadýðý, hatta hafriyattaki iþçilerin dahi bilmediði bir patron olabilir.

Orta Doðu’yu yeniden dizayn etmeye gözü kapalý destek olanlar mevcut yapýdan daha iyisinin/daha az kötüsünün kurulacaðýný zannetmiþlerdi. Halbuki mevcut yapýnýn kurucularý da bunlarýn dedeleri idi. Medeniyetler diyaloðu hevesiyle Ýslamý yeniden yorumlamaya kalkmak ile Orta Doðu haritasýný yeniden çizmek ayný masada buluþtu. Orta Çað mahfillerinden günümüze miras kalan kokuþmuþ haçlý zihniyetini Ýslamýn çaðdaþ yorumu olarak sahiplenenler ayný zamanda Orta Doðu’yu târumâr etme taþeronluðunu üstlendiklerini belki de yeni farkýna vardý. Bütün bu süreçte hesapta olmayan ise bölgenin jeopolitik gerçekleri idi.

ABD askerlerinin PYD ile ayný kolluðu kullanmasý büyük tepki çekti. ABD tarafý bir bakýma özür diledi, yanlýþ anlaþýlma veya uygulama olduðu beyan edildi. Kolluklardaki PYD amblemi çýkarýldý da sorun çözüldü! Müttefiklerin ihaneti uygun adým ve programlý bir þekilde yürürken nedense sembole takýldýk. “Sembol çýkarýlýnca sorun çözümüþ oldu” havasýný vermenin gerçek anlamýný düþününce iyimser olamýyorum.

Bugünkü þartlarda Türkiye, Suriye ile olduðu gibi Rusya ile kavgalý olmasý gereken en son ülkedir. Bütün NATO ülkeleri mesela Karadeniz’deki Rus donanmasýna karþý mücadele baþlatabilir. Ancak Türkiye, komþu olmanýn, yani jeopolitiðin dayattýðý zaruretten dolayý bu kervana en son katýlabilecek ülkedir.

Öte yandan Karadeniz, ABD savaþ gemilerinin cirit attýðý bir deniz haline geldiðinde Türkiye çok mu rahat edecek? Örneðin ABD, Afganistan’a veya Irak’a ne kadar huzur götürdü, bu ülkelerin güvenliðini ne kadar saðladý diye sormak gerekmez mi? Ýncirlik üssünü bu ülkeye tahsis ettikten sonra Türkiye’ye veya Suriye’ye ne faydasý oldu? IÞÝD ile mücadele ediyor diyorsanýz, bu görüntü altýnda bölgede yeni bir istihbarat-terör organizasyonuna gidildiðini anlamamýþsýnýz demektir.

Acaba NATO/ABD donanmasýnýn Karadeniz’e bir þekilde yerleþmesi ile bu bölgenin de terörize edilme planlarý mý yapýlmaktadýr? Çünkü Batý Ermenistan, tanýmý Trabzon’dan baþlamaktadýr. Rusya’nýn, iþbirliðini tesis yolundaki her çaðrýsýna daha sert üslup ile karþýlýk verirken Karadeniz bölgesinde de Ýncirlik benzeri üslere hazýrlýk mý yapýlýyor? Kuzeyde yeni bir oyunla mý karþýlaþýyoruz?

Türkiye’nin jeopolitik gerçekleri bir an önce Rusya ile barýþmasýný zorunlu kýlmaktadýr. Uçak düþürme konusunda haklýydýk demek sorunu çözmez, büyük oyuna kurban gitmeye sebep olur. Ýncirlik üzerinden IÞÝD ile mücadele adý altýnda terör örgütüne giden silahlar bizim insanýmýza, þehirlerimize, kasabalarýmýza yöneliyorsa doðrudan Ýncirlik üssünün masaya yatýrýlma zamaný gelmiþtir. Yeni üsler, yeni imkânlar sunmak, yeni gailelere yol açacaktýr.

Montrösözleþmesiyle Karadeniz Rus gölü olmamýþtýr, böyle bir ihtimal de yoktur. Buradaki Rus donanmasýnýn hareket kabiliyeti, Boðazlardan geçiþ þartlarý Türkiye ve diðer imzacý devletlerin kontrolündedir. Türkiye’nin halen Nükleer bir güç olan Rusya ile silah gücü karþýlaþtýrmasý aleyhte sonuçlar verebilir. Ancak büyük strateji savaþmadan kazanmaktýr ki burada jeopolitik akýl devreye girmek zorundadýr. Zaten bugün için Türkiye’nin Rusya ile savaþmasý gereken ciddi bir konu yoktur. Eðer yanlýþ politikalar yüzünden Suriye’yi Rusya’ya býrakmak zorunda kaldýysak bu yanlýþlarý düzeltelim. Neden yeni hükümet, telafi politikalarý yolundafýrsat olmasýn?

Prof. Dr. Alaeddin Yalçýnkaya

USGAM Baþkan Yardýmcýsý

 
  "Moskova - Taþkent: Zor diyalog"   16.06.2011
  "Rus Avrasyacýlýðý: N.S.Trubetskoy’un “Cengiz Hanýn Mirasý” Eseri Baðlamýnda Rus Siyasi Düþüncesini Anlamak"   2012-04-25
  "Türkiye Jeopolitik Kýrýlma Noktasýnda: Ankara-Moskova Ýttifak Zamaný"   2012-04-28
  "Putin Daha Güçsüz Ama Güçsüz Deðildir"   2012-04-30
  "Putin ve Medvedev Döneminde Rusya Federasyonu’nun Dýþ Politikasý"   2012-05-02 22:04:53
  "Rusya’nýn Ýç Politikasýnda Deðiþiklikler Üzerine…"   2012-05-04
     2012-05-10 16:19:22
  "Rusya Federasyonu ve Güney Avrupa Füze Kalkaný Savunma Sistemi"   2012-05-10
  'NATO Zirvesi Yönelik Ön Bildiri'   2012-05-11 21:21:32
  'Enerji'de Rusya'yla Mý Rusya'ya Raðmen Mi'   2012-05-21
 
Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU