Видео Ссылки RSS
 
 
 
 
Untitled Document
»  Yayin Ilkeleri Ve Yazim Kurallari

 

I.KÖÞE YAZILARI ÝÇÝN YAZIM KURALLARI

 A.Köþe Yazýlarýna Ýliþkin Esaslar

1. Konu baþlýðý, kelimelerin baþ harfleri büyük olmalý ve ortaya hizalanmalýdýr.

2. Yazarýn adý metnin altýnda sol tarafta (unvan+ isim+soyadý) verilmelidir.

3. Metin, Times New Roman, 12 punto, satýr aralýðý tek olmalýdýr.

4. Metin 750 kelimeyi aþmamalýdýr.

B.Sayfa Düzenine Ýliþkin Esaslar

5. Paragraf, ilk satýrý ara býrakýlmadan baþlatmalý,  iki yana dayalý ve satýr aralýðý tek olmalýdýr.

6. Sayfa’nýn kenar boþluklarý, üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sol 2,5 cm, sað 2,5 cm, cilt payý 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 1,25 cm olmalýdýr.

7. Sayfa numarasý vermeye gerek yoktur. 

C. Referans ve Göndermelere Ýliþkin Esaslar

8. Göndermeler (referanslar), dipnotlar metin sonuna numaralandýrýlarak verilecektir. Atýflar, gerektiði yerde köþeli parantez açýlarak [1], [2] numaralandýrýldýktan sonra metin sorunda, “dipnotlar” baþlýðý altýnda 1), 2), 3), gibi sýralanarak verilecektir. Kesinlikle metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) veya “dipnot ekle” kullanýlarak sayfa sonu ve metin sonunda verilmeyecektir. Eðer yazar adý veya konu baþlýðýyla ilgili not aktarýlacaksa (*) iþareti konularak verilebilir.

9. Atýfta bulunulan kaynak tam kimliðiyle verilmeli, atýfta bulunulmamýþ eserler dipnot olarak gösterilmemelidir.

10. Yayýn adlarý (Kitaplarda kitap adý, makalelerde dergi adý) koyu yazýlacak, atýflarda alýntý yapýlan sayfa numarasý mutlaka belirtilmelidir. Kaynaða internetten ulaþýlmýþsa internet link’i ve son ulaþým tarihi verilmelidir.

 

II. MAKALELER ÝÇÝN YAZIM KURALLARI

A. Yazým Kurallarýna Ýliþkin Esaslar

1. Yazýlar, makalenin baþlangýç kýsmýna yazýlmýþ, Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanmýþ makale baþlýklarýný da içeren 250 kelimeyi aþmayan özet, Türkçe ve Ýngilizce beþ anahtar kelimeyle beraber gönderilmelidir.

2. Yazar adý, ortaya, italik koyu, 12 punto olarak yazýlmalý; unvaný, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) iþareti ile 10 punto yazýlarak belirtilmelidir. Diðer açýklamalar için yapýlan dipnotlar metin içinde ve sayfa altýnda numaralandýrýlarak verilmelidir.

3. Yazý karakteri Times New Roman, 12 punto, satýrlar tek aralýklý, dipnotlar 10 punto ve tek aralýklý yazýlmalýdýr.

B. Sayfa Düzenine Ýliþkin Esaslar

4. Paragraf yazýsý, ilk satýr 1.25, paragraflar arasý önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalý, satýr aralýðý tek olmalýdýr.

5. Kenar boþluklarý üstten 2.5 cm, alttan 2.5 cm, sol 2.5 cm, sað 2.5 cm, cilt payý 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 1,25 cm olmalýdýr.

6. Sayfa numaralarý altta saðda verilmelidir.

7. ilk sayfadan sonra, çift numaralý sayfalara yazar adý, tek numaralý sayfalara makale adý 10 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.

C. Referans ve Göndermelere Ýliþkin Esaslar

8. Göndermeler (referanslar), dipnotlar sayfa altýnda numaralandýrýlarak verilecektir. Atýflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) þeklinde gösterilmeyecektir.

9. Atýfta bulunulan kaynaðýn tam kimliði verilecektir, atýfta bulunulmamýþ eserler kaynakçada gösterilemez.

10. Dipnotlarda yayýn adlarý (Kitaplarda kitap adý, makalelerde dergi adý) koyu yazýlacak, atýflarda alýntý yapýlan sayfa numarasý mutlaka belirtilecektir.

11. Ayný esere yapýlan atýflarda a.g.e., ayný esere izleyen þekilde ikinci kez atýf a.e. kýsaltmalarý ile belirtilmelidir.

