Videolar Linkler RSS Site Haritası
 
 
 
 
Analizler
  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-17 00:15:57
  Almanya’nın Önlemez Çöktürülüğü mü
  

Tüm gözler Ortadoðu’da. Suriye, IÞÝD ve Kürtler üzerinden dünyanýn tüm meseleleri, krizleri sanki burada cereyan ediyormuþ gibi bir algý oluþturuluyor. Oysa oyun sadece bu bölge ile sýnýrlý deðil. Bilakis, “Yeni Büyük Oyun”un ileride yen...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-14 00:13:40
  Asýl Tehdit Kim: NATO mu, Rusya mý?
  

NATO'nun öncelikli gündeminin Rusya olduðu ortada. Polonya'nýn baþkenti Varþova'da gerçekleþtirilen ve NATO üyesi 28 ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet baþkanlarýný bir araya getiren son zirvede NATO bir kez daha Rusya'ya iþaret etti ve "Rusya'nýn NATO topraklarý çev...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-07-12 01:09:19
  Orta Doðu ve NATO
  

Havaalaný katliamýnýn sorumlularý olarak ortaya çýkan Kafkas ve Türk Cumhuriyetleri kökenli teröristler sayesinde olay aydýnlatýldýðý için bu durum rahatlama sebebi oldu. Bununla beraber hangi terör örgütünün operasyonu olduðu konusu muallakta kaldý. Baþlangýçta IÞÝD sorumlu tutulduðu halde ve örgütün b...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-11 12:18:53
  Türkiye'nin 'Yeni Suriye' Politikasý...
  

Tablo her geçen gün daha da netlik kazanýyor. Türkiye, "Yeni Suriye" sürecindeki yerini alýyor. Bunun makro anlamý "Yeni Ortadoðu" ile eþdeðer. Türk dýþ politikasýndaki hýzlý normalleþme süreci Ankara'nýn bu konuda baþta Washington ve Moskova olmak üzere ilgili baþkentlerle belli bir mutabakata var...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-07-03 01:12:13
  Hedef, Türkiye’yi ‘Etkisiz Eleman’ mý Yapmak
  

“Türk Dýþ Politikasýnda U Dönüþü mü”, “Türk Dýþ Politikasýna Format mý Atýldý” ve “Dýþ Politikada Eski Defterleri Kurcalama” baþlýklý yazýlarýmda son bir kaç gündür yaþanan ve önümüzdeki günlerde de yaþanmasý beklenen bir takým “olaðan&u...

  Mehmet Seyfettin EROL 2016-06-27 00:04:27
  Ve Kraliçe ‘Kral Çýplak’ Dedi...
  

Ýngiltere AB’den Ýstese de Ayrýlamaz!” baþlýklý yazýmý, “Umarým yanýlýrýz” diye bitirmiþtim. Öyle de oldu. Ýngiltere zorlu bir sürecin sonunda girdiði Avrupa Birliði (AB)’nden arkasýnda toz duman ve hatta büyük bir enkaz býrakarak tam 43 yýl sonra “buraya kadar” dedi. Yani, yine yaptý ...

  Alaeddin YALÇINKAYA 2016-06-26 23:45:45
  Yukarý Karabað Konusunda Azerbaycan ile Ermenistan Anlaþýyor mu?
  

Günümüzde dünyanýn herhangi bir köþesindeki bir olayýn her ülkeden insanlarýn ekranýna düþmesi birkaç dakika sürmektedir. Bu gerçek ölüm, katliam, bombalama için sözkonsusu olduðu gibi olumlu geliþmeler için de geçerlidir. Ancak ister olumlu ister olumsuz olsun batýlý, zengin, Yahudi/Hýristiyan,...

  Musa KARADEMİR 2016-06-26 23:38:05
  ÝNGÝLTERE AB’DEN AYRILDI ÞÝMDÝ DÜNYA DENGELERÝ DEÐÝÞECEK
  

Merhaba USGAM Okuyucularý; Ýngiltere’nin AB’den ayrýlmasý gerçekten AB’de þok etkisi yarattý. Bütün kamuoyu yoklamalarý ve anketler evet’in kazanacaðýný söylüyordu ama hayýr çýkmasý gerçekten ters köþe oldu. Ancak ben Ýngiltere Baþbakaný Cameron’un 23 Ocak 2013’de yaptýðý bir konuþmada AB &uum...

Ana Sayfa Hakkımızda Haberler Analizler Röportajlar Projeler Duyurular Raporlar Makaleler Yasal Uyarı İletişim
  Soft&Design N.ROGLU