Aþaðýda Dipnotlarýn yazým teknikleri gösterilmiþtir.

a. Kitaba Atýf:

aa. Tek yazarlý eserler için:

Yazar adý ve soyadý, eser adý (varsa cilt numarasý), (varsa çeviren), yayýmlandýðý yer: yayýnevi, tarih, sayfa numarasý.

Kemal H. Karpat, Ortadoðu'da Osmanlý Mirasý ve Ulusçuluk, (çev. Recep Boztemur), Ankara: Ýmge Kitabevi, 2001, s.101.

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley: University of California Press, 1995, p. 93.

ab. Ýki yazarlý eserler için:

Robert Anhegger, Halil Ýnalcýk, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1956, s.49.

Kurt B. Mayer, Walter Buckley, Class and Society, New York: Random House, 1969, p.123.

ac. Ýkiden fazla yazarlý eserler için:

Durmuþ Yalçýn vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Ankara: Atatürk Araþtýrma Merkezi, 2002, s.9.

b. Arþiv belgeleri için:

Arþiv adý, Fon adý ve kodu, Dosya numarasý ya da klasör numarasý, Gömlek numarasý, varsa belge numarasý yada fihrist numarasý.

BOA,Y.A.HUS, D:512, G:72, Belge no(lef):3. ATASE, BHK, K:685, A:6-8288, D:5, Fil.

c. Makaleler için

Yazar adý ve soyadý, "makale adý" (varsa çeviren), yayýmlandýðý süreli yayýnýn adý, cilt no, sayý, yayýmlandýðý tarih, sayfa numarasý.

Suat Ýlhan, "Türk Çaðdaþlaþmasý", Atatürk Araþtýrma Merkezi Dergisi, Cilt 7, Sayý 19, Kasým 1990, s.7.

Martha B. Olcott, "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, Cilt 33, Sayý 3, Temmuz 1981, s.353.

d. Tezler için

Yazar adý ve soyadý, tezin adý, tezin yapýldýðý kurum ve enstitü, yapýldýðý yer ve tarih, sayfa numarasý, (yayýnlanýp yayýnlanmadýðý ve tezin akademik derecesi).

Atilla Sandýklý, Atatürk Dönemi Türk Dýþ Politikasý Iþýðýnda Avrupa Birliði'ne Giriþ Süreci, Ýstanbul Üniversitesi, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Enstitüsü, Ýstanbul 2007, s.134 (Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi).

D. Kaynakça Yazýmýnda Uyulacak Esaslar

12. Kaynakçada yazar soyadý büyük ve baþta; adý ise küçük harflerle yazýlacak.

13. Kaynaklar alfabetik sýra ile verilecek.

14. Makalelerde sayfa numaralarý tam olarak belirtilecektir.

Aþaðýda örnek bir kaynakça gösterilmiþtir:

ANHEGGER Robert, Halil Ýnalcýk, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i ‘Örf-i ‘Osmânî, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 1956.

ÝLHAN Suat, "Türk Çaðdaþlaþmasý", Atatürk Araþtýrma Merkezi Dergisi, Cilt 7, Sayý 9, Kasým 1990, s. 7-19.

KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Berkeley: University of California Press, 1995.

KARPAT Kemal H., Ortadoðu'da Osmanlý Mirasý ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), Ankara: Ýmge Kitabevi, 2001.

MAYER Kurt B., Walter Buckley, Class and Society, New York: Random House, 1969.

OLCOTT Martha B., "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, Cilt 33, Sayý 3, July 1981, s. 352-369.

SANDIKLI Atilla, Atatürk Dönemi Türk Dýþ Politikasý Iþýðýnda Avrupa Birliði'ne Giriþ Süreci, Ýstanbul Üniversitesi, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Enstitüsü, Ýstanbul 2007 (Yayýmlanmamýþ Doktora Tezi).

YALÇIN Durmuþ vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Ankara: Atatürk Araþtýrma Merkezi, 2002.

E. Belge, Tablo, Þekil ve Grafiklerin Kullanýmýnda Uyulacak Esaslar

15. Ekler (belgeler), yazýnýn sonunda verilecek ve altýnda belgenin içeriði hakkýnda kýsa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir þekilde kaynak yer alacaktýr.

16. Diðer ekler (Tablo, Þekil ve Grafik) normal yazý dýþýndaki göstergelerin çok olmasý durumunda Tablo, Þekil ve grafik için baþlýklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Þekil: 7 gibi yazýlmalý, ekler, KAYNAKLAR'dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapýlan atýflarýn mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Þekil: 7 þeklinde yapýlmalýdýr. Tablo, þekil, grafik ve resim için þayet alýntý yapýlmýþsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir. 

Главная О нас Новости Анализы Интервью Проекты Объявление Рапорты Статьи Соглашение Контакты
  Soft&Design N.ROGLU